COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 02/08/2015

Chiv 18 Nruab Xyoo B

Kev Tsiv 16, 2-4.12-15

2 Tsoom tub ki His Xas Lais yws Mos Xes thiab nws tus kwv As Loos nkawd tom hav suab puam.
3 Cov tub ki His Xas Lais hais rau nkawd: “Leej twg pub peb tuag Tswv Ntuj tes nyob Mis Txhaws Lais teb, thaum peb zaum ncig tej lauj kaub nqaij muaj mov noj tsau npo, vim neb xwb tim coj peb tawm tuaj ntawm hav suab puam no kom tag zeej tsoom tuag tshaib !”
4 Tswv Ntuj hais rau Mos Xes: “Kuv yuav ua kom mov poob saum ntuj los rau nej, tsoom pej xeem yuav mus khaws ib hnub ib yam, ces kuv yuav sim nws siab saib nws puas taug kuv txoj cai los tsis taug.
12 Kuv hnov tsoom tub ki His Xas Lais tej lus yws ; koj hais rau lawv hais tias : yav tsaus ntuj nej yuav tau nqaij noj, yav sawv ntxov, mov yuav ua nej tsau plab, nej yuav paub tias kuv yog nej tus Huab Tais Tswv Ntuj.”
13 Ciav tsaus ntuj, w txawm tsoom tuaj npog luas lub yeej ; yav sawv ntxov, txawm muaj ib txheej lwg ncig lees lub yeej.
14 Lwg txawm tshoom tuaj saum npoo suab puam ib txheej nyias ntshai, li ib txheej te nyias ntsais saum av.
15 Cov tub ki His Xas Lais pom dheev, lawv ib tug hais rau tug: Xyov dab tsi, vim lawv tsis paub xyov dab tsi, ces Mos Xes hais rau lawv: “Ntawd yog mov uas Tswv Ntuj pub rau nej ua txhiam xws.”

Es Fes Xos 4, 17.20-24

17 Qhov kuv hais no, kuv lees ua pov thawj hauv Huab Tais, nej txhob taug txoj kev tam li tej pej kum neeg khav lawv lub tswv yim,
18 Qhov lawv xav tau maub tsaus nti, tsis quav ntsej Tswv Ntuj txoj sia vim qhov tsis paub qab hau hauv lawv, vim kev twm xeeb hauv lawv,
19 Qhov tsis txawj xav hauv lawv coj lawv rau kev plhom ua txhua yam qias neeg thiab yees hlob.
20 Hos nej tsis tau kawm li ntawd ntawm Leej Pleev,
21 Yog nej lam mloog nws kheej thiab kawm ntawm nws raws li qhov tseeb hauv Yes Xus,
22 Nej tshem tau yam kev coj thaud, tus qub neeg lwj mom txheej dag,
23 Hloov tshiab tim tus ntsuj plig hauv nej lub tswv yim,
24 Hnav ib tug neeg tshiab tam li Tswv Ntuj tsim ncaj ncees thiab tseeb ntshiab si.


Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 6,24-35
24 Thaum npoj neeg pom tias Yes Xus thiab nws cov thwj tim tsis nyob ntawd lawm, ces lawv nce nkoj mus nrhiav Yes Xus tim Kas Fas Naus.
25 Ntsib dheev nws sab ntug hiav txwv tid, lawv hais rau nws: “Las Npis, koj tuaj ntawm no thaum twg lawm ?”
26 Yes Xus teb lawv hais tias: “Kuv hais tseeb rau nej, nej nrhiav kuv tsis tim cov cim nej tau pom, hos vim nej tau mov noj ua nej tsau npo.
27 Nej txhob ua num rau tej txhiam xws txawj dua toj, hos rau tej txhiam xws ciaj sia nyob ib txhis uas neeg Leej Tub yuav pub rau nej, yog nws tus uas Leej Txiv Tswv Ntuj hom nws lub yeem txam.”
28 Lawv hais rau nws: “Peb yuav ua li cas xwv ua tau Tswv Ntuj tes num ?”
29 Yes Xus teb lawv hais tias: “Qhov no Tswv Ntuj tes num, kom nej ntseeg tus nws xa tuaj.”
30 Lawv hais rau nws: “Lub cim twg koj ua kom xwv peb pom es peb ntseeg koj ? Koj ua txoj num twg ?
31 Peb cov yawg suab tau noj mov mas nas nyob nras suab puam raws li tau sau tseg: Nws muab qaum ntuj mov rau lawv noj.”
32 Yes Xus hais rau lawv: “Kuv hais tseeb rau nej, tsis yog Mos Xes pub qaum ntuj mov rau nej, yog kuv Txiv pub tus tseem qaum ntuj mov rau nej.
33 Tswv Ntuj mov yog tus nqes saum ntuj los thiab pub txoj sia rau lub sim ceeb.”
34 Ces lawv hais nws tias: “Huab Tais, pub tus mov ntawd rau peb mus li.”
35 Yes Xus hais lawv tias: “Kuv ntag yog mov ciaj sia, tus tuaj cuag kuv yuav tsis txawj tshaib, tus ntseeg kuv yuav tsis txawj nqhis ntxiv.


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,24-35


En ce temps-là,
    quand la foule vit que Jésus n’était pas là,
ni ses disciples,
les gens montèrent dans les barques
et se dirigèrent vers Capharnaüm
à la recherche de Jésus.
    L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent :
« Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »
    Jésus leur répondit :
« Amen, amen, je vous le dis :
vous me cherchez,
non parce que vous avez vu des signes,
mais parce que vous avez mangé de ces pains
et que vous avez été rassasiés.
    Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour la nourriture qui demeure
jusque dans la vie éternelle,
celle que vous donnera le Fils de l’homme,
lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »
    Ils lui dirent alors :
« Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
    Jésus leur répondit :
« L’œuvre de Dieu,
c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »
    Ils lui dirent alors :
« Quel signe vas-tu accomplir
pour que nous puissions le voir, et te croire ?
Quelle œuvre vas-tu faire ?
    Au désert, nos pères ont mangé la manne ;
comme dit l’Écriture :
Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit :
« Amen, amen, je vous le dis :
ce n’est pas Moïse
qui vous a donné le pain venu du ciel ;
c’est mon Père
qui vous donne le vrai pain venu du ciel.
    Car le pain de Dieu,
c’est celui qui descend du ciel
et qui donne la vie au monde. »
    Ils lui dirent alors :
« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
    Jésus leur répondit :
« Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »

TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: