COV ZAJ YEEM HNUB TIM 14/05/2015


Yes Xus Tshoom Mus Pem Ntuj

Hauj Lwm 1,1-11

1 Tes Os Fis Los, kuv tau sau thawj cov lus txog thaum chiv keeb Yes Xus tau ua thiab qhuab qhia tas nrho,
2 Txog ntua hnub nws muab lus rau npoj tshaj xo, pab neeg uas nws xaiv tau hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, ces luag nqa hlo nws,
3 Lawv kuj yog cov uas nws tus kheej ciaj sia tuaj ntsib, tom qab nws raug txom nyem tag nrog ntau yam puav pheej puv plaub caug hnub, pub kom pom xyeem thiab hais txog Tswv Ntuj qaum ntuj rau lawv,
4 Nrog lawv koom tsum, nws kom lawv txhob txav deb ntawm Yes Lus Xas Les tos Leej Txiv lo lus cog cia uas nej hnov ntawm kuv.
5 Zam muab dej los ntxuav, hos yuav ntxuav nej hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab ob peb hnub saum no.
6 Lawv no txawm los sib sau nug nws hais tias: “Huab Tais, puas yog zim txwv no koj yuav tsa vaj kav His Xas Lais ?”
7 Nws hais rau lawv: “Nej yuav tsis paub lub caij nyoog los lub sij hawm Leej Txiv npaj tseg li nws tus kheej pom zoo,
8 Tiam sis nej yuav txais ib lub hwj huam tuaj ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab rau nej thiab nej yuav ua kuv tim khawv nyob Yes Lus Xa Les, ntawm Yus Dais, Xas Mas Lais txog puag npoo ntiaj teb.”
9 Hais tej ntawd, lawv ntsia ntsoov, nws cia li tshoom ploj hauv twv huab ntawm lawv qhov muag.
10 Ces lawv pheej ntsia ntsoov lub ntuj nws mus lawm, ua ciav ob tug txiv neej hnav tsoos dawb tuaj cuag lawv,
11 Nkawd hais tias: “Neeg Nkas Lis Lais, tim li cas nej pheej ntsia lub ntuj ? Tus Yes Xus nqa ntawm nej dua pem ntuj mam li tuaj yam nkaus li nej pom nws mus dua pem ntuj.”

Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Es Fes Xos 4,1-13

1 Kuv tus raug txim hauv Huab Hais, txhib nej kom tsim nyog tus cwj pwm luag hu xaiv tau nej,
2 Nrog kev ua neeg me mos nyoos, ua siab ntev hlub uv ib leeg dhau ib leeg,
3 Nej yuav siv zog yoog kom koom tib tug Ntsuj Plig hauv kev thaj yeeb,
4 Ua tib lub cev thiab tib tug Ntsuj Plig yam li hu nej los hauv tib txoj kev vam thiaj hu nej,
5 Cuag tib tug Huab Tais, tib lub siab ntseeg, tib lub cim ntxuav,
6 Tib tug Tswv Ntuj tag sawv daws Leej Txiv, saum sawv daws, rau sawv daws thiab hauv sawv daws.
7 Txhua leej peb nyias puav leej tau txais txiaj ntsim raws li Leej Pleev pom zoo.
8 Vim li, thiaj hais tias : nce hlo saum lub chaw siab, nws kaw nkaus kev raug kaw, nws pub txiaj ntsim rau tib neeg.
9 Yog dab tsi tus: “Nce li hlo ?” Kuj yog tus nqes nroos puag qab ntiaj teb ?
10 Tus nqes nroos kuj yog tib tug nce hlo siab tshaj txheej ntuj saud puv tag lub sim ceeb.
11 Yog nws tus pub tej txhia ua tshaj xo, tej txhia ua saub, lwm cov xa moo zoo, lwm tej ua tswv thiab ua xib hwb,
12 Kom muaj txhij rau tsoom ntshiab txoj num ua tub txib txhim tau Leej Pleev lub cev,
13 Txog thaum tag sawv daws koom tib lub siab ntseeg thiab paub Tswv Ntuj Leej Tub tshab plaws li Leej Pleev tus zoo tshaj plaws,

Alléluia. Alléluia.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 16,15-20

15 Nws hais rau lawv: “Mus thoob ntiaj teb tshaj lub Moo Zoo rau txhua yam tsim tau los.
16 Tus ntseeg thiab ntxuav plig yuav txais kev cawm; tus tsis ntseeg yuav raug txim.
17 Tej cim no yuav nrog nraim cov ntseeg: hauv kuv npe lawv yuav ntiab tau dab phem khiav, lawv yuav hais tej hom lus tshiab,
18 Lawv yuav nthos tau nab thiab txawm haus tau tshuaj lom neeg los yuav tsis txhawj rau lawv thiab lawv tsa tes rau cov tsis taus yuav ua rau zoo hlo.”
19 Thaum Huab Tais Yes Xus hais lus rau lawv tas, luag nqa hlo nws dua saum ntuj, mus zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis.
20 Lawv ntawd tawm plaws mus tshaj lus thoob qhov txhia chaw, Huab Tais nrog lawv tes dej num thiab muaj tej cim nrog txhawb lo lus.

Evangile Selon Saint Marc 16,15-20

En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :
« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé ;
celui qui refusera de croire
sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants :
en mon nom, ils expulseront les démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;
ils prendront des serpents dans leurs mains
et, s’ils boivent un poison mortel,
il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s’en trouveront bien. »
Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel
et s’assit à la droite de Dieu.
Quant à eux,
ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.
Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

T.P.Cwj Vuam Chiv0 commentaires: