COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/05/2015


Chiv 6 Caij Hla

Hauj Lwm 10, 25-26.34-35.44-48

25 Pob Zeb nkag los, Kos Nes Los tuaj ntsib nws txhos caug ntua ntawm nws taw pe nkaus.
26 Pob Zeb tsa nws sawv tsees hais tias: “Sawv tsees, yog kuv os.” 
34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias: “Qhov tseeb, kuv pom tias Tswv Ntuj tsis kws cai,
35 Haiv neeg twg hwm nws thiab ua ncaj ncees, yog zoo nyiam rau nws.”
44 Pob Zeb tseem hais cov lus no, Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes nroos saum tag cov hnov Lo Lus.
45 Ua rau cov ntseeg txoj kab ke hlais tawv nrog Pob Zeb ua ke tuaj ceeb tag, vim Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim kuj ri saum cov pej kum neeg thiab.
46 Lawv hnov cov neeg ntawd txawj hais lus thiab qhuas Tswv Ntuj, ces Pob Zeb hais tias:
47 “Leej twg puas txwv txhob muab dej ntxuav cov neeg no, lawv puav leej tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ib yam li peb ?”
48 Nws kom muab lawv ntxuav hauv Yes Xus Pleev lub npe. Lawv thov kom nws nrog lawv nyob ob peb hnub.


1 Zam 4,7-10

7 Cov ntxim hlub, peb yuav ib leeg hlub ib leeg, vim kev hlub yog ntawm Tswv Ntuj, tus hlub yug ntawm Tswv Ntuj los, nws paub Tswv Ntuj.
8 Tus tsis hlub, nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog kev hlub.
9 Tswv Ntuj kev hlub tshwm li no rau peb, vim Tswv Ntuj xa nws Leej Tub ib leeg kheej tuaj hauv lub sim ceeb kom peb ciaj vim nws.
10 Kev hlub yog li no: tsis yog peb hlub Tswv Ntuj, hos nws hlub peb, nws thiaj xa nws Leej Tub tuaj ua txim theej peb cov txhaum.

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.
Zam Ntawv Moo Zoo 15,9-17

9 Tam li Leej Txiv hlub kuv, kuv thiab kuv hlub nej, nej txawm hauv kuv kev hlub.
10 Yog nej khaws kuv cov lus qhia, nej txawm hauv kuv kev hlub yam li kuv khaws kuv Txiv tej lus qhia thiab kuv txawm hauv nws kev hlub.
11 Kuv tshaj qhia nej xwv kuv zoo siab hlo rau nej kom nej muaj kev zoo siab hlo.
12 Qhov no yog kuv lo lus qhia: nej ib leeg hlub ib leeg tam li kuv hlub nej.
13 Tsis muaj neeg hlub loj tshaj no, cev nws txoj sia rau nws tej phooj ywg.
14 Nej yog kuv phooj ywg, yog nej ua li kuv hais rau nej.
15 Kuv tsis hu nej ua qhev, vim tus qhev tsis paub yam tus huab tais ua. Kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas txhua yam kuv hnov ntawm kuv Txiv kuv qhia rau nej paub.
16 Nej tsis tau xaiv kuv, hos kuv xaiv nej, tsa nej xwv kom nej mus nej txi txiv, nej tej txiv txawm nruaj nreb xwv yam nej ua kuv npe thov Leej Txiv nws pub rau nej.
17 Qhov no kuv hais rau nej: kom nej ib leeg hlub ib leeg.

Evangile Selon Saint Jean 15,9-17

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera.T.P. Cwj Vuam Chiv
 

0 commentaires: