COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/11/2015

Chiv 31 Nruab Xyoo B Hwm Tsoom Leej Ntshiab
Tshwm Plaws 7,2-4.9-14
2 Kuv pom ib tug tub xo tawm sab hnub tuaj nqa Tswv Ntuj tus ciaj sia lub yeem txam, nws hu ib suab muaj ceem rau plaub tug tub xo txais lub peev xwm rhuav daim av thiab lub hiav txwv :
3 “Nej txhob rawm rhuav daim av thiab lub hiav txwv thiab xyoob ntoo ua ntej peb hom yeem rau saum Tswv Ntuj cov tub txib hauv pliaj tso.”
4 Kuv hnov cov lawv hom yeem : ib puas plaub caug plaub txhiab leej tas txhua xeem His Xas Lais tej tub ki,
9 Dhau ntawd tas, kuv pom ib npoj neeg coob suav tsis txheeb ; ib npoj neeg tas txhua teb chaws, txhua xeem neeg, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ntawm lub theej kiab hauv ntej thiab ntawm Leej Yaj hauv ntej, hnav lawv cov tsoos dawb tuav tej rev nplooj ntawm tes.
10 Lawv seev suab nrov nkoov : “Lub zog yeej tuaj ntawm peb tus Tswv Ntuj tuaj, tus zaum saum lub theej kiab, vim Leej Yaj.”
11 Tas tsoom tshab xo sawv vij lub theej kiab, nrog cov laus thiab plaub leeg ciaj sia, sawv daws pe lub theej kiab, ntsej muag ti av, hawm Tswv Ntuj.
12 Lawv hais tias : “Ua li, lus qhuas, hwj chim, thoob tsib, txiaj ntsim, koob meej, hwj huam thiab zog loj rau peb tus Tswv Ntuj, mus ib txhiab ib txhis, ua li.”
13 Ib tug laus txais lo lus hais kuv tias : “Tas cov neeg hnav tsoos dawb no, lawv yog leej twg ? Lawv tuaj qhov twg tuaj ?”
14 Kuv teb nws tias : “Huab Tais, yog koj thiaj paub.” Nws rov hais tias : “Lawv los ntawm kev raug hiam los. Lawv ntxhua lawv tej tsoos no dawb paug hauv Leej Yaj cov ntshav.”
 
1 Zam 3,1-3
1 Nej pom Leej Txiv pub kev hlub peb cuag li kom peb hu ua Tswv Ntuj me nyuam, yog tiag, tos lub sim ceeb tsis paub peb, lub sim ceeb tsis paub nws.
2 Cov zoo hlub, peb twb yog Tswv Ntuj me nyuam lawm, yam peb yuav yog tseem tsis tau tshwm ; peb paub tias yog tshwm tuaj ces peb yuav zoo tib yam li nws, vim peb yuav pom nws li nws kiag.
3 Leej twg vam txog nws, tus ntawd yuav huv si tam zoj nws huv lis si.

Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5,1-12a
1 Pom dheev tej npoj neeg, Yes Xus nce mus saum roob, muab chaw zaum, nws cov thwj tim txav los ntawm nws.
2 Tsa ncauj hlo qhuab qhia lawv hais tias:
3 Cov pluag sab ntsuj plig, hmoov zoo, vim qaum ntuj yog lawv tug.
4 Cov raug kev tu siab, hmoov zoo, vim yuav muaj kev nplij lawv.
5 Cov neeg mos nyoos, hmoov zoo, lawv yuav tau daim av ua lawv tug.
6 Cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, hmoov zoo, lawv yuav muaj kev daws nqhis.
7 Cov txawj khuv leej, hmoov zoo, lawv yuav txais kev khuv leej.
8 Cov siab dawb, hmoov zoo, lawv yuav pom Tswv Ntuj.
9 Cov nrhiav kev thaj yeeb, hmoov zoo, luag yuav hu lawv ua Tswv Ntuj tub ki.
10 Cov raug hiam this kev ncaj ncees, hmoov zoo, qaum ntuj yog lawv tug.
11 Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab ua lim hiam rau nej tim kuv, nej hmoov zoo.
12 Zoo siab hlo thiab luag ntxhi, vim kev pauj loj heev saum ntuj rau nej, cov saub ua nej ntej raug hiam tib yam. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12a

En ce temps-là,
    voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
    Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait :
    « Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
    Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
    Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
    Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
    Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
    Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

TP Cwj Vuam Chiv
 

0 commentaires: