COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 06/03/2016

Chiv 4 Caij 40 C 6/03/16
  • Yos Suas 5,10-12
10 Tsoom tub ki His Xas Lais teeb lawv lub yeej ntawm Nkis Nkas thiab ua lub ntees Hla hnub xiab kaum plaub thaum tsaus ntuj lub hli ntawd hauv lub tiaj nras Yaws Lis Hos.
11 Lawv noj lub teb chaws cov txhiam xws txij tag kis ua lub hmoov hla noj cov ncuav tsis rau xab thiab mov kib txij hnub ntawd.
12 Cov mas naws tu ncua tag kis ntawd thaum lawv noj lub teb chaws cov txhiam xws, tsoom tub ki His Xas lais tsis muaj mas naws noj ntxiv, xyoo ntawd lawv noj Kaws Nas As teb chaws tej qoob loo.
  • 2 Kos Lis Nthos 5,17-21
17 Li ntawd, yog leej twg nyob hauv Leej Pleev, rov tsim tshiab lawm, tus laus dua toj, ua dua tshiab lawm.
18 Txhua yam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, tus ua peb haum xeeb nrog nws tim Leej Pleev thiab pub txoj kab xwm haum xeeb rau peb,
19 Yam li Tswv Ntuj twb nyob hauv Leej Pleev ua lub sim ceeb nrog nws tus kheej haum xeeb, tsis xam lawv tej txhaum rau lawv thiab ntsaws ntso lo lus haum xeeb hauv peb.
20 Xwv peb sawv cev rau Leej Pleev cuag nkaus vim peb Tswv Ntuj nplij tuaj, tim Leej Pleev peb thov kom nej haum xeeb hauv Tswv Ntuj.
21 Tus tsis txawj txhaum ua tus txhaum rau peb xwv peb ua Tswv Ntuj qhov ncaj ncees hauv nws,
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 15,1-3.11-32
1 Tas cov sau se thiab cov muaj txhaum txav los ntawm Yes Xus kom hnov nws.
2 Cov Fas Lis Xais thiab cov kws ntawv yws zom zaws: “Tus neeg no tseem txais cov muaj txhaum thiab nrog lawv noj.”
3 Ces nws hais zaj txhais no rau lawv hais tais:
11 Nws hais ntxiv: “Ib tug neeg muaj ob tug tub.
12 Tus yau txawm hais rau nkawd txiv: “Txiv, muab kuv tug rau kuv.” Nws txawm faib nws teej cuab rau nkawd.
13 Ob peb hnub tom qab npaj tau txhij, tus tub yau tawm rooj mus ib lub teb chaws deb, nyob ntawd muab nws tug phob ua neej luaj thuam.
14 Muab nws tug siv tas, lub teb chaws ntawd cia li tshaib plab. Nws pib nqhis.
15 Nws thiaj mus nrog ib tug yawg nyob txawm teb chaws ntawd, tus no muab nws xa mus zov npua tom teb.
16 Cas nws yuav ntshaw cov qhauv qos npua noj kom pov khawv los tsis muaj neeg pub rau nws.
17 Nkag hauv nws tus kheej thiab hais tias: “Kuv txiv cov tub zog npaum twg los twb muaj mov noj seem noj so, hos kuv tshaib yuav tuag ntawm no.
18 Sawv tsees, kuv yuav mus cuag kuv txiv, kuv mam hais nws: txiv, kuv tau ua txhaum Ntuj thiab koj,
19 Kuv tsis tsim nyog hu ua koj tub lawm, ua rau kuv tam li koj ib tug tub zog.”
20 Ces nws sawv tsees los cuag nws txiv. Ces nws txiv pom dheev nws tseem nyob deb, ua nws txiv siab ncus nco thiab khiav yees tuaj qawm lias nws caj dab thiab nwj lias nws.
21 Leej tub hais rau nws: “Txiv, kuv tau ua txhaum Ntuj thiab koj, kuv tsis tsim nyog hu ua koj tub lawm.”
22 Leej txi hais rau nws cov tub txib: “Maj zeeg nqa daim tsoos zoo tshaj los kho nws hnav thiab muab nplhaib los rau nws tes thiab khau rau nws taw.
23 Thiab mus cab tus xyuas nyuj rog los tua ua tsum noj nchuav ntws.
24 Vim kuv leej tub no tuag lawm tseem rov ciaj, twb ploj lawm tseem rov nrhiav tau. Ces lawv pib ua tsum noj nchuav ntws.
25 Nws leej tub hlob nyob teb lawm. Thaum nws los yuav txog tsev, nws hnov suab nkauj suab nruas,
26 Nws hu ib tug tub txib los nug saib muaj xwm tus dab tsi li ntawd.
27 Tus no hais rau nws: “Koj tus kwv los txog lawm, koj txiv muab tus xyuas nyuj rog tua, vim nws txais ib tug zoo neej.”
28 Ces npau nws taws tsis kam nkag los ; nws leej txi tawm tuaj thov nws.
29 Tus no teb ntua hais rau nws txiv: “Tau npaum li xyoo kuv tiam koj thiab tsis muaj ib zaug kuv hla dhau koj tej lus, tsis muaj ib zaug koj pub ib tug nyuam tshis kom kuv tau nrog kuv cov phooj ywg ua tsum noj nchuav ntws.
30 Hos koj leej tub tus nqos tag koj teej cuab nrog tej pog plhom plees los txog, koj tua rau nws tus xyuas nyuj rog.”
31 Tus ntawd thiaj hais rau nws: “Me nyuam, koj ib txwm nrog kuv, tag nrho kuv teej tug yog koj tug.
32 Yuav tsum ua pluas noj nchuav ntws zoo siab hlo, vim koj tus kwv no tuag lawm, rov muaj sia, twb ploj lawm, rov ntsib dheev nws.”

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: