COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 04/10/2015

Chiv 27 Nruab Xyoo B

Hauv Paus 2,18-24

18 Huab Tais Tswv Ntuj hais tias: “Tsis zoo cia neej ib leeg li nws, kuv yuav ua rau nws muaj tus pab phim nws.”
19 Huab Tais Tswv Ntuj puab tag tej tsiaj nruab nrag saum av thiab tej tuaj tis saum ntuj, muab cob rau neej saib yuav muab hu npe li cas. Neej hu tag rau lub npe ciaj sia yog nws lub npe.
20 Neej hu npe tag rau tej tsiaj tuaj tis saum ntuj thiab tag tej tsiaj nruab nrag, neej nrhiav tsis tau rau tus pab ntawm nws ib sab.
21 Ces Huab Tais Tswv Ntuj ua rau neej looj hlias thiab tsaug zog nris thiab rho hlo nws ib tug tav rov muab nqaij foob nkaus.
22 Huab Tais Tswv Ntuj muab tus tav nrho ntawm neej txhim tus poj niam thiab muab cob rau neej.
23 Ces neej hais tias: “Fij no, txha ntawd los ntawm kuv txha, nqaij ntawm kuv nqaij, muab hu ua poj niam, vim los ntawm txiv neej.”
24 Li ntawd, tus txiv neej tso plhuav nws niam nws txiv tseg, mus npuab nws tus poj niam, nkawd koom tib cev nqaij xwb.

Es Nplais 2,9-11

9 Tus uas txo qis zog tsoom tshaj xo ib ntus, Yes Xus peb pom txom nyem tuag nthi, tsa hlo muaj hwj chim thiab koob meej nws ntoo xwv tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim rau txhua leej nws thiaj txawj tuag.
10 Tsim nyog rau tus uas tas txhua tsav kib rau nws thiab tas txhua yam tim nws, coj coob leej tub ki muaj hwj chim, muab tau kev cawm rau lawv tim txom nyem txog qhov kawg kiag,
11 Yog nws thiaj ua tau kom ntshiab thiab cov tseem tab tom ntshiab puav leej tuaj ntawm tib tug ; vim li, nws tsis txaj muag hu lawv ua kwv tij,

Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia.


Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10,2-16

2 Cov Fas Lis Xais txawm txav los sim nws, nug nws: “Puas tso lus rau ib tug txiv neej xa tus poj niam rov qab ?”
3 Nws teb rau lawv hais tias: “Mos Xes tau kom li cas rau nej ?”
4 Lawv teb tias: “Mos Xes kam sau daim ntawv nrauj thiab xa tau.”
5 Yes Xus hais rau lawv: “Tim nej siab twm xeeb nws thiaj sau lo lus qhia ntawd rau nej.
6 Thaum chiv lub keeb tsim teb raug, nws ua muaj txiv thiab maum,
7  Vim li ntawd, tib neeg tso nws niam nws txiv tseg,
8 Nkawd ob leeg los ua tib lub cev nqaij, xwv tsis yog ob hos tib lub cev nqaij
9 Yam Tswv Ntuj muab ua ke, tib neeg tsis txhob muab cais.”
10 Txog tsev, cov thwj tim nug nws txog qhov ntawd dua,
11 Nws hais rau lawv: “Leej twg xa nws poj niam thiab qaws dua lwm leej, yog nrog tus ntawd deev hluas,
12 Yog tus poj niam xa nws tus txiv qaws dua lwm leej, nws deev hluas.”
13 Lawv coj ib pab nyuam yaus tuaj rau nws plhws, cov thwj tim ntiab lawv,
14 Pom dheev, ua Yes Xus xeeb txob, nws hais lawv: “Nej cia cov nyuam yaus tuaj cuag kuv, txhob cheem lawv, qaum ntuj cia rau cov zoo li lawv,
15 Kuv hais tseeb rau nej: tus tsis txais Tswv Ntuj qaum ntuj li tus nyuam yaus, yuav chaws tsis tau mus hauv.”
16 Rub lawv los puag lias, nws foom koob hmoov thiab tsa tes plhws lawv.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,2-16
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: