Zoo siab tshaj plaws rau tsoom ntseeg Hmoob

Xov xwm zoo rau cov hmoob ntseeg ntuj kev cai thiab rau ib tsoom ntseeg nyob thoob ntiaj teb.

Txiv Vaj Qhia nyuam qhuav rheev npe tso cai rau ob tug neeg uas cov hmoob tau paub kom muab kev foom saws meej mom ntshiab (béatification) rau nkawd :
Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Mario Borzaga) OMI, yog neeg Italien ua tub tshaj ntuj lub moo zoo nyob  Los Tsuas teb, nws yug nyob lub nroog Trente Italie qaum teb thiab tus xib hwb hmoob Thoj Xyooj Paj Lug , yug rau Roob Nyuj Qus  (Kiukatiam) xeev Moos Loob Los Tsuas teb.

Vim li cas ? Vim tias ob tug neeg no, ib tug yog Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Borzaga) nws muaj hnub nyug 29 xyoos,  hos xib hwb Thoj Xyooj Paj Lug nws muaj hnub nyug 19 xyoos, nkawd  tau raug tua tuag, vim yog los ntawm nkawd txoj kev ntseeg ntuj.

Hauv cov teeb meem muaj raws li no :
Thaum lub plaub hlis xyoo 1960, Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Mario) thiab Xib Hwb  Thoj Xyooj nkawd tau ncaim ntawm lub zos hmoob  Roob Nyuj Qus (Kiukatiam) uas yog nkawd lub vaj lub tsev, mus pab neeg mob thiab tshaj ntuj lub Moo Zoo rau lwm cov neeg nyob dua lwm lub zos, roob toj siab xeev Moos Loob (Luang Prabang) teb chaws Los Tsuas. Nkawd yeej mus txog lub zos lawm tiam sis thaum tig rov qab ces nkawd cia li ploj mus lawm thiab tom qub qab lawv yeej tsis pom nkawd rov los ib zaug li lawm thiab yeej nrhiav tsis tau nkawd ob lub cev hlo li.

Caij nyug dhau los tau plaub caug xyoo lawm, thaum xyoo 2001 thiaj sib noog tham hais txog ntawm kev Foom Saws Meej Mom Ntshiab (béatification) ntawm Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Mario Borzaga) uas yog ib tug neeg muaj lub siab hlub siab nyiam Huab Tais Tswv Ntuj thiab nws kuj tau cev tas nrho nws lub neej rau Huab Tais Ntuj, yam li, tej ntawv uas nws tau sau tseg cia tau ua pov thawj txog nws tus kheej.  Yuav tsum ua tib lub caij kev foom saws Meej Mom Ntshiab rau Thoj Xyooj ib yam nkaus yuav cais tsis tau vim nkawd ob leeg tau raug tua tuag ua ke. Xib Hwb Xyooj, uas yog ib tug muaj kev ntseeg ntuj loj heev thiab muaj siab loj siab tawv kawg, nws tau hais tias nws yeej yuav tsis tso Txiv Plig pov tseg  ib zaug thiab nws tuaj yeem muab nws txoj sia cia tuag nrog rau Txiv Plig.

Txiv Plig Angelo Pelis OMI yog neeg Italien, yog ib tug tshaj ntuj lub Moo Zoo thaum ub nyob rau teb chaws Los Tsuas thiab yog ib tug qub thawj coj kav lub tsev cov tub kawm ua Leej Choj nyob lub nroog Moos Loob (Luang Prabang) teb chaws Los Tsuas, raug xaiv los ua tus leg txoj hauj lwm no, yog tus tshawb nrhiav txog ntawm nkawd kev ploj thiab nrhiav ib co pov thawj uas paub txog ntawm nkawd lub neej thiab nkawd tus cwj pwm. Yog ib txoj hauj lwm uas tshawb nrhiav tau ntev xyoo, ces thiaj paub tau tias Txiv Plig Txhiaj Tshaj thiab Xib Hwb Xyooj nkawd twb tau tig rov qab los lawm.  Ces thaum nyob ntawm kev, thiaj tau  raug ib pab yeeb ncuab muab nkawd ntes thiab muab nkawd tua tuag yam tsim txom loj tshaj plaws, ces lawv muab nkawd faus rau ib qho chaw xu kev kom neeg nrhiav tsis tau.
Txoj hauj lwm tshawb nrhiav no kuj mem tau meej tias nkawd tau raug tua tuag yog vim ntawm nkawd txoj kev ntseeg ntuj ruaj khov.
Thaum cov ntaub ntawv no xa mus txog rau lub Koom Haum tsoom Leej Ntshiab, nyob Vatican Txiv Vaj Qhia lub vaj loog, nyob qhov ntawd cov tub txuj ci kev cai ntuj tau muab cov ntaub ntawv coj los kawm soj ntsuam tag, qhov no sawv daws puav leej pom zoo tag nrho tias tsim nyog kawg muab kev foom saws Meej Mom Ntshiab (béatification) rau ob tug neeg no vim nkawd yog tseem tim khawv ntawm txoj kev ntseeg ntuj, thiab ntawm cov Tswv Qhia hnav liab los kuj tau pom zoo tib yam nkaus li ntawd, Txiv Vaj Qhia nws kuj tau pom zoo thiab rheev npe tso cai rau thaum lub tsib hlis pib xiab xyoo 2015 no, kom muab kev foom saws Meej Mom Ntshiab (béatification) rau ob tug tim khawv no .

Ntawm no yog xov xwm tshiab , sau tshaj tawm los ntawm lub chaw hais xov xwm Vatican Txiv Vaj Qhia lub vaj loog :

« Txiv Vaj Qhia François nws tau tso cai rau lub Koom Haum tsoom Leej Ntshiab kom tshaj tawm cov ntawv thov tso cai hais txog tej txhia yuav tsa ua Leej Ntshiab thiab cov yuav txais Meej Mom Ntshiab rau yav tom ntej no, Nyob hauv cov no muaj :
Tswv Ntuj cov Tub Txib tus Tim Khawv Txiv Plig Txhiaj Tshaj (Mario Borzaga), ib tug Leej Choj ntawm lub Koom Haum cov Tub Tshaj ntuj lub Moo Zoo Oblats de Marie Immaculée, thiab Paj Lug Thoj Xyooj, yog ib tug neeg ntseeg ua Xib Hwb tshaj ntuj lub  Moo Zoo raug tua tuag thaum lub plaub hlis ntuj xyoo 1960  vim kev ntxub ntxaug ntawm txoj kev ntseeg ntuj nyob teb chaws Los Tsuas. »

Zoo siab tshaj plaws rau tsoom ntseeg Hmoob ! 

Marie et François LE BLANC

0 commentaires: