COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 07/02/2016

07.02.2016   Chiv 5 Nruab Xyoo C

Yaws Xas Yas (Es Xais) 6,1-2a.3-8

1 Xyoo vaj ntxwv Us Xis Yas Hus tuag, kuv pom Huab Tais zaum saum ib lub theej kiab saum lub chaw siab, nws tus tw tsho puv tag lub tsev txoos.
2 Cov tshab xo sawv ib ncig saum toj saum nws,
3 Ib tug hais rau ib tug: “Ntshiab, Ntshiab, Ntshiab cov tsav rog tus Huab Tais, nws lub hwj chim puv tag ntiaj teb.”
4 Tej rooj paim ua zog koog vim lub suab seev ntawd thiab ib co pa ntshawb puv nkaus tsev.
5 Kuv hais tias: “Tas li rau kuv, kuv ces ntsoog tas, vim kuv yog neeg di ncauj qias, kuv nyob nruab nrab zeej tsoom di ncauj qias neeg, kuv qhov muag pom xyeem Vaj Ntxwv, cov tsav rog tus Huab Tais.”
6 Cov tshab xo ib tug ya plho los cuag kuv, muab ciaj tais nkaus ib lub ncaig saum Thaj tuav rawv hauv nws tes,
7 Nws muab chwv kuv di ncauj hais tias: “Saib, yam no chwv koj di ncauj plhws tag koj cov txim, zam koj tej txhaum lawm.”
8 Kuv hnov dheev Huab Tais lub suab hais tias: “Kuv yuav xa leej twg ? Leej twg mus rau peb ?” Kuv hais tias: “Kuv nyob ntawm no, xa kuv mus.”

1 Kos Lis Nthos 15,1-11

1 Kwv tij, kuv qhia lub Moo Zoo rau nej paub, lub uas kuv tshaj rau nej thiab nej tau khaws tseg thiab nej tuav khov kho,
2 Pub tau kev cawm rau nej, kuv qhia li cas kheev nej khaws li ntawd, thiaj tsis nkim nej lub zog ntseeg.
3 Yam ib uas kuv qhia nej, yog yam kuv txais tau los: Leej Pleev tuag vim peb tej txhaum raws nraim li ntawv sau tseg,
4 Thiab tau muab nws faus thiab nws tsim dheev sawv tsees hnub peb raws nraim li ntawv sau tseg,
5 Nws tau yees tuaj rau Kes Fas thiab rau pab kaum ob leeg,
6 Ces nws tau yees rau tsib puas tawm leej kwv tij, cov coob tam sis no  tseem nyob, ib txhia tuag lawm,
7 Ces nws tau yees rau Yas Kos Npos thiab rau tag npoj xa moo;
8 Zaum kawg ntawm tas sawv daws, tam zoj ib tug me nyuam nchuav los, nws tau yees rau kuv thiab.
9 Kuv tus uas yau tshaj cov xa moo, kuv tsis phim hu ua xa moo, vim kuv tau hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos ;
10 Yog Tswv Ntuj txiaj ntsim ua kuv thiaj li zoo li kuv no, nws lub txiaj ntsim rau kuv tsis nkim dag, kuv yog tus khwv tshaj lawv tag nrho, tsis yog kuv hos yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nrog kuv.
11 Txawm kuv los txawm lawv, peb tshaj qhia li cas kom nej ntseeg li ntawd.


Lus Kas Ntawv Moo Zoo 5,1-11

1 Thaum Yes Xus sawv ntsug ze lub pas dej Nkes Nes Xas Les, txawm muaj ib npoj neeg coob sib txiv qev los mloog Tswv Ntuj lus ntawm nws.
2 Thiab nws pom ob lub nkoj tus ze ntawm ntug pas dej, cov puav ntses nqes los ntxuav lawv cov vas.
3 Nce hlo hauv ib lub nkoj uas yog Xis Moos lub thiab hais rau tus ntawd kom nrug deb ntawm ntug me ntsis tom plawv,  nws zaum hauv nkoj qhuab qhia npoj neeg.
4 Thaum nws tsum lawm, nws hais rau Xis Moos: “Mus lawm tom qhov tob, dauv nej cov vas mus puav ntses.”
5 Xis Moos teb ntua hais tias: “Xib Hwb, peb khwv ib hmos tsis tau dab tsi. Tab sis, vim koj lo lus, kuv mam dauv cov vas.”
6 Cia li tau ntses ntau li ntau ua lawv cov vas ntuag rhe.
7 Thiab lawv yoj teg nto rau cov kwv luag nyob lwm lub nkoj kom tuaj pab lawv, ces lawv tuaj ntim puv nkaus ob lub nkoj yuav luag tog.
8 Pom dheev, Xis Moos Pob Zeb nyo nris hauv caug rau Yes Xus hais tias: “Huab Tais aws ! txav ntawm kuv, vim kuv yog ib tug neeg txhaum.”
9 Nws ib ce xob vog nrog tas cov nrog nws vim cov ntses lawv cuab tau.
10 Kuj ib yam nkaus rau Yas Kos Npos thiab Zam, Zes Npes Dais ob tug tub, uas yog Xis Moos cov kwv luag ; Yes Xus hais rau Xis Moos: “Tsis txhob ntshai, txij tam sis no, koj yuav puav neeg ciaj.”
11 Rub hlo cov nkoj rau saum av, tso plhuav tag txhua yam, lawv cia li caum nws.

0 commentaires: