Hmo Hla 2015
Ntu 1 : Foom Hmoov Zoo Rau Lub Cub Tawg

Cev lus : Kwv tij sawv daws, hmo no yog hmo ntshiab, peb tus Huab Tais Yes Xus hla txoj kev tuag los ciaj sia, lub Koom Txoos caw tag nrho nws cov tub ki thoob ntiaj teb los sib sau teev ntuj zov hmo.
Peb yuav nco txog Huab Tais lub Hmoov Hla, mloog nws cov lus, peb vam ntsoov tias peb yuav muaj feem nrog nws yeej kev tuag thiab nrog nws ciaj sia ib txhis hauv Tswv Ntuj.
Foom Hmoov Zoo rau cub tawg :

Peb sawv daws thov Huab Tais,
Huab Tais Tswv Ntuj, koj Leej Tub yog lub ntiaj teb qhov pom kev koj muab pub tuaj rau tib neeg ; vim li ntawd, peb thov koj foom hmoov zoo rau lub cub tawg cig hauv kev tsaus ntuj no ; hauv cov hnub nyoog hla no ua kom peb muaj lub siab kub lug, siab dawb siab huv npuab qaum ntuj, peb thiaj yuav tau txais lub hmoov cig pom kev lug mus ib txhis. Vim Yes Xus Pleev peb tus Huab Tais.
Ua Li.

Thau ib tug taws los zes tus tswm ciab loj. Tus xib hwb tsa tus tswm ciab siab siab ua ntej nkag tsev teev ntuj sawv daws lawv qab.
(Ua ntej : xib hwb tsa tswm ciab Hla, txiv plig, lwm cov txiv plig, tsoom ntseeg)

1-Tus Coj : Leej Pleev kev kaj lug. (Sawv kev ntawm cub tawg )
Sawv Daws : Peb txaum yim ua Tswv Ntuj tsaug.
2-Tus Coj : Leej Pleev kev kaj lug. (Ntawm qhov rooj nkag tsev teev ntuj)
Sawv Daws : Peb txaum yim ua Tswv Ntuj tsaug.
3-Tus Coj : Leej Pleev kev kaj lug. (Ntawm Thaj tig ntsia tsoom ntseeg)
Sawv Daws : Peb txaum yim ua Tswv Ntuj tsaug.

-Nyias mus nrhiav nyias chaw zaum.
-Ceeb toom hmoov Hla ntawm lub rooj ntawv.

(Yog tus xib hwb : Thov kom Huab Tais nrog koj lub siab lub ncauj, kom koj tshaj tau Hmoov Hla kev zoo siab : hauv Leej Txiv thiab Leej Tub + thiab Leej Ntuj Plig ntshiab. Ua Li)
Exultet : Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,

Ntu 2 : Cov tsab ntawv (7 tsab CQL ; 2 tsab CLT = 9 tsab)

Peb cuab ntsej mloog Tswv Ntuj lus :

Yav thaud, Tswv Ntuj tsim ntuj tsim teb, Tswv Ntuj tau cawm nws haiv neeg li cas thiab ziag no, nws tau xa nws Leej Tub ua tus txhiv peb li cas.
Peb thov kom nws coj peb kev mus kom txog qhov kawg uas nws tau qhib rau peb pom hauv lub Hmoov Hla.

Zaj 1 : HP 1,1-2,2
NPN :
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Tswv Ntuj muaj hwj huam, koj txoj kev thoob tsib loj tas nrho, thov koj pub rau cov neeg koj txhiv kom lawv to taub tias Leej Pleev kev muab nws los ua txim, yog ib txoj num zoo tshaj kev tsim ntuj tsim teb thaum chiv keeb. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 2 : HP 22,1-13.15-18
NPN :
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Leej Txiv Ntshiab, tas peb tsoom ntseeg Leej Txiv, vim koj lub txiaj ntsim ua tau koj tsoom tub ki huam vam thoob daim npoo av ; hauv lub hmoov hla, koj ua rau koj tus tub txib Has Nplas Has li koj lo lus cog cia yog ntau haiv neeg leej txiv. Pub koj haiv neeg kom txawj ua tau li koj siab nyiam. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 3 : KT 14,15-15,1a
NPN
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Huab Tais, ziag no koj ua rau peb pom xyeem qhov zoo thaud koj tau ua dhau los, koj cawm tau haiv neeg uas raug cov Mis Txhaws Lais tso tub rog caum ; ziag no koj cawm tag txhua haiv neeg hauv kev yug dua tshiab hauv lub cim ntxuav ; pub kom tas ntiaj teb los ua Has Nplas Has xeeb ntxwv thiab ciaj nyog koj tsoom tub ki. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 4 : YXY 54,5-14
NPN :
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob ib txhis, kom koj lub npe nto moo lug, ua kom koj tsoom tub ki thiab tej tub sau huam vam li peb cov yawg koob ntseeg koj. Pub rau koj lub Koom Txoos pom xyeem koj lo lus cog rau peb cov yawg koob. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 5 : YXY 55,1-11
NPN :
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Tswv Ntuj muaj hwj huam nyob ib txhis, koj yog ntiaj teb kev cia siab, koj twb ntxov qhia rau koj cov saub yam uas hnub no tsheej xeeb. Thov koj tshoj koj haiv neeg kom tsim txiaj, yog tsis muaj koj pab, peb yuav tsis tsheej tsis kiab. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 6 : NL 3,9-15.32-4,4
NPN
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Huab Tais Tswv Ntuj, tos lub Koom Txoos huam vam vim muaj koj tshoj cov neeg nyob deb ntawm koj tej siab ntsws, thov koj txuag cov neeg yug dua tshiab dawb huv hauv lub cim ntxuav. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Zaj 7 : EXK 36,16-17a.18-28
NPN :
-Sawv daws sawv :
Peb sawv daws thov Huab Tais :
Huab Tais Tswv Ntuj, koj xav cob qhia peb teev hawm lub hmoov Hla hauv koj kev Cog Qub Lus thiab Cog Lus Tshiab uas peb mloog no, qhib peb tej siab ntsws kom paub tau koj txoj kev hlub neeg, to taub tej txiaj ntsim koj tau pub rau peb yav dhau los yuav pab txuag tau peb muaj kev cia siab mus tom ntej. Vim Yes Xus peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li


Tsab Ntawv Los Mas 6,3-11

Alleluia !

Tsab Ntawv Moo Zoo

Nthuav Ntawv Ntshiab


Ntu 3 : Kab Ke Foom Hmoov Rau Dej

Kwv tij sawv daws, peb thov Huab Tais Tswv Ntuj ua kom cov dej no ntshiab huv ua rau cov yuav txais lub cim ntxuav yug tau txoj sia tshiab hauv Leej Pleev tag kis thiab hauv lub caij nyoog Hla no.

TP ua ntaj teg thov li no :

Vim koj lub hwj huam, Huab Tais, koj ua tau hauv cov cim ntshiab thiab hauv liv xwm cawm neeg thaum ub los, koj tau siv dej yam koj tsim muaj no qhia rau peb paub lub cim ntxuav tej txiaj ntsim.
Thaum chiv keeb, koj Leej Ntuj Plig yuj plaws saum nplaim dej ua dej muaj hwj huam ntxuav tau kom ntshiab si.
Dej kuj ua tau kev txhaum ploj tuag mus thiab ua kev ncaj ncees txhawv yaws los ; thaum dej nyab ntiaj teb twb yog tshaj txog lub cim ntxuav yuav txuas tau txoj sia.
Koj twb coj Has Nplas Has tsoom tub ki ciaj ua qhev, hla plaws hiav txwv liab qab ko taw tsis ntuj dej, lawv twb ntxov ua lub cim txog haiv neeg txais lub cim ntxuav.
Zam tau ntxuav koj Leej Tub hauv dej Yas Des ,nws tau Leej Ntuj Plig Ntshiab. Saum ntoo cuam, lawv nkaug nws tav paim dej thiab n tshav. Thaum nws sawv tsees ciaj sia, nws twb tau hais rau nws cov thwj tim : “Nej mus, qhuab qhia tas txhua lub teb chaws, nej muab lawv ntxuav hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab npe.”
Ziag no, Huab Tais, thov koj hlub tshua ntsia koj lub Koom Txoos ua cov dej ntxuav plig txhawv yaws hauv nws.
Thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab pub Leej Pleev lub txiaj ntsim, vim cov dej no ntxuav tau neeg uas koj tsim thooj li koj tus yam ntxwv qhov qias kom huv hauv lub cim ntxuav thiab yug dua hauv dej thiab hauv Leej Ntuj plig ciaj Tswv Ntuj me nyuam txoj sia tshiab.
Peb thov koj, Huab Tais,
Ua kom koj Leej tub lub txiaj ntsim thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub hwj huam tuaj hauv cov dej no (Hais 3 zaug tsau tsawv tus tswm ciab)
Xwv tus txais lub cim ntxuav tuag thiab faus nrog Yes Xus thiab nrog Yes Xus sawv tsees ciaj sia. Vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. Ua Li
(Thau tus tswm ciab)

Nej cav txog Huab Tais tus niam dej !
Nws yog tus muaj hwj chim, peb qhuas nws mus ib txhiab ib txhis !

Rov cog lus hauv kev ntseeg raws lub cim ntxuav

(sawv daws sawv ntsug, taws tswm ciab ntawm tus loj),

TP hais li no :

Kwv tij sawv daws, lub cim ntxuav faus peb nrog Yes Xus ua ke hauv qhov ntxa, xwv peb nrog nws ciaj txoj sia tshiab.
Vim li ntawd, peb xaus lub caij plaub caug, peb yuav cog lus nrauj Xas Tas li thaum peb txais lub cim ntxuav thiab rov cog lus ntseeg Tswv Ntuj yog tus tseem, tus ciaj sia thiab ntseeg nws Leej Tub Yes Xus Pleev hauv lub Koom Txoos Kas Tos Liv :


Yuav ua Tswv Ntuj me nyuam twj lij, nej puas thim kev txhaum ?
Peb thim.

Yuav kom nej dim kev txhaum lub zog, nej puas thim yam coj nej ua phem ?
Peb thim.

Yuav raws kom cuag Yes Xus Pleev qab, nej puas nrauj Xas Tas tus ntxias neeg ua txhaum.
Kuv nrauj.

TP hais ntxiv :

Nej puas ntseeg Leej Txiv Tswv Ntuj tus muaj hwj huam tsim lub ntuj thiab daim av ?
Peb ntseeg.

Nej puas ntseeg Yes Xus Pleev, nws Leej Tub ib leeg kheej, peb tus Huab Tais, yug ntawm nkauj xwb Mab Liab los, rau hiam tuag zwm av, sawv tsees hauv tsoom tub tuag rov los, zaum ntawm Leej Txiv sab xis ?
Peb ntseeg.

Nej puas ntseeg Leej Ntuj Plig Ntshiab, ntseeg lub Koom Txoos Kav Tos Liv, tsoom leej ntshiab lub txiaj ntsim, kev sib zam txhaum, nqaij thiab txha yuav sawv tsees ciaj sia nyob ib txhis ?
Peb ntseeg.

Thov kom Tswv Ntuj muaj hwj huam, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, tus ua kom yug tau hauv dej thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab zam txhaum tau, txuag peb hauv nws tej txiaj ntsim hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj txoj sia nyob ib txhis. Ua Li

Pov dej foom hmoov zoo rau tsoom neeg ntseeg.

Prière Offrande

Hauv cov txim peb muab los cev rau koj no, thov koj txais koj haiv neeg zaj thov ntuj, ua kom lub txim txi hauv lub Hmoov Hla no ua tau peb zoo hlo mus ib txhis. Vim peb tus Huab Tais Pleev. Ua Li

Préface

Leej Txiv Ntshiab muaj hwj huam nto moo lug nyob mus li,
Tsim nyog peb qhuas koj, ua koj tsaug mus thoob ntuj thoob teb, hauv hmo no uas Leej Pleev, peb txoj kev Hla raug muab nws ua txim. Nws yog tus tseem Yaj daws ntiaj teb neeg cov txhaum, tuag nthi kom rhuav tau txoj kev tuag ; sawv tsees kom txuas tau txoj kev ciaj sia. Vim li ntawd, tas zeej tsoom neeg txais lub cim ntxuav zoo siab hom khaj saum yaj ceeb no, tas tsoom tub xo saum qaum ntuj qhuas koj lub koob meej mus li tias :

Huab Tais, pub koj txoj kev khuv leej rau peb xwv peb cov txais lub txiaj ntsim hla thiaj sib koom tau ua ib cuab ib yig. Peb vam txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. Ua Li

Bénédiction solennelle

Thov kom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hauv lub hmoov Hla no txawm rau hauv nej thiab roos nej txhua txoj xub ke.
Ua Li

Vim nws Leej tub kev sawv tsees ciaj sia, nws ua nej yug dua tshiab, pub kom nej nyob siab kaj lug, tsis muaj tus tsi, txawm txoj kev tuag yuav ntaus tsis tau nej qaug.
Ua Li

Kab ke Huab Tais kev txom nyem los xaus li no, ziag no, nej yuav caum tus sawv tsees ciaj sia tus roj tus hnee, caum nws kom mus txog ntua qaum ntuj, nej thiaj yuav muaj txoj kev nyob kaj siab lug.
Ua Li

Thov kom Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig foom koob hmoov rau nej.
Ua Li


Cov Zaj Nyeem Hauv Hmo Hla :

A : Narateur ; B : Le Seigneur

Zaj 1 : Hauv Paus 1, 1 - 2, 2

A : 1 Thaum chiv keeb, Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab daim av, 2 Daim av qhuav qhawv do dus, tsaus ntuj nti thoob plaws. Tswv Ntuj tus pa yuj plaws saum nplaim dej. 3 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom pom kev nrig.”
A : Ces txawm pom kev nrig. 4 Tswv Ntuj ntsia qhov pom kev zoo npaum li. Tswv Ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj. 5 Tswv Ntuj hu qhov pom kev ua “hnub” thiab hu qhov tsaus ntuj ua “hmo” Ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub ib. 6 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom muaj ib txheej nruab nrab hauv dej cais dej rau tej dej.”
A : 7 Tswv Ntuj ua tau txheej cais ib co dej hauv sab qab txheej thiab ib co dej saum qaum txheej ces txawm ua li ntawd. 8 Tswv Ntuj hu daim txheej ua “ntuj”, ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub ob. 9 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom cov dej hauv qab ntuj sau los ua ib ke thiab kom pom nruab nqhuab.”
A : Ces txawm ua li ntawd. 10 Tswv Ntuj hu nruab nqhuab ua av thiab hu cov dej ua hiav txwv, Tswv Ntuj pom tias zoo. 11 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom daim av ntsuab xiab, nroj tsuag txawm ntsuab xiab ua noob qoob noob tsa, nyias hom ntoo txi nyias hom txiv, muaj nyias hom noob.”
A : Ces txawm ua li ntawd. 12 Daim av tuaj nroj tsuag ntsuab xiab ua noob qoob noob tsa nyias hom noob, nyias hom ntoo txi muaj nyias hom noob, Tswv Ntuj pom tias zoo. 13 Ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub peb. 14 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom muaj yam ci lam lug saum txheej saum ntuj cais hnub thiab hmo kom ua chaw cim cov hnub thiab cov xyoo.”
A : 15 Cia li muaj tej ci lam lug saum txheej saum ntuj pom kev rau daim av, ces txawm ua li ntawd. 16 Tswv Ntuj ua ob lub ci lam lug loj, lub lam lug loj kav hnub, lub lam lug yau kav hmo thiab cov hnub qub. 17 Tswv Ntuj teeb lawv saum txheej saum ntuj cia pom kev rau daim av, 18 Kav nkaus nruab hnub thiab hmo ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj, Tswv Ntuj pom tias zoo. 19 Ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub plaub. 20 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom ntsuj duab npau xi hauv dej ciaj sia nphoo ntxuas thiab noog yuj plaws saum daim av ntawm txheej ntuj.”
A : 21 Tswv Ntuj tsim tej zaj laug loj thiab tej ntsuj ciaj sia laim ntoom npau xi hauv dej xws nyias hom thiab tej noog tuaj tis xws nyias tsav, Tswv Ntuj pom tias zoo. 22 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau lawv hais tias :
B : “Huam vam txi txiv kom puv nkaus dej hauv hiav txwv thiab noog vam ntws saum av.”
A : 23 Ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub tsib. 24 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kom daim av txhawv tej ntsuj ciaj sia raws nyias tsav kab ntsaum thiab tsiaj txhu ntawm av raws nyias hom”
A : Txawm muaj li ntawd. 25 Tswv Ntuj ua tau tej tsiaj txhu ntawm av raws nyias tsav thiab tej tsiaj raws nyias hom thiab kab ntsaum pem teb raws nyias hom, Tswv Ntuj pom tias zoo. 26 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Peb puab av luaj ua neeg li peb tus yam ntxwv kom thooj li peb, kom nkawd kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj, tas tej tsiaj saum daim av thiab tej kab cawv caws saum av.”
A : 27 Tswv Ntuj muab av luaj tsim neeg li nws tus yam ntxwv kom thooj li Tswv Ntuj tus duab, nws tsim tau txiv thiab maum, nkawd yog nws tsim. 28 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau nkawd, Tswv Ntuj hais rau nkawd :
B : “Huam vam txi txiv puv nkaus daim av, hwj xwm nws, kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj thiab tas tej tsiaj nti cawv caws saum av.”
A : 29 Tswv Ntuj hais tias :
B : “Kuv pub rau neb tej nroj tsuag ua noob tas nrho saum av thiab tej ntoo txi txiv nyias hom ntoo nyias hom noob rau neb ua txhiam xws ; 30 Rau tas tej tsiaj saum av thiab tas tej noog saum ntuj thiab rau tas tej kab saum av muaj ntsuj ciaj sia, nroj tsuag ua lawv txhiam xws”
A : Txawm muaj li ntawd. 31 Tswv Ntuj pom tas txhua yam nws tau ua yog zoo heev, ces tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub rau.1 Thiaj tsim lub ntuj thiab daim av tiav log thiab txhua hom tsav rog. 2 Hnub xya Tswv Ntuj xaus nws tes num nws ua thiab hnub xya nws so ntawm tag tej num nws ua.

Psaume : Ps 103, 1-2a.5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35c
R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !


Zaj 2 : Kev Tsiv 14, 15-31 ; 15, 1a

15 Huab Tais hais rau Mos Xes tias : “Hu kuv dab tsi ? Hais rau tsoom tub ki His Xas Lais kom sawv kev mus.
16 Koj tsa koj rab pas thiab xyab koj txhais tes rau saum hiav txwv phua rhe nws, kom tsoom tub ki His Xas Lais mus hauv qab thu qhuav nruab nrab hiav txwv.
17 Kuv yuav ua rau cov Mis Txhaws Lais siab tawv qhawv, lawv yuav taug qab tuaj, yuav ua kuv nto koob meej tiv Fas Laws Os thiab nws lub zog, tiv nws cov tsheb thiab nws npoj peeb.
18 Cov Mis Txhaws Lais yuav pom tias kuv, Huab Tais, nto koob meej tiv qees Fas Laws Os thiab nws cov tsheb thiab tiv nws npoj peeb.
19 Tswv Ntuj tus tshab xo ua tsoom His Xas Lais lub yeej ntej thiab tuaj lawv qub qab ; twv huab sawv ua lawv ntej thiab sawv tuaj tom lawv qab.
20 Nws sawv ntawm Mis Txhaws Lais lub yeej thiab His Xas Lais lub yeej. Twv huab tsaus nti ib sab thiab ib sab kaj nrig ib hmos ; cov no txav tsis tau ti cov tod tas ib hmos.
21 Mos Xes xyab nws tes rau saum hiav txwv, Huab Tais ua kom cua ntsawj toob fab thawb hiav txwv ib hmos, dej faib hlo av qhuav qhawv hauv hiav txwv.
22 Tsoom tub ki His Xas Lais nkag hauv nruab nrab hiav txwv av qhuav qhawv, dej sawv ua ntsa ntawm lawv sab xis thiab sab laug rau lawv.
23 Cov Mis Txhaws Lais caum lawv qab tuaj ; tas Fas Laws Os cov nees, cov tsheb thiab npoj peeb nyob nruab nrab hiav txwv.
24 Thaum yuav kaj ntug, Huab Tais nyob saum twv huab thiab nplaim taws ntsia ntsoov Mis Txhaws Lais lub yeej, nws ua cov Mis Txhaws Lais lub yeej yuam kev txhov hnyo.
25 Nws ua rau cov thob log tsheb daig thiab swb av ; Mis Txhaws Lais hais tias : “Kom kuv khiav His Xas Lais vim Huab Tais tiv Mis Txhaws Lais rau lawv !”
26 Huab Tais hais rau Mos Xes: “Xyab koj tes saum hiav txwv kom dej los nyab Mis Txhaws Lais thiab cov tsheb thiab npoj peeb.”
27 Mos Xes xyab nws tes rau saum hiav txwv, yav kaj ntug hiav txwv rov los nyab yees nws chaw. Cov Mis Txhaws Lais tso tes khiav tsis dhau, Huab Tais cia Mis Txhaws Lais nruab nrab hiav txwv.
28 Dej nphau npog luas cov tsheb thiab tas npoj peeb Fas Laws Os lub zog cov lawv qab tuaj hauv hiav txwv tsis seem ib tug.
29 Hos cov tub ki His Xas Lais mus kev av qhuav qhawv nruab nrab hiav txwv, dej sawv ua ntsa ntawm lawv sab xis thiab sab laug rau lawv.
30 Hnub ntawd, Huab Tais cawm His Xas Lais ntawm Mis Txhaws Lais txhais tes. His Xas Lais pom Mis Txhaws Lais tuag nthi ntawm ntug hiav txwv.
31 His Xas Lais pom Huab Tais txhais tes heev ua li ntawd tiv Mis Txhaws Lais. Tsoom pej xeem hwm Huab Tais, lawv ntseeg Huab Tais thiab nws tus tub txib Mos Xes.
1 Mos Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais hu zaj nkauj no rau Huab Tais : “Kuv qhuas Huab Tais, tus siab yog nws siab, vim nws fiav sis nees nrog tus caij rau hauv hiav txwv.” 

Psaume : Cantique : Ex 15, 2-3, 4-5, 6.10a.11, 17
R/ Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier.

Zaj 3 : Yaws Xas Yas 54, 5-14

5 Koj tus txiv tus tsim koj, nws npe yog cov tsav rog tus Huab Tais, tus txhiv koj yog His Xas Lais tus Ntshiab, hu ua daim av tus Tswv Ntuj.
6 Tam zoj tus poj nrauj chim yuav tuag, Tswv Ntuj rov yuav koj, yuav ua cas tso tus nkauj nyab tshib, koj tus Tswv Ntuj hais li;
7 Kuv muab koj tso tseg ib pliag, khuv leej dhau, kuv rov qaws koj.
8 Npau taws ceev, kuv thiaj fee plhu ntawm koj me ntsis, tiam sis kev hlub koj mus ib txhis kuv tseem tshua, tus Huab Tais txhiv koj hais li.
9 Rau kuv tam zoj Nos Has cov dej : kuv cog lus tias Nos Has cev dej tsis nyab daim av ntxiv ; kuj tib yam, kuv cog lus tias kuv tsis npau rau koj ntxiv thiab tsis hem koj ntxiv.
10 Txawm tej toj roob nphau, txawm tej hauv pes pob, kuv kev hlub yuav tsis dua ntawm koj, kuv kev cog lus thaj yeeb yuav tsis sav Huab Tais tus khuv leej koj hais li.
11 Tus tu siab, cua daj cua dos nplawm, nplij tsis tau ! Saib, kuv mam muab paj zeb ua koj ntsa, zeb zuag los txhim koj.
12 Kuv yuav teeb zeb ntsuab saum koj ntsa, pov haum rau koj qhov rooj thiab xov zeb ci nplas koj lub loog.
13 Tas koj tub ki yog Huab Tais thwj tim, koj tub ki yuav nyob thaj yeeb.
14 Koj yuav ruaj nreb hauv kev ncaj ncees, tsis txob txhawj, tsis txawj ntshai ; kev ntshai los cuag tsis tau koj.


Psaume : 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
R/ Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves.

Yaws Hes Kes 36, 16-17a.18-28

16 Ua ciav Huab Tais lo lus hais rau kuv li no :
17 Av luaj neeg leej tub, tsev His Xas Lais cov nyob saum lawv daim av tau kis paug vim lawv txoj xub ke thiab lawv tes num yam lawv txoj xub ke qias paug rau ntawm kuv xub ntiag.
18 Kuv nchuav tag kuv kev npau rau lawv, vim lawv ua ntshav ntws saum daim av thiab nrog lawv cov huab tais dab kis paug daim av.
19 Kuv thiaj muab lawv xa rau zeej tsoom ri thoob hauv tej teb chaws yam nkaus lawv txoj xub ke thiab tej num ntag kuv txiav txim rau lawv.
20 Nws tawm mus rau tej zeej tsoom nyob ntawd, lawv rhuav kuv lub npe ntshiab, thaum luag hais lawv : Yog Huab Tais haiv neeg cov no, tawm hauv nws thaj av !
21 Kuv tsuas txuag kuv lub npe ntshiab uas tsev His Xas Lais lawv rhuav ntawm zeej tsoom uas lawv tuaj nyob no.
22 Vim li, hais rau tsev His Xas Lais : “Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : Tsis tim nej, kuv, tus txhim tsev His Xas Lais, hos vim kuv lub npe ntshiab nej tau rhuav ntawm zeej tsoom nej thiaj tuaj li no.
23 Kuv yuav ua kuv lub npe loj yim ntshiab, lub muab rhuav ntawm zeej tsoom, nej tau rhuav hauv nruab nrab lawv ; zeej tsoom yuav paub meej tias kuv yog Tswv Ntuj, kuv yuav ua ntawm nej rau lawv qhov muag ntsia ntsoov kuv ntshiab, Huab Tais Tswv Ntuj lus.
24 Kuv yuav coj nej ntawm zeej tsoom, kuv yuav sau nej ntawm tas tej teb chaws, kuv yuav coj nej los rau nej thaj av.
25 Kuv yuav hliv dej hu saum nej, nej yuav huv tas nej tej kev paug, kuv yuav yaug nej ntawm tas nej tej huab tais dab.
26 Kuv yuav pub ib lub siab tshiab rau nej thiab pub ib tug plig tshiab nruab nrog rau nej, kuv yuav thau lub siab pob zeb ntawm nej cev nqaij, pub lub siab neeg rau nej.
27 Kuv yuav pub kuv tus plig rau nej nruab nrog, kuv yuav coj kom tau nej mus raws kuv kev qhuab qhia, hwm thiab ua raws kuv tus txhooj.
28 Nej yuav nyob hauv thaj av kuv muab pub rau nej cov yawg koob. Ntawm nej rau kuv, yog haiv neeg ; ntawm kuv yuav yog rau nej, Tswv Ntuj.

Psaume : Ps 50, 12-13, 14-15, 18-19
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau !Los Mas 6, 3b-11

3 Ntshai peb tsis paub tias tas peb cov tau ntxuav plig hauv Leej Pleev Yes Xus, peb tau ntxuav plig hauv nws kev tuag.
4 Lub cim ntxuav tau faus peb nrog nws ntawm kev tuag, Leej Txiv lub hwj chim tsa Leej Pleev sawv tsees ntawm tsoom tub tuag los kom xwv peb thiab peb mus raws lub neej tshiab.
5 Yog peb los ciaj tib tsob thooj nkaus li nws txoj kev tuag, hauv kev ciaj rov los kuj yuav tib yam rau peb thiab.
6 Paub meej tias tus qub neeg hauv peb tau raug dai ntoo cuam nrog nws kom mus thim peb lub cev txhaum kom peb txhob ciaj kev txhaum qhev.
7 Yog li ntawd, tus tuag lawm ncaj ncees tu nrho kev txhaum.
8 Yog peb tuag nrog Leej Pleev, peb ntseeg tias peb yuav ciaj sia nrog nws.
9 Paub meej tias Leej Pleev sawv tsees ntawm tsoom tub tuag tsis txawj tuag ntxiv, kev tuag tsis raug nws lawm.
10 Tos tuag, tuag rau kev txhaum ib zaug khee hlo ; tos nws ciaj, ciaj rau Tswv Ntuj.
11 Rau nej tib yam, xam tias nej tus kheej ib fab tuag rau kev txhaum, ib fab ciaj rau Tswv Ntuj hauv Leej Pleev Yes Xus.


Psaume : Ps 117, 1.4, 16-17, 22-23

R/ Alléluia, alléluia, alléluia !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Mas Tais Ntawv Moo Zoo 28, 1-10

1 Dhau hnub xas npas tos, hnub chiv lis piam sawv ntxov, Mab Liab Mas Ntas Les Nes thiab lwm tus Mab Liab mus xyuas lub ntxa.
2 Ib sij huam, av qeeg loj kawg : Huab Tais tus tshab xo nqes saum ntuj los thiab txav zoj los dov daim txiag zeb rau ib sab, nws zaum saud.
3 Nws tus tso yog nkaus ci lam lug, nws cev tsoos tsho dawb li daus.
4 Cov zov keeb ntshai tshee na, npaum nkaus yuav tuag tas.
5 Tus tshab xo tsa ncauj hais rau ob tug poj niam : “Neb txhob ntshai, kuv paub tias neb nrhiav Yes Xus, tus raug daim ntoo cuam ;
6 Nws laj nyob qhov no, vim nws twb sawv tsees li nws hais, neb tuaj xyuas lub chaw xyab nws saib !
7 Maj nroos mus hais rau nws cov thwj tim tias, nws sawv tsees hauv tsoom tuag los lawm thiab nws ua nej ntej rau Nkas Lis Lais, nej yuav pom nws ped ; kuv hais li ntawd rau nej !”
8 Tso tes plhuav khiav deb ntawm ntxa ntshai kuj ntshai thiab zoo los zoo siab, nkawd khiav los tshaj xo rau nws cov thwj tim.
9 Ib sij huam, Yes Xus ntsib dheev nkawd hais tias : “Siab kaj lug yuad !” Nkawd txav zog los tsawv nkaus nws ko taw txhos caug pe nws.
10 Yes Xus hais rau nkawd : “Tsis txhob ntshai, mus tshaj xo rau kuv cov kwv tij kom lawv mus lawm Nkas Lis Lais, lawv yuav pom kuv ped.”


Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : 'Il est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !' Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. »


0 commentaires: