COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 29/03/2015

29.3.15 Chiv Nqaum Nplooj B
  • Procession Mas Kos 11,1-10
1 Lawv mus txog ze ntawm Yes Lus Xas Les cheeb tsam Npes Fas Zes thiab Npes Thas Nias ze roob txiv ntoo roj, nws xa nws ob tug thwj tim mus,
2 Nws hais rau nkawd : “Neb mus tom lub zos ntawm neb hauv ntej, tam sid neb nkag mus, neb pom ib tug thav luj khi tseg tsis tau muaj dua neeg caij, neb muab nws daws cab los.
3 Yog muaj leeg twg hais rau neb : “Tim li cas neb ua li ntawd, hais rau tias :  Nws tus Huab Tais xav tau, nws mam xa kom sai rov los ntawm no.”
4 Nkawd mus, txawm pom tus thav luj khi nraum kev ze ntawm ib lub qhov rooj nkawd thiaj mus daws.
5 Ob peb leeg nyob ntawd txawm hais rau nkawd : “Neb daws tus thav luj ua tus tsi ?”
6 Nkawd hais rau lawv li Yes Xus hais ces lawv tso nkawd ua.
7 Nkawd coj tus thav luj los rau Yes Xus ; lawv muab lawv cov tsoos pua luj, Yes Xus zaum saud.
8 Thiab cov neeg tseem muab tsoos pua puv nkaus kev, ib txhia txiav nplooj pem tej los pua.
9 Ib co neeg ua ntej, ib co lawv qab qw ntsuag qees : “Os Xas Nas ! Hmoov zoo, tus tuaj ntawm Huab Tais npe tuaj !
10 Hmoov zoo tus sawv peb txiv Das Vis kev ua vaj kav teb chaws, Os Xas Nas ! Tus nyob siab tuaj !

  • Los Puas (Zam 12,12-16)
12 Tag kis, ib npoj neeg coob tuaj ua Hmoov Hla, lawv paub tias Yes Xus tuaj rau Yes Lus Xas Les,
13 Lawv nqa tej daim nplooj txoob tawm mus ntsib nws thiab lawv qw tias : “Os Xas Nas, His Xas Lais tus Vaj Ntxwv nto koob meej, tus ua Huab Tais npe tuaj.”
14 Nws nrhiav tau ib tug thav luj, nws txawm caij, tam zoj lo lus sau tseg :
15 “Tsis txhob ntshai, Xis Yoos me ntxhais ; saib koj tus Vaj Ntxwv nws tuaj caij ib tug thav luj.”
16 Thaum ua ntej, nws cov thwj tim tsis to taub qhov ntawd, thaum Yes Xus nto hwj chim tas, lawv mam nco txog tias muaj lus sau tseg li ntawd thiab neeg ua li ntawd rau nws.

  • Yaws Xas Yas (Es Xais) 50,4-9
4 Huab Tais Tswv Ntuj pub rau kuv muaj nplaig thwj tim kom txawj, kom pab tus qaug zog luj luas ib los ; qhib, nws ntxov qhib kuv pob ntseg kom mloog lus tam li cov thwj tim.
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis chim tsis thim rov qab.
6 Kuv thws kuv nrob qaum rau cov ntaus kuv thiab cug kuv ob sab plhu rau cov dob hwj txwv, kuv tsis thaiv kuv ntsej muag rau lawv nto thiab tsawm.
7 Huab Tais Tswv Ntuj tuaj cawm kuv, yuav muaj tus txuag ntshis kuv, vim li ntawd, yim ua kuv ntsej muag tawv tam zeb tawv, kuv paub tias kuv yuav tau ntsej muag.
8 Tus tsom kuv ncaj ncees nyob ze lawm, leej twg tiv kuv, ua ke mus tim lus, leej twg yog kuv tus yeeb ncuab, kom nws tuaj ntawm kuv,
9 Saib, Huab Tais Tswv Ntuj, tus npo kuv, leej twg txiav txim rau kuv, lawv yuav dauv vias ntsws ntsee li daim khaub hlab kab xwv.

  • Fis Lis Pos 2,6-11
6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, twb tsis liam tseev kom nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj nkaus tib neeg, nws tus kheej tuaj yeem tam li tus qhev, coj tus yam ntxwv tam ntua tib neeg,
8 Yug ua tib neeg, nws txo nws tus kheej qis mloog lus txog qhov tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum rau nws lub npe tshaj plaws tej npe,
10 Kom xwv, txhua lub hauv caug nyo nris pe Yes Xus npe tas txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag yeeb ceeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 14,1-15,47
1 Tshuav ob hnub txog Hmoov Hla thiab noj ncuav mov tsis nphoo xab, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm ntawv sab laj nrhiav lus ntes Yes Xus coj mus tua.
2 Lawv sib hais zom zaws : “Tsis txhob ua kom ncaj lub caij ua hmoov, tsam tsoom pej xeem lam sawv los tiv.”
3 Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob Npes Thas Nias, nrog Xis Moos mob ruas nyob, nws tseem zaum ntawm rooj ; muaj ib tug poj niam chaws los, nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab hom zoo tshaj tej thiab tus nqe hnyav kawg, muab lub hwj tsoo, nws muab hliv rau saum Yes Xus taub hau.
4 Ces qee leej yws zom zaws : “Nkim tej tshuaj tsw qab no ua tus tsi ?
5 Yog muab muag ces twb tau peb puas lub txiaj nyiag thiab pab tau tej pluag lawm.” Lawv tau yws tus poj niam.
6 Yes Xus thiaj hais lawv tias : “Cia nws ua nws ! Txhob ua ntxhov nws siab ? Yog nws kev khuv leej yam nws ua rau kuv.
7 Tej pluag, nej yuav muaj nrog nej nyob ib sid, thaum twg nej xav nej cawm tau lawv thaum ntawd. Hos kuv, nej yuav tsis muaj kuv tas mus li.
8 Nws ua tag nrho li nws muaj peev xwm ua. Nws tsuag kuv lub cev kom tsw qab log kuv ua ntej lawm.
9 Kuv hais tseeb rau nej : nyob tas ntiaj teb, qhov twg lub Moo Zoo yuav ri mus txog, luag yuav qhuas yam nws tau ua tas no nco ntsoov txog nws.”
10 Yus Das Kas Lis Yaus, ib leeg hauv pab kaum ob, tau mus ntsib cov thawj leej choj nrhiav kev muab Yes Xus rau lawv.
11 Hnov li ntawd, ua rau lawv zoo siab heev thiab cog lus yuav muab nyiaj pub rau nws. Txij li ntawd, Yus Das soj nraim ib lub zoo sij hawm.
12 Hnub xiab ib ua lub hmoov ncuav mov tsis nphoo xab, yog hnub tua tus yaj Hla, Yes Xus cov thwj tim nug nws tias : “Koj xav kom peb mus npaj koj pluas hmo Hla nyob qhov twg ?”
13 Nws xa ob tug thwj tim : “Mus tom nroog, nej yuav ntsib ib tug txiv neej nqa ib hub dej, raws nws mus,
14 Hauv lub tsev nws chaws mus, nej hais rau tus tswv tias : Xib Hwb hais rau koj : kem tsev kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?
15 Nws yuav coj nej mus qhia nyob txheej saud, muaj ib kem dav txhij tag cia ua ib pluag noj. Kav tsij npaj rau peb nyob ntawd.”
16 Cov thwj tim sawv kev mus tom nroog ; muaj tas raws li Yes Xus tau xub hais rau lawv, ces lawv thiaj npaj pluas Hla.
17 Yav tsaus ntuj, Yes Xus tuaj txog nrog pab kaum ob leeg.
18 Thaum lawv nyob ntawm rooj tseem noj mov, Yes Xus hais lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej : ib leeg hauv nej, nrog kuv noj mov, nws yuav muab kuv rau luag.”
19 Sawv daws ntshaus tag, lawv ib leeg zuj zus nug nws : “Puas yog kuv ?” 20 Nws teb lawv tias : “Yog ib leeg hauv pab kaum ob, nws nrog kuv koom tib taig.
21 Neeg Leej Tub yuav ploj raws li ntawv sau muaj tseg txog nws ; hos tus txom nyem yog tus muab nws rau luag ; qhov zoo tshaj rau nws, kheev lam nws txhob yug ua neeg.”
22 Hauv pluas hmo, Yes Xus nthos lub ncuav mov, hais zaj foom hmoov zoo rau, muab ntais faib rau lawv thiab hais tias : “Txais mus, yog kuv lub cev.”
23 Thiab nthos lub ntim ua ntuj tsaug, nws muab cev rau lawv tag sawv daws haus.
24 Nws hais lawv tias : “Yog kuv roj ntsha, ntshav cog lus nchuav pub rau zeej tsoom.
25 Kuv hais tseeb rau nej : kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv mus txog hnub kuv yuav haus cov cawv tshiab hauv Tswv Ntuj lub qaum ntuj.”
26 Thaum hu zaj nkauj cav txiaj ntsim tag, lawv sawv kev mus tim thaj teb txiv ntoo roj.
27 Yes Xus hais lawv tias : “Nej yuav poob plig tas, vim muaj lus sau tseg : kuv yuav nplawm tus tswv, pab yaj yuav pla tas.
28 Tiam sis thaum kuv xeev sawv tsees los, kuv yuav ua nej ntej rau Nkas Lis Lais.
29 Pob Zeb tsa ncauj hais rau nws : “Txawm sawv daws poob plig los tshuav kuv.
30 Yes Xus hais rau nws : “Kuv hais tseeb rau koj, koj kiag, hmo no ua ntej qaib qua ob tsig, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”
31 Nws tseem hais muaj ceem tias : “Txawm kuv yuav tsum nrog koj tuag, los kuv yeej tsis ntshai lees koj.” Tas sawv daws hais tib yam.
32  Lawv thiaj mus rau ib thaj chaw muaj npe tias Nkes Xes Mas Nis, nws hais rau nws cov thwj tim : “Nej zaum ntawm no, kuv tseem yuav teev ntuj.
33 Nws coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws mus, ces nws ib ce pib xob thiab txhawj.
34 Nws hais rau lawv : “Kuv ntsuj plig chim yuav tuag, nej nyob ntawm no thiab zov hmo.”
35 Nrug mus deb zog, nws txhos caug pem teb, thov ntuj saib lub sij hawm ntawd puas hla tau mus deb ntawm nws,
36 Nws hais tias : “As Npas, Txiv, koj muaj peev xwm tas nrho, tshem lub ntim deb ntawm kuv mus, tiam sis txhob ua li kuv xav hos li koj xav.”
37 Nws rov los, nws pom lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb : “Xis Moos, koj puas tsaug zog ? Koj tsis muaj zog zov hmo ib chim lod ?
38 Nej yuav zov hmo thiab teev ntuj, kom nej txhob poob hauv kev ntxias ; sab ntsuj plig mas heev kawg, tiam sis lub cev muag nthas xwb.”
39 Nws rov txav mus ib ncua kev, teev ntuj hais lo qub lus.
40 Nws rov qab los pom lawv tsaug zog nris, lawv cov qhov muag txhav qhi, lawv tsis paub teb dab tsis rau nws.
41 Lwm peb nws rov los, nws hais rau lawv : “Nej tsaug zog thiab nej so os ; txog sij hawm lawm, neeg Leej Tub raug cov txhaum ntes hauv lawv tes.
42 Nej sawv tsees, peb mus ; tus muab kuv rau lawv ntes tuaj txog lawm.”
43 Nws tseem hais lus, ib sij huam, Yus Das, ib tug hauv pab kaum ob tshwm plaws nrog nws ib npoj neeg tuav ntaj thiab qws tuaj ntawm cov thawj leej choj, cov thoob xwm ntawv thiab cov txwj laus tuaj.
44 Tus muab nws rau lawv xub tuav tswv yim tseg rau lawv tias : “Tus kuv mus nwj plhu, yog nws, nej tsawv nkaus nws khov kho coj mus.”
45 Tuaj txog ntua, txav zoj los ntawm nws hais tias : “Las Npis” nwj kiag nws ;
46 Lawv tib tsaug tes rau nws tsawv nkaus tau nws.
47 Muaj ib tug hauv lawv cov ntawd rho hlo ntaj tib ntag thawj leej choj tus tub txib ib sab pob ntseg yaws hlo.
48 Yes Xus tsa ncauj hlo hais rau lawv : “Nej nqa ntaj thiab qws tuaj txhom kuv tam li tub sab ?
49 Kuv niaj hnub nyob hauv tsev txoos qhuab qhia ntawm nej, cas nej tsis ntes kuv, kom xwv tshwm sim tseg li hauv ntawv.”
50 Cov thwj tim tso plhuav nws tseg sis huas khiav tag.
51 Muaj ib tug tub hluas liab qab npua ib daim thav ntxwv caum rawv Yes Xus, lawv muab nws ntes.
52 Nws tso plhuav nws daim thav ntxwv khiav tug liab qab tsuas lawm.
53 Lawv coj Yes Xus mus ntawm tus thawj leej choj, tas cov thawj leej choj, cov txwj laus thiab cov thoob xwm tuaj sab laj.
54 Pob Zeb raws nraim nws nrug deb mus txog sab hauv, hauv tus thawj leej choj lub loog, nws zaum nrog cov tub qhe nte taws.
55 Cov thawj leej choj thiab tas rooj txiav txim nrhiav ib zaj lus pov thawj los liam Yes Xus kom txaus tua nws tiam sis lawv nrhiav tsis tau.
56 Muaj coob leej tuaj ua pov thawj liam nws tiam sis lawv cov lus tsis sib dhos.
57 Ib txhia sawv los ua pov thawj liam nws hais tias :
58 “Peb hnov nws hais li no : kuv rhuav lub tuam tsev teev ntuj neeg txhais tes txhim no, peb hnub kuv tsa tau ib lub tsis yog neeg tes txhim.”
59 Tab txawm li los lawv cov lus tsis sib dhos.
60 Tus thawj leej choj thiaj sawv tsees hauv nruab nrab nug Yes Xus hais tias : “Koj tsis teb dab tsi rau lawv cov no tej lus liam koj ?”
61 Nws nyob ntsiag to tsis teb ib los. Tus thawj leej choj rov nug nws dua hais tias : “Leej Pleev, tus nto koob meej nws Leej Tub yog koj lod ?”
62 Yes Xus hais tias : “Yog kuv, thiab nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj hwj huam sab xis tuaj nrog twv huab saum ntuj tuaj.”
63 Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho tshaj sab hais tias : “Peb tseem nrhiav pov thawj ntxiv li cas ?
64 Nej twb hnov ntsoov nws rov taw tuam ntuj, nej xav li cas ?” Tas nrho cov ntawd txiav txim rau nws tsim nyog tuag.
65 Tej txhia pib nto nws, npog nws ntsej muag, xuas ncuav pias rau nws thiab hais rau nws : “Ua saub” Cov tub qhe los zom zaws xuas ncuav pias rau nws.
66 Pob Zeb nyob hauv loog, thawj leej choj ib tug ntxhais qhev tuaj,
67 Pom Pob Zeb nte taws, ntsia nws nruj nreem hais tias : “Koj thiab, koj twb nrog tus Yes Xus Nas Xas Les.”
68 Nws tsis lees, nws hais tias : “Kuv tsis paub thiab kuv tsis to taub xyov koj hais dab tsi.” Nws tawm sab nraud txog ntawm mom kaum.
69 Tus ntxhais qhev pom dheev nws rov hais dua ntxiv rau cov nyob zom zaws ntawd hais tias nws nrog lawv pab ntawd.
70 Nws rov qab tsis lees, dhau ntawd ib pliag, cov nyob ntawd hais dua rau Pob Zeb : “Muaj tseeb tiag, koj yog lawv pab ntawd, koj yog neeg Nkas Lis Lais.”
71 Nws txawm yws thiab twv kiag : “Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd.”
72 Tam sis ntawd, qaib qua ob tsig. Pob Zeb nco dheev txog lo lus thaum Yes Xus hais rau nws tias ua ntej qaib tsis tau qua ob tsig, koj twb tsis lees kuv peb zaug, mam xav txog lig ua nws quaj dhi.

1 Cov thawj leej choj nrog cov txwj laus, cov thoob xwm thiab lub rooj txiav txim cuab ntxov sab laj, lawv muab Yes Xus khi coj mus rau Pis Las Tos.
2 Pis Las Tos thiaj nug nws : “Koj puas yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?” Nws thiaj teb tias : “Koj yog tus hais.”
3 Cov thawj leej choj liam ntau kawg rau nws.
4 Pis Las Tos rov nug nws ntxiv hais tias : “Koj tsis teb dab tsi ? Koj puas pom tej lawv liam koj ntawd.”
5 Yes Xus tsis teb ib los li ua rau Pis Las Tos xav tsis tag.
6 Niaj lub hmoov, nws tso ib tug neeg raug txim rau lawv raws li lawv pom zoo.
7 Muaj ib tug npe hu ua Npas Las Npas nrog cov thab plaub ib nqag, muaj ib zaug lawv txhij neeg qw, nws tau tua neeg.
8 Npoj neeg pib nug ua qog qees rau nws raws li nws ua kam rau lawv.
9 Pis Las Tos teb rau lawv hais tias : “Nej puas kam kuv tso cov Yus Dais tus vaj ntxwv rau nej ?”
10 Nws paub ntsoov vim kev khib cov thawj leej choj thiaj coj tuaj rau nws.
11 Cov thawj leej choj txhib npoj neeg kom yeem tso Npas Las Npas rau lawv.
12 Pis Las Tos rov teb hais rau lawv : “Kuv yuav ua cas rau cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?”
13 Lawv cov ntawd qw tias : “Muab nws ntsia saum ntoo cuam.”
14 Pis Las Tos hais rau lawv : “Nws tau ua phem dab tsi ?” Lawv yim qw nrov : “Muab nws ntsia saum ntoo cuam.”
15 Pis Las Tos ua siab tso Npas Las Npas kom npoj neeg zoo siab, coj Yes Xus mus nplawm tas cab mus ntsia saum ntoo cuam.
16 Cov tub rog coj nws mus hauv ib kem tsev txiav txim hu tau npoj zov keeb tuaj.
17 Lawv muab nws hnav liab, qhaib ib lub kauj pos rau nws ntoo.
18 Lawv ua txuj hawm nws : “Hawm cov Yus Dais tus vaj ntxwv !”
19 Lawv xuas hmuv khob nws taub hau, nto nws, txhos caug pe nws.
20 Thaum lawv tsim txom nws tas, lawv hle nws lub tsho liab, muab nws tsho rov rau nws hnav. Lawv cab nws los sab nraud kom coj nws mus ntsia saum ntoo cuam.
21 Lawv yuam Xis Moos Kws Les Nais, As Les Xas Nrais thiab Lus Fus nkawd txiv, mus teb los hla ntawd, kom kwv nws tus ntoo cuam.
22 Lawv coj nws mus saum thaj chaw Nkos Nkos Thas, txhais tias thaj chaw khauj khaum taub hau.
23 Lawv muab ib co cawv tsau tshuaj rau nws ; nws tsis haus.
24 Lawv muab nws ntsia saum ntoo cuam, muab nws cov ris tsho los rho ntawv faib rau lawv, saib leej twg tau yam twg.
25 Lawv ntsia nws saum ntoo cuam yog thaum peb teev.
26 Muaj ib daim phiaj sau cov lus nws raug kiam : “Cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
27 Lawv dai ob tug tub sab nrog nws, ib tug sab xis, ib tug sab laug ntawm nws.
29 Cov neeg dhau kev thuam nws co hau nto hais tias : “Tus muaj plhus rhuav lub tuam tsev teev ntuj thiab rov txhim peb hnub tau,
30 Kom nws tus kheej cia li nqes nroos saum ntoo cuam los.”
31 Cov thawj leej choj ib leeg dhau ib leeg hnyos nrog cov thoob xwm : “Nws pom xeeb cawm tau luag, nws ho cawm tsis tau nws tus kheej;
32 Kom Leej Pleev His Xas Lais tus vaj ntxwv nqes nroos saum ntoo cuam ziag no rau peb pom kom peb ntseeg.” Cov raug dai nrog nws saum ntoo kuj thuam nws.
33 Thaum txog rau teev, tas nrho ntiaj teb tsaus nti mus txog cuaj teev.
34 Thaum txog cuaj teev, Yes Xus qw ib suab muaj ceem : “Es Los His, Es Los His, Les Mas Xas Npas Thas Nis, txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv tseg ?”
35 Cov nyob ntawd, ib txhia hnov, lawv hais tias : “Yog nws hu Es Lias”
36 Muaj ib tug tso sas ntws mus muab ib lub xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv pub rau nws haus hais tias : “Cia saib peb puas pom Es Lias tuaj txo nws nqes los.”
37 Tiam sis Yes Xus qw ib suab ncha ntws ces siav tu nrho.
38 Daim ntaub hauv lub tuam tsev teev ntuj ntuag rhe ua ob pluaj saud toj ti nkaus nram taw.
39 Tus xab txheeb nyob ntawm nws xub ntiag pom nws siav tu li ntawd hais tias : “Muaj tseeb, tus tib neeg no yog Tswv Ntuj Leej Tub.”
40 Muaj ib co poj niam tuaj deb ntsia, muaj Mab Liab Mas Ntas Las , Mab Liab Yas Kos yau thiab Yos Xes Tos nkawd niam thiab Xas Los Mes,
41 Thaum nws tseem nyob Nkas Lis Lais, lawv tuaj raws nws thiab tiam nws thiab coob leej ntxiv lawv nrog nws tuaj rau Yes Lus Xas Les.
42 Yog hnub ua ntej hnub xas npas neeg tseem tab tom npaj twb yuav tsaus ntuj,
43 Yos Xes nyob As Lis Mas Tais txawm tuaj, yog ib tug tseem ceeb hauv rooj sab laj, nws kuj tos ntsoov Tswv Ntuj lub qaum ntuj, nws muaj peev xwm mus cuag Pis Las Tos thov Yes Xus lub cev.
44 Ua rau Pis Las Tos ceeb tias Yes Xus twb tu siav lawm ; nws thiaj hu tus xab txheeb los nug saib thaum twg Yes Xus twb tuag lawm.
45 Tus xab txheeb qhia tag, nws tso lus rau Yos Xes nqa tau lub cev.
46 Yuav tau daim ntaub qhwv tuag, txo tau Yes Xus los, muab qhwv rau hauv daim ntaub thiab coj mus tso rau hauv ib lub qhov ntxa tho hauv qhov tsua thiab dov daim txiag zeb los kaw rooj ntxas.
47 Mab Liab Mas Ntas Las thiab Mab Liab Yos Xes Tos niam pom lub chaw lawv tso nws.


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: