COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 26/07/2015

Chiv 17 Nruab Xyoo B
 2 Vaj Ntxwv 4,42-44

42 Ib tug txiv neej tuaj ntawm Npas As Sa Lis Sas, nqa nees nkaum lub ncuav nplej mog rau Tswv Ntuj tus neeg ib cov nplej tshiab hauv nws lub hnab hais tias: muab pub tsoom pej xeem tau noj.
43 Nws tus tub txib teb: had ! Kuv muab yam no rau ib puas leej ; nws teb tias: muab pub rau tsoom pej xeem noj vim Huab Tais tau hais li no: txawm noj thiab txawm yuav seem.
44 Nws muab tso ntawm lawv xub ntiag ces lawv noj txawm seem raws li Huab Tais lo lus.

Es Fes Xos 4,1-6

1 Kuv txhib nej, kuv tus uas raug txim hauv Huab Hais, kom nej taug txoj kev luag twb hu nej kom tsim nyog,
2 Nrog kev ua neeg me mos nyoos, ntev taus sib uv nyias hauv txoj kev hlub,
3 Kam tiag kom txuag ua tib tug hauv Leej Ntsuj Plig nyob thaj yeeb,
4 Ua tib lub cev thiab tib tug Ntsuj Plig tam zoj hu nej los hauv tib txoj kev vam txoj kev tshoj nej,
5 Tib leeg Huab Tais, tib txoj kev ntseeg tib lub cim ntxuav,
6 Tib tug Tswv Ntuj sawv daws Leej Txiv siab tshaj sawv daws vim sawv daws rau sawv daws.


Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple. Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 6,1-15

1 Dhau ntawd, Yes Xus mus sab ntug dej hiav txwv Nkas Lis Lais ntawm Tis Npes Lias sab tim ub.
2 Ib npoj neeg coob caum nws, vim lawv zeem tau tej cim nws ua saum cov mob nkeeg.
3 Yes Xus nce saum roob, nws txawm zaum nrog nws cov thwj tim.
4 Twb ze hmo Hla, cov Yus Dais lub hmoov.
5 Yes Xus tsa muag zoj pom dheev ib npoj neeg coob tuaj cuag nws ces nws hais rau Fis Lis Pos: “Peb yuav muas mov qhov twg rau cov neeg ntawd noj ?”
6 Nws hais li sim tus ntawd, vim nws twb paub yam nws yuav ua.
7 Fis Lis Pos thiaj teb nws: “Ob puas lub txiaj ntshai mov twb tsis txaus lawv ib leeg ib nyuag qhov.”
8 Nws ib tug thwj tim, As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv tij hais rau nws:
9 “Ib tug me nyuam ntawm no muaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, tiam sis qhov ntawd rau npaum diam ?”
10 Yes Xus hais tias: “Hais kom cov neeg zaum.” Tuaj nroj ntau ntawm thaj chaw ntawd, cov txiv neej zaum kwv yees tsib txhiab leej.
11 Yes Xus nthos cov ncuav mov ua ntuj tsaug, nws muab faib rau cov tuaj ntawd thiab ua tib yam rau cov ntses npaum li lawv xav tau.
12 Thaum lawv tsau tag, nws hais rau nws cov thwj tim: “Nej sau cov seem tej ywb yav txhob cia poob ib qho.”
13 Lawv sau tau kaum ob pob tawb tej ywb yav seem ntawm tsib lub ncuav mov sawv daws tau noj.
14 Cov neeg pom lub cim nws ua luaj li, txawm hais tias: “Tus no, yog tseem saub, tus tuaj hauv lub sim ceeb.”
15 Yes Xus paub tias lawv yuav tuaj txhom nws ua lawv tus vaj ntxwv, nws rov tawm dua saum roob nws tus kheej.


Evangile selon saint Jean Jn 6,1-15

En ce temps-là,
    Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée,
le lac de Tibériade.
    Une grande foule le suivait,
parce qu’elle avait vu les signes
qu’il accomplissait sur les malades.
    Jésus gravit la montagne,
et là, il était assis avec ses disciples.
    Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
    Jésus leva les yeux
et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.
Il dit à Philippe :
« Où pourrions-nous acheter du pain
pour qu’ils aient à manger ? »
    Il disait cela pour le mettre à l’épreuve,
car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.
    Philippe lui répondit :
« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas
pour que chacun reçoive un peu de pain. »
    Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :
    « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge
et deux poissons,
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »
    Jésus dit :
« Faites asseoir les gens. »
Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit.
Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.
    Alors Jésus prit les pains
et, après avoir rendu grâce,
il les distribua aux convives ;
il leur donna aussi du poisson,
autant qu’ils en voulaient.
   Quand ils eurent mangé à leur faim,
il dit à ses disciples :
« Rassemblez les morceaux en surplus,
pour que rien ne se perde. »
    Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers
avec les morceaux des cinq pains d’orge,
restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.

    À la vue du signe que Jésus avait accompli,
les gens disaient :
« C’est vraiment lui le Prophète annoncé,
celui qui vient dans le monde. »
    Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever
pour faire de lui leur roi ;
alors de nouveau il se retira dans la montagne,
lui seul.


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: