COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/01/2016

Mas Lias Tswv Ntuj Leej Niam
  • Xam Phaj 6,22-27
22 Huab Tais hais rau Mos Xes hais tias :  
23 Koj hais rau As Loos thiab nws cov tub hais tais : nej foom koob hmoov li no rau His Xas Lais cov tub ki, nej yuav hais rau lawv :
24 Thov kom Huab Tais foom koob hmoov rau koj thiab pov hwm koj ;
25 Thov kom Huab Tais lub ntsej muag ci ntsa iab saum koj thiab zam rau koj ;
26 Thov kom Huab Tais tig nws ntsej muag los cuag koj thiab coj kev thaj yeeb rau saum koj,
27 Thiab lawv yuav cog kuv lub npe rau saum His Xas Lais cov tub ki ces kuv yuav foom koob hmoov rau lawv.
  • Nkas Las Tias 4,4-7
4 Thaum puv lub caij nyoog, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj yug ntawm tus poj niam hauv txoj cai tswj hwm,
5 Kom txhiv tau cov zwm rau tus cai xwv peb txais tus txhooj tub ki.
6 Vim nej yog tub ki, Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub txoj sia tuaj hauv peb siab hu tawg ntho: As Npas, Txiv.
7 Xwv koj tsis yog qhev lawm hos ib leeg tub ; twb yog tub, kuj tau cuab tam tim Tswv Ntuj.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2,16-21
16 Lawv maj zeeg mus, lawv ntsib dheev Mas Lias thiab Yos Xes thiab tus mos ab pw hauv dab zaub.
17 Pom li ntawd, lawv thiaj hais tawm lo lus uas hais qhia rau lawv txog tus me nyuam no.
18 Tas cov tau hnov puav leej ceeb txog tej yam cov zov tsiaj tau hais rau lawv.
19 Hos Mas Lias khaws tas tej lus hais no cia hauv nws nruab siab.
20 Cov zov tsiaj rov qab los, lawv cav thiab qhuas Tswv Ntuj vim tej lawv tau hnov thiab tau pom raws li tau hais rau lawv.
21 Txwm yim hnub yuav hlais nws tawv thiaj hu lub npe Yes Xus rau nws, lub uas tus tshab xo hu ua ntej xeeb nws hauv plab.


0 commentaires: