COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 15/11/2015

Chiv 33 Nruab Xyoo B

Das Nias 12,1-3
1 Lub caij ntawd, tus tswj loj Mis Kas Es, yuav sawv tsees, nws sawv saum toj koj haiv neeg cov tub ki, yuav yog ib lub caij txhawj xeeb tsis tau muaj dua txij txawm tau muaj haiv neeg los, lub caij ntawd, koj haiv neeg tus twg muaj npe sau hauv phau ntawv thiaj yuav dim.
2 Coob leej cov tsaug zog hauv tej plua av yuav tsim dheev los, cov ntawd mus ciaj sia ib txhis hos cov poob tsim txaj muag mus ib txhis.
3 Cov ntse yuav ntsa iab cuag qaum ntuj ntsa thiab coob leej cov ncaj ncees npaum nkaus tej hnub qub mus tag ib txhis.


Es Nplais 10,11-14.18

11 Tas txhua tus leej choj niaj hnub cev tej txim txi tsis tseg yeej daws tsis tau tej txhaum li,
12 Hos nws cev tib zaug txim daws tas tej txhaum mus zaum ntua ib txhis ntawm Tswv Ntuj sab xis,
13 Tos txog hnub muab nws cov yeeb ncuab teeb rau nws tiag taw.
14 Txi tib lub txim xwb, nws coj cov neeg ntshiab huv zoo mus ib txhis.
18 Qhov twg muaj kev sib zam tsis txog yuav cev txim daws txhaum lawm.


Mas Kos Ntawv Moo Zoo 13,24-32

24 Thaum cov hnub nyoog ntawd, tom qab yam kev txhawj xeeb ntawd, lub hnub yuav tsaus nti, lub hli yuav qauj les,
25 Cov hnub qub yuav poob nthav saum ntuj, tej hwj huam saum cov txheej ntuj yuav nphau tag.
26 Ces lawv mam pom neeg Leej Tub hauv twv huab tuaj muaj hwj huam thiab hwj chim loj tas nrho.
27 Nws yuav xa tsoom tshab xo mus, nws mam sau los ua ke cov raug xaiv puag plaub ceg kaum ntuj txij qab ntug txog hauv ntuj.
28 Kom nej kawm zaj txhais hais txog tsob txiv ncuav pias: Thaum tus ceg zooj nyoos tuaj thiab hlav nplooj, nej paub tias ntuj so tuaj txog ze.
29 Nej kuj tib yam, thaum nej pom tej ntawd tuaj, nej paub tias nws txog ntawm qhov rooj.
30 Kuv hais tseeb rau nej: tiam neej no tsis tau dua, tej ntawd twb tuaj.
31 Lub ntuj thiab daim av yuav dua mus, hos kuv tej lus tsis txawj dua taw.
32 Hos hnub ntawd los lub sij hawm, tsis muaj tug paub, txawm cov tshab xo saum ntuj los Leej Tub, tsuas kawg Leej Txiv xwb.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13,24-32
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
    « En ces jours-là,
après une grande détresse,
le soleil s’obscurcira
et la lune ne donnera plus sa clarté ;
    les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances célestes seront ébranlées.
    Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire.
    Il enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre coins du monde,
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
    Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres
et que sortent les feuilles,
vous savez que l’été est proche.
    De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.
    Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive.
    Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas.
    Quant à ce jour et à cette heure-là,
nul ne les connaît,
pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils,
mais seulement le Père. »

TP Cwj Vuam Chiv

1 commentaires:

Kou Ly a dit…

Ua tsaug TP. Txhua lub lim piam mas cov zaj no pab peb kawg. Nws yooj yim vim tsis tau tshawb nrhiav hauv phau ntawv ntshiab.