COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 09/08//2015

Chiv 19 Nruab Xyoo B
1 Vaj Ntxwv 19,4-8

4 Es Lias Hus mus rau hav suab puam ib hnub ke, nws tuaj zaum hauv tsob qab ntoo, nws hais qhov tuag rau nws tus ntsuj plig hais tias: “Tsum os Huab Tais, coj kuv tus ntsuj plig, kuv zoo tsis tshaj kuv cov yawg koob.”
5 Nws xyab luas tsaug zog nris hauv qab ntoos ; ciav ib tug tshab xo txawm plhws thiab hais rau nws tias: “Koj sawv tsees noj mov os.”
6 Ciav nws ntsia dheev ntawm nws lub chaw, saum zeb ib lub ncuav ua kaub puab thiab ib taub dej ; nws muab noj thiab haus tas nws rov pw nthi.
7 Huab Tais tus tshab xo rov tuaj zaum ob plhws nws thiab hais tias: “Koj sawv tsees noj mov os, vim txoj xub ke yuav ntev rau koj.”
8 Nws sawv tsees los noj thiab haus tas, vim cov txhiam xws no nws muaj zog mus plaub caug hnub thiab plaub caug hmo txog ntua Tswv Ntuj lub roob Hos Les.

Es Fes Xos 4,30–5, 2

30 Nej txhob ua Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig Ntshiab chim, nws yog lub yeem txam hom nej tos hnub txhiv.
31 Tag kev ntsoos, kev tsiv, kev npau, kev nthe, kev tsawm kom tu nrho ntawm nej nrog rau kev lim hiam.
32 Kom nej sib zoo ib leeg rau ib leeg, sib txhawj, nej tus kheej txawj zam tam li Tswv Ntuj zam rau nej hauv Leej Pleev.
1 Nej yuav tig los yoog Tswv Ntuj yam li cov me nyuam ntxim hlub,
2 Nej taug txoj kev hlub npaum li Leej Pleev hlub nej muab nws tus kheej rau peb ua txim txi rau Tswv Ntuj tej pa tsw qab ntxiag.

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 6,41-51

41 Cov Yus Dais nyooj txog nws vim nws hais tias: “Kuv yog mov nqes qaum ntuj los.”
42 Lawv hais tias: “Tus no tsis yog Yes Xus, Yos Xes tus tub, peb twb paub nws txiv thiab nws niam. Tim li cas ziag no, nws hais tias: kuv nqes qaum ntuj los ?”
43 Yes Xus teb nws hais rau lawv: “Nej txhob nyooj ib leeg rau ib leeg.
44 Tsis muaj leej twg tuaj cuag tau kuv, yog Leej Txiv tus xa kuv tuaj tsis tshoj nws thiab hnub kawg kuv yuav tsa nws kom sawv tsees.
45 Twb sau li no hauv saub tej lus: Tswv Ntuj yuav ua tus qhia lawv. Tus hnov Leej Txiv thiab paub khaws, yuav tuaj ntawm kuv.
46 Tsis muaj leej twg tau pom dua Leej Txiv, tsuas yog tus ntawm Tswv Ntuj nws thiaj pom Leej Txiv.
47 Kuv hais tseeb rau nej, tus ntseeg ciaj sia nyob ib txhis.
48 Kuv yog mov ciaj sia.
49 Nej cov yawg suab tau noj mas nas nyob hav suab puam lawv tuag tas.
50 Tus nqes qaum ntuj los yog mov xwv leej twg noj nws yuav tsis tuag.
51 Kuv yog mov ciaj sia nqes qaum ntuj los, tus noj yam mov no yuav ciaj ib txhis, yam mov uas kuv yuav pub yog kuv nqaij xwv lub sim ceeb muaj sia.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,41-51

En ce temps-là,
    les Juifs récriminaient contre Jésus
parce qu’il avait déclaré :
« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. »
    Ils disaient :
« Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ?
Nous connaissons bien son père et sa mère.
Alors comment peut-il dire maintenant :
‘Je suis descendu du ciel’ ? »
    Jésus reprit la parole :
« Ne récriminez pas entre vous.
    Personne ne peut venir à moi,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire,
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
    Il est écrit dans les prophètes :
Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement
vient à moi.
    Certes, personne n’a jamais vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu :
celui-là seul a vu le Père.
    Amen, amen, je vous le dis :
il a la vie éternelle, celui qui croit.
    Moi, je suis le pain de la vie.
    Au désert, vos pères ont mangé la manne,
et ils sont morts ;
    mais le pain qui descend du ciel est tel
que celui qui en mange ne mourra pas.
    Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »

TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: