COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 28/02/2016

Chiv 3 Caij 40 C
  • Kev Tsiv 3,1-8.10.13-15
1 Mos Xes coj nws yawm txiv Is Taws Los ua leej choj nyob Mis Daws Yas pab tsiaj nog zaub ; nws coj mus sab nraum hav suab puam mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.
2 Huab Tais tus tshab xo yees rau nws pom hauv ib co nplaim taws nruab nrab ib tauv khaub ; nws pom tauv khaub cig nplaim tauv khaub tsis ua hluav.
3 Mos Xes txawm hais: “Kuv lug kev kuv yuav pom yam loj npaum li ntawd, vim li cas tauv khaub tsis ua hluav ?”
4 Huab Tais pom nws lug kev tuaj xyuas, Tswv Ntuj hu nws hauv nruab nrab tauv khaub: “Mos Xes, Mos Xes.” Nws teb tias: “Yog kuv ntawm no.”
5 Nws hais tias: “Koj txhob txav los ntawm no ! Hle koj nkawm khau vim thaj chaw koj sawv ko yog thaj av ntshiab !
6 Nws hais tias: “Kuv yog koj txiv As Nplas Has tus Tswv Ntuj, Is Txhaws Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.” Mos Xes pos nkaus nws ntsej muag vim nws ntshai pom Tswv Ntuj.
7 Huab Tais hais tias: “Kuv pom kuv tsoom pej xeem kev iab kev daw nyob Mis Txhaws Lais teb thiab kuv hnov lawv lub suab raug cov hiam lawv, vim kuv pom lawv kev ntsaj.
8 Kuv nqes los tso lawv ntawm cov Mis Txhaws Lais tes, coj lawv tawm teb chaws no mus rau ib lub teb chaws zoo thiab dav, ib lub teb chaws mis thiab zib ntws nto, rau cov Kas Nas As, cov His Tis, cov As Mos Lis, cov Paws Lis Ntxis, cov His Vis thiab cov Yaws Vus Xis thaj chaw.
10 Tam sis no, koj mus ! Kuv xa koj mus cuag Fas Laws Os coj kuv tsoom pej xeem, His Xas Lais cov tub ki tawm Mis Txhaws Lais teb.”
13 Mos Xes hais rau Tswv Ntuj: “Kuv mus cuag His Xas Lais cov tub ki thiab kuv hais rau lawv: nej cov yawg suab tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej; lawv yuav hais kuv: nws npe hu li cas kuv yuav hais dab tsi rau lawv ?”
14 Tswv Ntuj hais rau Mos Xes: “Kuv yog tus kuv yog ; mus hais li no rau His Xas Lais cov tub ki : Kuv yog xa kuv tuaj cuag nej.”
15 Tswv Ntuj hais ntxiv rau Mos Xes tias: “Koj hais li no rau His Xas Lais cov tub ki: Huab Tais, nej cov yawg suab tus Tswv Ntuj, As Nplas Has tus Tswv Ntuj, Is Txhaws Has tus Tswv Ntuj thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej, yog kuv lub npe mus ib txhis, kuv nco ntsoov li no tiam dhau tiam.”

  • 1 Kos Lis Nthos 10, 1-6.10-12
1 Kwj tij, kuv tsis xav kom nej txhob paub tias peb cov yawg suab txhua leej tau nkaum twv huab thiab txhua leej tau hla hiav txwv,
2 Thiab ntawm Mos Xes tas sawv daws puav leej tau raus hauv twv huab thiab hauv hiav txwv,
3 Thiab tas sawv daws tau noj tib hom txhiam xws qaum ntuj,
4 Thiab tas sawv daws tau haus qaum ntuj tib hom kua, lawv haus lub tsua coj kev kua, lub tsua twb yog Leej Pleev.
5 Tiam sis lawv feem coob tsis txawj ua ntxim Tswv Ntuj, lawv thiaj tuag xyab luas hauv hav suab puam.
6 Tej ntawd ua piv txwv tuaj rau peb kom peb lub yees phem txhob cuag li lawv huam yees,
10 Tsis txhob yws cuag lawv tej txhia yws thiab ploj rau tus tua neeg tes.
11 Tej xwm tshwm tuaj rau lawv muab sau tseg qhia peb tias tej qab niaj los sib cob lawm.
12 Kom xwv tus txawj xav sawv ntseg ntsees faj kom nws txhob qaug.


  • Lus kas Ntawv Moo Zoo 13,1-9
1 Thaum ntawd, tuaj ib co neeg, lawv qhia Yes Xus txog cov Nkas Lis Lais uas Pis Las Tos tau ua lawv cov ntshav xyaw lawv cov txim.
2 Teb ntua nws hais rau lawv: “Nej xav tias cov Nkas Lis Lais no txhaum loj dua lwm cov Nkas Lis Lais, vim li ntawd lawv thiaj raug tsim txom ?
3 Kuv hais rau nej, tsis yog tod, hos yog tias nej sawv daws tsis thim xav, nej yuav puas ntsoog tib yam nkaus.
4 Los puas cov kaum yim leej uas lub phawv Xis Laus As pob los tsuam tuag, nej xav tias lawv txhaum loj dua cov tib neeg nyob Yes Lus Xas Les ?
5 Kuv hais rau nej, tsis yog tod, hos yog tias nej sawv daws tsis thim xav, nej yuav puas ntsoog tib yam nkaus.”
6 Nws hais ntxiv zaj txhais no: “Leeg twg cog tau ib tsob txiv ncuav pias hauv nws thaj txiv cawv thiab nws tuaj de txiv los nrhiav tsis tau li.
7 Nws hais rau tus tub zog: tau peb xyoos, kuv tuaj nrhiav txiv saum tsob txiv ncuav pias no, kuv tsis tau li, muab txiav tim li cas cia nkim av dag ?”
8 Tus no teb ntua hais rau nws: “Huab Tais aw ! Cia nws xyoo no mus txog thaum kuv txhws av npoog thiab kuv muab chiv los nphoo rau.
9 Ces nws fim yuav txi txiv yav tom ntej, tsis li, koj mam ntov nws.”

TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: