COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 07/06/2015

Hwm Huab Tais Lub Cev

Kev Tsiv 24,3-8

3 Mos Xes los tshaj tas Huab Tais cov lus thiab nws cov cai rau tsoom pej xeem ces tsoom pej xeem teb ua tib los, lawv hais tias: peb yuav ua tag nrho li Huab Tais cov lus hais.
4 Mos Xes sau tag Huab Tais cov lus tseg thiab nws cuab ntxov sawv los nws txhim ib lub thaj ntawm taw roob tsa kaum ob lub zeb sawv rau kaum ob xeem His Xas Lais.
5 Nws xa His Xas Lais cov tub kom mus coj cov heev nyuj tuaj lawv txi ua lub txim thaj yeeb rau Huab Tais.
6 Mos Xes cug ib nrab cov ntshav hauv phiab thiab muab ib nrab tsuag saum lub thaj.
7 Nws nthos phau ntawv cog lus muab nyeem rau tsoom pej xeem mloog, lawv hais tias: peb yuav mloog thiab yuav ua tag nrho li Huab Tais tau hais;
8 Mos Xes muab cov ntshav los tsuag saum tsoom pej xeem thiab hais tias: nov, yog cov ntshav cog lus uas Huab Tais nrog nej tim hauv tag cov lus no;

Es Nplais 9,11-15

11 Leej Pleev tus tshwm tuaj, tuam leej choj ntawm tej cuab tam yav tom ntej, lub tsam phooj loj tshaj zoo tshaj qhov tib neeg tes ua, tsis txawm hauv tiam neej no;
12 Tsis vim ntshav yaj los ntshav nyuj, hos nws tus kheej cov ntshav ua nws nkag tau nkaus hauv lub tsev ntshiab txhiv tag mus ib txhis.
13 Yog ntshav yaj thiab ntshav nyuj thiab tshauv tsiaj nphoo rau saum cov neeg qias kom ntshiab xwv lawv nqaij huv lis si,
14 Leej Pleev cov ntshav haj yam tshaj vim Leej Ntuj Plig tus nyob ib txhis muab nws tus kheej dawb paug los txi rau Tswv Ntuj ua kom kev tuag hauv peb lub siab xav huv si los tiam Tswv Ntuj tus ciaj sia.
15 Vim li, nws yog tus sawv txoj kev cog lus tshiab, nws kev tuag nthi muas tau cov ua thawj txoj kev cog lus puas kom cov raug xaiv txais tau lub cuab tam nyob ib txhis.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 14,12-16.22-26

12 Thawj hnub cov ncuav mov tsis nphoo xab, thaum txi lub Hmoov Hla, Yes Xus cov thwj tim nug nws tias: “Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla koj noj nyob qhov twg ?”
13 Nws xa ob tug hauv cov thwj tim thiab hais rau nkawd: “Neb mus hauv nroog, ib tug neeg kwv ib taub dej tuaj ntsib neb, neb caum nws,
14 Hauv lub chaw nws chaws mus, nej hais rau tus tswv tsev: Xib Hwb hais hais li no: chav kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?
15 Nws yuav qhia ib kem loj txheej saud rau neb, muaj txhij tiav log; neb npaj rau peb nyob ntawd.”
16 Cov thwj tim sawv kev mus hauv nroog, ntsib raws nraim li nws tau xub hais rau lawv, ces nkawd npaj pluas Hla.
22 Lawv tseem noj, nws nthos lub ncuav mov, foom hmoov zoo rau, muab ntais pub rau lawv nws hais tias: “Txais mus, nov yog kuv lub cev.”
23 Thiab nthos lub ntim, ua ntuj tsaug, nws muab pub lawv tag sawv daws haus.
24 Nws hais lawv tias: “Nov yog kuv ntshav cog lus ntws rau coob leej.
25 Kuv hais tseeb rau nej : Kuv tsis haus cov kua txiv cawv lawm mus txog hnub kuv haus dua li no hauv Tswv Ntuj qaum ntuj.”
26 Ces hais cov zaj seev, lawv txawm sawv kev mus tim roob txiv ntoo roj.

Alléluia. Alléluia.Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14,12-16.22-26
Le premier jour de la fête des pains sans levain,
où l’on immolait l’agneau pascal,
les disciples de Jésus lui disent :
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs
pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant :
« Allez à la ville ;
un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre.
Suivez-le,
et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire :
Où est la salle
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”
Il vous indiquera, à l’étage,
une grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville ;
ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain
et prononcé la bénédiction,
le rompit, le leur donna,
et dit :
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe
et ayant rendu grâce,
il la leur donna,
et ils en burent tous.
Et il leur dit :
« Ceci est mon sang,
le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis :
je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.


TP Cwj Vuam Chiv

 

0 commentaires: