COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/03/2015

Chiv 2 Caij 40 B
Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 22,1-2.9a.10-13.15-18

1 Thaum tej xwm no dhau tas, Tswv Ntuj sim Has Nplas Has siab, hais rau nws : “Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
2 Nws hais tias : “Coj koj tus tub, His Xas Has tus kheej tus koj hlub, koj mus lawm thaj chaw Mos Lis Yas nce saum ib lub cov roob kuv yuav qhia koj txi rau ntawd.”
9 Nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws ; Has Nplas Has tsa ib lub thaj, muab cov taws teeb rau ; nws muab nws tus tub His Xas Has khi zoj tso saum lub thaj tsuam cov taws.
10 Nws xyab loo nws tes tsawv nkaus rab nyuam riam los hlais nws tus tub caj pas.
11 Huab Tais tus tshab xo hu nws saum ntuj tuaj tias : “Has Nplas Has, Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
12 Nws hais tias : “Txhob cev koj tes rau saum tus me tub ! Tsis txhob ua dab tsi rau nws ! Vim ziag no kuv paub meej koj hwm Tswv Ntuj tiag, koj tsis muab koj tus tub ib leeg kheej zais deb kuv.”
13 Has Nplas Has tsa muag zoj ntsia pom ib tug laug yaj txwm kub daig hauv tauv khaub sab nraud, Has Nplas Has mus ntes tus laug yaj los taj nws tus tub chaw txi saud.
15 Huab Tais tus tshab xo hu saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has zaum ob,
16 Hais tias : “Kuv tus kheej, Huab Tais, tsa ncauj hais : vim koj ua npaum no, tsis muab koj leej tub kheej zais,
17 Koob hmoov, kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab huam vam kuv yuav ua koj tsoom xeeb ntxwv huam vam cuag hnub qub saum ntuj thiab cuag suab zeb tom ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb ntxwv yuav kav lawv cov yeeb ncuab lub rooj paim.
18 Tas txhua haiv neeg saum daim av yuav tau koob hmoov ntawm koj tsoom xeeb ntxwv vim koj mloog kuv lub suab.”


Zaj nyeem 2 : Los Mas 8,31b-34

31 Peb hais tau dab tsi rau tej yam no : yog Tswv Ntuj tuaj peb tog, leej twg tiv tau peb ?
32 Nws li, nws twb tsis qee nws Leej Tub kheej muab laub tuaj rau peb sawv daws, tshuav qhov twg nws yuav pub tsis tau rau peb nrog nws Leej Tub ?
33 Leej twg, tus muab txim rau cov Tswv Ntuj xaiv, Tswv Ntuj tus ua ncaj ?
34 Leej twg yuav txiav tau txim ? Kawg Leej Pleev tus tuag nthi, tus sawv lis tsees, tus nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis thiab tus thov ntuj rau peb.

Ntawv Moo Zoo : Mas Kos 9,2-10

2 Rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos Npos thiab Zam lawv nkaus xwb mus rau ib cag nce saum ib lub roob siab. Nws txawm yees zoj ntawm lawv xub ntiag,
3 Nws tej tsoos tsho ntsa dawb paug uas saum daim av tsis muaj tus tsi yuav ntxhua tau dawb npaud.
4 Ua ciav Es Lias thiab Mos Xes tshwm plaws rau lawv pom xyeem, nkawd nrog Yes Xus tham tuj taws.
5 Pob Zeb tsa hlo ncauj hais rau Yes Xus : “Las Npis, cas yuav zoo tas npaum li rau peb nyob ntawm no, tsa zoj peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mos Xes thiab ib lub rau Es Lias.”
6 Xyov, nws tsis paub yuav hais dab tsi vim lawv yeej ntshai kawg.
7 Ib twv huab tuaj qhwv nkaus lawv, ib lub suab tuaj hauv twv huab : “Tus no yog kuv Leej Tub zoo hlub, kom nej mloog nws.”
8 Ib sij huam, lawv xam ncig lees tsis pom leej twg, tshuav Yes Xus tib leeg nrog lawv nkaus xwb.
9 Lawv nqes saum roob los, nws hais ntsees rau lawv kom txhob tham yam lawv pom ntawd rau leej twg mus txog thaum neeg leej tub tuag thiab yuav sawv tsees los.
10 Lawv nco ntsoov lo lus ntawd thiab lawv rov nug lawv tias tus yuav sawv tsees hauv tsoom tuag los yog dab tsi.


Txiv Plig Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: