COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 20/09/2015

Chiv 25 Nruab Xyoo B

Thoob Tsib 2, 12.17-20

12 Peb yuav caws ntxiab rau tus ncaj, vim nws txawv peb thiab nws tiv peb tej num thiab hais tej peb yuam cai thiab xyav peb tej kev coj.
17 Peb ntsia saib nws tej lus puas tseem, nws yav kawg peb yuav tau sim,
18 Yog tus ncaj ncees yog Tswv Ntuj tub, Tswv Ntuj yuav txuag nws thiab npo nws ntawm nws cov yeeb ncuab tes,
19 Muab lem thiab tsim txom mam nug nws, peb yuav paub nws siab puas mos nyoos ntsuas nws lub siab ntev,
20 Peb ua kom nws tuag poob tsim loj thiaj yuav pom qhov tseem li nws tej lus,

Yas Kos Npos 3,16 – 4,3

16 Qhov twg muaj khib thiab muaj twv, ntawd yuav phem ntxhov hnyo.
17 Hos kev thoob tsib saum ub thawj yam yog dawb huv, dua li yog thaj yeej, hlub mos nyoos, sib yoog, txawj khuv leej, haum pheej, tsis muaj cuav.
18 Kev ncaj ncees thaj yeeb nrom txi tau txiv hauv cov tsim kev thaj yeeb.
1 Tsov rog thiab sib cav sib ceg sawv qhov twg hauv nej ? Puas tim nej tej yees thiaj muaj sib cav sib ceg hauv nej ?
2 Nej ntshaw los nej tsis muaj, ces nej khib thiab nej tua los nej tseem tsis tau, nej sib cav sib ceg, ua rog los tseem tsis tau vim nej twb tsis thov.
3 Nej txawm thov los nej tsis tau txais vim nej thov dog dig tsuav zoo nej lub yees xwb.

Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9,30-37

30 Tawm ntawd mus, lawv hla Nkas Lis Lais, nws tsis xav pub leej twg paub,
31 Nws qhuab qhia nws cov thwj tim nws hais lawv: “Neeg Leej Tub yuav raug cwb rau tib neeg tes, lawv yuav tua nws tuag nthi peb hnub tom qab, nws yuav sawv tsees los.”
32 Lawv tsis to taub lo lus thiab lawv kuj ntshai nug nws.
33 Ces lawv mus Kas Fas Naus, txog tsev, nws nug lawv: “Nej sib cav tus tsi tom kev ?”
34 Lawv nyob dub lus vim tom kev lawv sib cav zom zaws saib leej twg yog tus loj tshaj,
35 Zaum zoj, nws hu pab kaum ob los hais rau lawv: “Yog leej twg xav ua tus thawj, nws ua sawv daws tus kawg thiab ua sawv daws tub txib.”
36 Nthos nkaus ib tug nyuam yaus tso plhuav hauv nruab nrab lawv, puag zoj thiab hais rau lawv:
37 “Tus sawv kuv npe txais tej nyuam yaus li no nws txais kuv, thiab tus txais kuv, tsis yog kuv nws txais, hos txais tus xa kuv tuaj.”

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9,30-37
En ce temps-là,
    Jésus traversait la Galilée avec ses disciples,
et il ne voulait pas qu’on le sache,
    car il enseignait ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ;
ils le tueront
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
    Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
et ils avaient peur de l’interroger.
    Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
    Ils se taisaient,
car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand.
    S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
    Prenant alors un enfant,
il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit :
    « Quiconque accueille en mon nom
un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille,
ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. »

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: