COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 27/09/2015

Chiv 26 Nruab Xyoo B
Xam Phaj 11,25-29

25 Huab Tais nqes los hauv twv huab thiab hais rau nws thiab qee ib qho ntsuj plig saum nws pub rau saum xya caum leej txiv yawg. Tus ntsuj plig tsaws saum lawv ces lawv ua saub, tiam sis ua tsis ntev.
26 Muaj ob tug neeg nyob hauv yeej, thawj tug npe Es Das, tus ob npe Mes Das, ntsuj plig tsaws saum nkawd thiab sau nkawd npe tshuav tsis tawm mus tom tsev tsam phooj, nkawd cia ua saub hauv yeej.
27 Ib tug tub hluas tawm tuaj tsa ncauj qhia Mos Xes hais tias: “Es Das thiab Mes Das ua saub hauv yeej lawm.”
28 Yos Xuas, Nuj tus tub, tiam Mos Xes txij puag thaum hluas txawm teb ntua hais tias: “Mos Xes, kuv tus xib hwb, cheem nkawd.”
29 Mos Xes teb nws tias: “Tsam koj khib nkawd rau kuv ? Leej twg kheev pub kom tag Huab Tais haiv neeg ua haiv saub, Huab Tais twb pub nws ntsuj plig saum lawv !”

Yas Kos Npos 5,1-6

1 Cov nplua nuj, ziag no quaj qw nej tej xwv txheej tuaj lawm,
2 Nej lub cuab tam lwj dhi thiab nej tej tsoos kab noj tas,
3 Nej cov nyiaj cov kub xeb ntsuav, tej kua xeb ua tim khawv lom nej thiab yuav noj nej nqaij li hluav taws, nej tau sau cuab tam hnub kawg.
4 Saib, nej cov tub txib lub nqe zog sau nej tej qoob nej muab txiav tseg nroo laws thiab cov sau qoob lub suab ntsaj mus txog cov tsav rog tus Huab Tais,
5 Nej tseev kum nej yees thiab tau yam qab saum daim av thiab ua nej siab nqig hnub twg nqaij ntuag ntshav nrog,
6 Nej txiav txim, nej muab tus ncaj ncees tua, nws tawv tsis dhau nej,


Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité,   sanctifie-nous. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9,38-43.45.47-48


38 Zam tsa ncauj hlo hais rau nws: “Xib Hwb, peb pom ib tug neeg ua koj npe ntiab dab phem, peb xav cheem nws kawg, vim nws twb tsis caum peb.”
39 Tiam sis, Yes Xus hais tias: “Nej txhob cheem nws, tsis muaj neeg siv kuv npe los ua hwj huam, ces txawm yuav cia li hais kuv phem tam sid.
40 Tus uas tsis tiv peb, yog rau peb.
41 Tus pub ib khob dej rau nej yuav lub npe vim nej nrog Leej Pleev, kuv hais tseeb rau nej tias nws yuav tsis plam nws tej koob haum.”
42 Yog leej twg ua rau tus me npaum li cas ntseeg kuv poob siab, qhov zoo muab daim zeb luj zom dai nws caj dab thawb lawm hauv hiav txwv,
43 Yog tim koj txhais tes luag xyeej, txiav pov tseg nqws tes mus ciaj sia zoo dua muaj ob sab tes poob qhov ntuj hauv hluav taws tsis txawj tuag,
45 Yog tim koj txhais taw luag xyeej, txiav pov tseg nqws taw mus ciaj sia zoo dua muaj ob sab taw poob qhov ntuj.
47 Yog tim koj qhov muag luag xyeej, kaus hlo tawm muaj ib sab qhov muag chaws tau mus qaum ntuj zoo dua muaj ob sab qhov muag poob qhov ntuj,
48 Hauv chaw lwj kas tsis txawj tag thiab hauv hluav taws tsis txawj tuag,

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9,38-43.45.47-48
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer.
    Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »


TP Cwj Vuam Chiv

 

 

 


0 commentaires: