COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 08/11/2015

Chiv 32 Nruab Xyoo B

1 Vaj Ntxwv 17,10-16

10 Nws sawv tsees nws mus Txhas Fas Tas, nws tuaj txog lub zos ntawm rooj loog, ciav ib tug poj ntsuam khaws khaub tawg ntawd, nws txawm hu tus ntawd hais tias: “Thov koj nqa me ntsis dej hauv tshob rau kuv haus os.”
11 Tus ntawd txawm mus, nws thiaj hais ntxiv: “Thov koj nqa ib thooj mov hauv koj tes rau kuv thiab.”
12 Tus ntawd hais tias: “Ntawm koj tus Huab Tais Tswv Ntuj ciaj sia, tshuav kiag ib lub ncuav rau kuv, ib txhais tes hmoov nplej hauv tais thiab me ntsis roj hauv hub, kuv tuaj khaws ob ya taws mus ua rau kuv tub wb noj wb mam tuag.”
13 Es Lis Yas Hus hais rau nws: “Koj txhob txhawj, mus ua li koj lo lus, tiam sis xub npaj ib lub nyuam ncuav rau kuv, koj mam ua rau koj tub neb tom qab.
14 Vim Huab Tais His Xas Lais tus Tswv Ntuj hais li no: tais hmoov nplej tsis txawj tag, hub roj tsis txawj nqhuab mus txog hnub Huab Tais tso nag los saum daim av.”
15 Ces nws mus ua raws li Es Lis Yas Hus lo lus, nws thiab nws tsev muaj noj ntev hnub,
16 Tais hmoov nplej tsis txawj tag, hub roj tsis txawj nqhuab raws nraim Huab Tais lo lus uas Es Lis Yas Hus tau tsa ncauj hais.


Es Nplais 9,24-28

24 Tsis yog Leej Pleev nkag hauv chaw ntshiab, lub qauv ntawm cov tseem, neeg tes txhim tau, hos nws tus kheej dua saum ntuj ntawm Tswv Ntuj xub ntiag rau peb.
25 Tsis yuav muab nws tus kheej txi ob peb lwm li tus tuam leej choj niaj xyoo nkag hauv chaw ntshiab nrog tej ntshav qus,
26 Xyov nws twb yuav tsum txom nyem pes tsawg lwm txij puag thaum txawm lub sim ceeb los ; ziag no mus txog hnub kawg, nws qhov raug txi so tau tag nrho tej txhaum,
27 Neej tsuas txawj tuag tib zaug, dhau ntawd yog kev txiav txim,
28 Kuj tib yam rau Leej Pleev raug txi tib zaug theej zeej tsoom tej txhaum, nws mam tshwm zaum ob tsis lo txhaum rau cov tos ntshi txoj kev cawm.


Mas Kos Ntawv Moo Zoo 12,38-44

38 Hauv nws kev qhuab qhia, nws hais tias: “Nej ceev faj cov kws ntawv, cov nyiam ua zam sees taug kev thiab ntshaw meej mom tom tej tshav puam,
39 Thiab zaum cov thawj rooj hauv tej tsev txoos thiab cov zoo chaw hauv tej pluas noj,
40 Cov dhuas tej poj ntsuam vaj tse thiab ua txuj teev ntuj ntev loo, cov me ntawd yuav raug txiav txim hnyav ncawv.”
41 Nws txawm zaum ntawm hauv ntej lub hub tso nyiaj; nws pom npoj neeg tuaj tso cov txiaj rau hauv hub; coob tus nplua nuj tso ntau heev.
42 Ib tug poj ntsuam txom nyem tuaj pov rhees ob lub nyuam txiaj li ib feem plaub.
43 Hu nws cov thwj tim los nws hais rau lawv: “Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam txom nyem no, tus kheej tso ntau tshaj sawv daws cov tuaj tso.
44 Vim tas sawv daws tso lawv tej nyuag seem, hos nws tso tag nws kev pluag yam nws muaj, tag qhov tuav nws siav.”


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12,38-44
En ce temps-là,
    dans son enseignement, Jésus disait aux foules :
« Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat
et qui aiment les salutations sur les places publiques,
    les sièges d’honneur dans les synagogues,
et les places d’honneur dans les dîners.
    Ils dévorent les biens des veuves
et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »

    Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor,
et regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
    Une pauvre veuve s’avança
et mit deux petites pièces de monnaie.
    Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor
plus que tous les autres.
    Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »


TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: