COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 23/08/2015


Chiv 21 Nruab Xyoo B

Yos Xuas 24,1-2a.15-17.18b

1 Yos Xuas caw tag His Xas Lais cov xeem tuaj txoos nyob Saws Kes thiab nws hu cov laus neeg His Xas Lais, cov thawj, cov txwj laus thiab cov kav xwm tuaj sawv ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
2 Yos Xuas hais rau tag tsoom pej xeem:
15 “Nej ntsia yog tiam Huab Tais tseem phem, kom nej xaiv hnub no leej twg nej xav tiam, cov tswv uas nej cov yawg suab tiam sab dej ub los puas As Mos cov tswv hauv thaj av nej nyob no ; kuv thiab kuv lub tsev peb yuav tiam Huab Tais.”
16 Tsoom pej xeem teb thiab hais tias: “Muab Huab Tais nrauj mus tiam lwm cov tswv kawg puas peb.
17 Vim Huab Tais nws yog peb tus Tswv Ntuj, nws coj peb thiab peb cov yawg suab ntawm Mis Txhaws Lais teb lub tsev ciaj qhev los thiab ua peb pom xyeem cov hwj huam loj no, txuag peb hauv txhua txoj xub ke peb taug hauv nws thiab hauv nruab nrab txhua haiv neeg peb hla dhau.
18 Huab Tais tau ntiab ntau haiv neeg thiab haiv As Mos nyob thaj av no ntawm peb hauv ntej ; peb thiab peb yuav tiam Huab Tais vim nws yog peb tus Tswv Ntuj.

Es Fes Xos 5,21-32

21 Nej yuav ib leeg zwm ib leeg hauv kev hwm Leej Pleev,
22 Cov poj niam rau nyias tus txiv yam li rau Huab Tais,
23 Vim tus txiv yog tus poj niam lub taub hau yam li Leej Pleev yog Koom Txoos taub hau, yog nws tus cawm lub cev;
24 Yam li Koom Txoos zwm Leej Pleev, cov poj niam thiab rau cov txiv tag nrho.
25 Cov txiv, nej hlub cov poj niam cuag Leej Pleev hlub lub Koom Txoos thiab kib hlo nws tus kheej rau,
26 Xwv ua tau Koom Txoos ntshiab si hauv dab dej tim lo lus,
27 Xwv nws cev tau lub Koom Txoos nto koob meej rau nws tus kheej, tsis tsuas thiab tsis txoom yam li ntawd xwv Koom Txoos thiaj ntshiab thiab tsis muaj xyeej.
28 Cov txiv yuav tsum hlub lawv cov poj niam cuag lawv tus kheej lub cev ; tus hlub nws tus poj niam hlub nws tus kheej, 
29 Tsis muaj leej twg yuav ntxub nws tus kheej lub cev, nws thiaj yug mov thiab txuag zias cuag Leej Pleev rau lub Koom Txoos.
30 Txawm yog cov ces, peb yog nws lub cev,
31 Tim li, tib neeg tso nws niam nws txiv tseg mus ntsaub nws poj niam, nkawd thiaj ua tib ce nqaij lawm xwb,
32 Ntawd yog ib yam loj thiab tob, tos kuv hais los vim Leej Pleev thiab Koom Txoos.
33 Dua li, nej nyias hlub nyias tus poj niam cuag li nyias tus kheej, tus poj niam kom hwm tus txiv.
Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.

 

Zam Ntawv Moo Zoo 6,60-69


60 Muaj coob leej hauv nws cov thwj tim hnov li ntawd, lawv hais tias: “Lo lus no tsiv mloog, leej twg thiaj xav mloog ?”
61 Yes Xus paub ntsoov hauv nws tus kheej txog qhov nws cov thwj tim yws li ntawd, nws hais rau lawv: “Li ntawd ua ntsawv nej lod ?
62 Kheev nej lam pom neeg Leej Tub nce nto saum qhov chaw nws xeeb txawm,
63 Ntsuj Plig tus txhab tau zog, cev nqaij ua tsis tau dab tsi ; cov lus kuv hais rau nej yog Ntsuj Plig thiab txoj sia.
64 Tiam sis ib txhia hauv nej twb tsis ntseeg.” Yes Xus twb paub ntsoov thaum chiv keeb cov twg tsis ntseeg thiab tus yuav ntxeev nws rau luag.
65 Nws hais tias: “Kuv hais li ntawd rau nej tsis muaj leej twg tuaj cuag tau kuv, yog Leej Txiv tsis tso kev rau nws.”
66 Txij li ntawd, nws cov thwj tim coob leej thim thaub qab, tsis nrog nws taug kev.
67 Yes Xus hais rau pab kaum ob : “Nej puas xav khiav thiab ?”
68 Xis Moos Pob Zeb teb rau nws : “Huab Tais, peb yuav mus thawj leej twg? Koj yog tus muaj cov lus ciaj sia nyob ib txhis,
69 Peb li peb ntseeg, peb paub tias koj yog Tswv Ntuj Leej Ntshiab.”

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,60-69


En ce temps-là,
Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.
    Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent :
« Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? »
    Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet.
Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme
monter là où il était auparavant !...C’est l’esprit qui fait vivre,
la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze :
« Voulez-vous partir, vous aussi ? »  Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: