COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 20/03/2016

Lis Piam Ntshiab - Chiv Nqaum Nplooj 


  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 19, 28-40 
28 Hais li ntawd tas, nws txawm taug kev ua ntej nce mus Yes Lus Xas Les.
29 Thaum yuav txog Npes Fas Zes thiab Npes Thas Nias, ntawm lub roob hu ua txiv ntoo roj, nws xa ob tug thwj tim,
30 Hais rau nkawd: “Neb mus lub zos sab tid, thaum neb yuav nkag mus, neb yuav ntsib ib tug thav luj khi rawv, tsis tau muaj dua tib neeg caij ib zaug li, neb muab nws daws cab los.
31 Yog muaj neeg nug neb: tim li cas neb ho daws ? Neb hais li no: Huab Tais xav siv nws .
32 Ob tug xa moo mus, nkawd ntsib raws li nws hais rau nkawd.
33 Nkawd daws tus thav luj, tus tswv thiaj hais rau nkawd: Tim li cas neb daws tus thav luj ?
34 Nkawd thiaj teb: Huab Tais xav siv nws.
35 Nkawd cab nws los rau Yes Xus, lawv muab lawv tej tsho pua saum tus thav luj rau Yes Xus caij.” 
36 Ces nws tuaj, lawv muab lawv tej tsho los pua taug kev.
37 Nws tuaj yuav txog plas nqes hav lub roob txiv ntoo roj, npoj neeg xyaw cov thwj tim sawv daws zoo siab qw ntsuag qees qhuas Tswv Ntuj rau tej hwj huam lawv pom,
38 Hais tias: “Koob hmoov, Vaj Ntxwv, tus ua Huab Tais npe tuaj, saum ntuj thaj yeeb lug thiab hwj chim saum lub chaw siab.”
39 Ib txhia Fas Lis Xais hauv npoj neeg txawm hais rau nws: “Xib Hwb, txwv koj cov thwj tim.”
40 Nws tsa ncauj teb: “Kuv hais rau nej, lawv txawm tsum los tej pob zeb yeej yuav qw.”
  • Es Xais 50,4-7
4 Huab Tais Tswv Ntuj pub nplaig thwj tim rau kuv, kom paub kom txhawb ib los rau tus qaug zog. Nws cuab kuv pob ntseg ib tag kis zuj zus kom mloog tau cuag cov thwj tim.
5 Huab Tais Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, kuv tsis cav tsis nkaum rov qab.
6 Kuv cia kuv nrob qaum rau lawv nplawm thiab kuv tej plhu lawv dob, kuv tsis thaiv kuv ntsej muag kom txhob raug lawv xyav thiab nto,
7 Huab Tais Tswv Ntuj tau pab kuv, vim li, kuv tsis txaj muag, kuv cuab kuv ntsej muag cuag lub zeb tawv, kuv paub tias kuv yuav tsis poob ntsej muag.
  • Fis Lis Pos 2,6-11
6 Tus ib txwm txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam moj kom nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Hos nws tus kheej yees los qhuav nquas ua tus qhev, los ua tib neeg coj tus yam ntxwv tam ntua tib neeg,
8 Nws txo nws tus kheej qis mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Vim li, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub txiaj ntsim rau nws lub npe siab tshaj plaws tej npe,
10 Xwv, hauv lub npe Yes Xus txhua lub hauv caug nyo nris saum ntuj, yaj ceeb no thiab hauv yeeb ceeb,
11 Thiab tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais nto Leej Txiv Tswv Ntuj lub hwj chim.
  • Yes Xus raug txom nyem raws Lus Kas 22,14-23, 56 (23, 1-49)
14 Thaum txog sij hawm, Yes Xus zaum ntawm rooj nrog npoj xa moo.
15 Nws hais rau lawv: “Kuv ntshaw nrog nej noj pluas Hla no ua ntej kuv yuav raug hiam.
16 Kuv hais rau nej: kuv yuav tsis noj ib zaug ntxiv txog ntua thaum nws tsheej xeeb hauv Tswv Ntuj nrim teb.”
17 Nws nthos lub ntim cev ua tsaug, nws hais tias: “Txais qhov no nej muab sib faib nej.
18 Kuv hais rau nej, kuv yuav tsis haus kua txiv cawv txij tam sis no mus txog ntua thaum Tswv Ntuj nrim teb tuaj txog.”
19 Ces nws nthos lub ncuav mov muab cev ua tsaug, muab ntais pub rau lawv hais tias: nov yog kuv lub cev muab pub rau nej, kom nej ua li ntawd nco ntsoov txog kuv.
20 Noj hmo tas, kuj ua tib yam rau lub ntim, nws hais tias: “Lub ntim no kev cog lus tshiab hauv kuv cov ntshav ntws rau nej.
21 Txhais tes muab kuv rau luag nrog kuv nyob saum rooj no.
22 Vim neeg Leej Tub yuav mus raws lub hom phiaj npaj lawm, tiam sis yuav tu siab rau tus tib neeg tim nws muab neeg Leej Tub rau luag.”
23 Ces lawv sib hais zom zaws hauv lawv saib tus twg hauv lawv mus ua li ntawd.
24 Ib sij huam, lawv txawm sib cav zom zaws kom paub saib leej twg hauv lawv phim ua tus loj tshaj.
25 Yes Xus hais rau lawv: “Cov haiv neeg tej vaj ntxwv kav qees thiab cov siv hwj huam xav kom luag hu lawv ua neeg zoo.
26 Hos nej txhob ua li, tus loj tshaj hauv nej kom nws zoo tam li tus yau tshaj, tus tswj zoo tam li tus tub txib.
27 Leej twg tus loj tshaj, tus uas zaum rooj los tus tub txib ? Puas yog tus zaum rooj ? Hos kuv nyob nruab nrab nej tam zoj tus tub txib.
28 Nej li, nej yog cov nrog kuv thev kuv kev iab kev daw.
29 Kuv muab nrim teb rau nej tam zoj kuv Txiv muab rau kuv,
30 Xwv nej noj thiab nej haus ntawm kuv lub rooj saum kuv nrim teb thiab nej yuav zaum cov theej kiab txiav txim rau kaum ob xeem His Xas Lais.
31 Xis Moos, Xis Moos, saib, Xas Tas nrhiav tshuav nej tshau kom cuag li hmoov nplej.
32 Kuv thov ntuj rau koj xwv kom koj kev ntseeg txhob sav, thaum koj thim los, txhawb tiag koj tej kwv tij.”
33 Tus no teb nws: “Huab Tais, kuv zoo siab nrog koj mus nyob tsev loj faj thiab mus tuag los mus.”
34 Yes Xus teb nws: “Kuv hais rau koj, Pob Zeb, hnub no qaib tsis tau qua, koj tsis lees paub kuv peb zaug.”
35 Nws hais rau lawv: “Thaum kuv xa nej mus qhuav tsis muaj nas nyiaj, tsis muaj hnab, tsis muaj khau, nej puas sav tus tsi ?” Lawv teb tias tsis sav
36 Nws hais rau lawv: “Ziag no, tus muaj nas nyiaj kom nws nqa, hnab los tib yam, tus tsis muaj kom muag nws lub tsho loj mus muas ib rab ntaj.
37 Kuv hais ntxiv rau nej li no: tau sau li cas lawm, yuav tsum tsheej xeeb hauv kuv, luag suav nws nrog cov tsis leem cai, yuav muaj tshwm txog kuv.”
38 Lawv hais tias: “Huab Tais, ob rab ntaj nyob ntawm no.” Nws hais rau lawv: “Txaus lawm.”
39 Tawm plaws, Yes Xus mus tim lub roob txiv ntoo roj li nws ua kam, cov thwj tim caum nws thiab.
40 Tuaj txog chaw, nws hais rau lawv: “Nej teev ntuj kom txhob qaug rau kev haub ntxias.”
41 Nws txav ntawm lawv mus deb li cuam zeb, nws txhos caug nws teev ntuj,
42 Hais tias: “Txiv, yog koj pom zoo, tshem lub ntim no mus kom deb kuv. Tab sis, tsis ua li kuv xav, nyob ntawm koj zaj.”
43 Ces ib tug tshab xo yees tuaj txhawb nws zog.
44 Nws yim huas siav, nws yim siv zog teev ntuj, ua nws hws ntshav tawm tej tee nrog hauv pem teb.
45 Nws sawv tsees hauv kev teev ntuj los cuag cov thwj tim, nws pom lawv tsaug zog nris ntsej muag ntshaus ntsho,
46 Nws hais rau lawv: “Ua cas nej tsaug zog ? Nej sawv los teev ntuj kom nej txhob qaug rau kev haub ntxias.”
47 Nws tseem hais lus, ib npoj neeg thiab tus hu ua Yus Das ib tug hauv pab Kaum Ob ua lawv ntej txav los ze Yes Xus kom tau nwj nws.
48 Yes Xus hais rau nws: “Yus Das, koj nwj neeg Leej Tub rau luag ntes ?”
49 Cov nrog nws ib ncig pom dheev mem tau, hais tias: “Huab Tais, peb rho ntaj ntsim ?”
50 Raug lawv ib tug yog tuam leej choj tus qhev, sab pob ntseg xis yaws hlo.
51 Yes Xus teb ntua hais tias: “Tsum li no thiab plhws zoj sab pob ntseg cia li zoo hlo.”
52 Yes Xus hais rau cov tuaj tiv nws, cov thawj leej choj, cov tuav xam hauv tsev teev ntuj thiab cov txiv yawg: “Nej tawm nqa ntaj nqa qws cuag tiv tub sab ?
53 Niaj hnub, kuv nyob nruab nrab nej hauv tsev teev ntuj, nej tsis cev tes ntes kuv, tab sis txog nej sij hawm thiab hwj huam kev tsaus ntuj.”
54 Lawv tsawv nkaus nws, lawv coj nws nkag mus hauv tuam leej choj tsev ; Pob Zeb tuaj deb caum qab.
55 Muaj ib cub tawg nruab nrab hauv lub tshav sawv daws zaum ua ke, Pob Zeb zaum nruab nrab hauv lawv.
56 Ib tug ntxhais txib pom dheev Pob Zeb zaum ze qhov pom kev, txawm ntsia ntsoov nruj hais tias: “Tus no thiab twb nrog nws.”
57 Tus no tsis lees hlo hais tias: “Poj niam, kuv tsis paub tus ntawd.”
58 Ib me ntsis tom qab, lwm tus pom dheev nws txawm hais tias: “Koj thiab, yog lawv cov.” Tab sis Pob Zeb hais tias: “Koj yawg, kuv tsis yog tod.”
59 Kwv yees ib sij hawm tom qab, lwm leej hais hnia qees: “Muaj tseeb tiag, tus no nrog nws, tus no twb yog neeg Nkas Lis Lais.”
60 Pob Zeb hais tias: “Koj yawg, kuv tsis paub qhov koj hais ko.” Nws tseem hais lus tam sis ntawd, ib tug qaib qua rhe.
61 Tig ntsej muag los, Huab Tais ntsia Pob Zeb nruj nreem, ces Pob Zeb mam nco txog los lus Huab Tais tau hais rau nws: “Hnub no, ua ntej qaib qua, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”
62 Tawm plaws sab nraud, nws thiaj quaj hmlav.
63 Cov txiv neej zov nws thuam thiab ntaus nws,
64 Muab nws npog qhov muag, lawv nug nws hais tias: “Ua saub twv saib, leej twg tus ntaus koj ?”
65 Thiab hais ntau yam thuam ntuj, lawv tseem liam nws.
66 Thaum hnub tuaj, tsoom pej xeem cov txiv yawg, cov thawj leej choj thiab cov kws ntawv tuaj sab laj, lawv coj nws mus rau pawg Xas Nes Nrees,
67 Hais tias: “Yog tias koj yog Leej Pleev, hais rau peb.” Nws hais rau lawv: “Txawm kuv hais rau nej, los nej yuav tsis ntseeg.
68 Yog kuv ho nug nej, paub meej, nej yuav tsis teb.
69 Txij no, neeg Leej Tub yuav zaum ntawm Tswv Ntuj lub hwj huam phab xis.”
70 Lawv sawv daws hais tias: “Ces koj yog Tswv Ntuj Leej Tub ?” Nws tsa ncauj hais lawv: “Nej, nej hais tias kuv yog.”
71 Lawv hais tias: “Peb tseem yuav vam tim khawv dab tsi ntxiv ? Peb tus kheej hnov ntsoov nws lub ncauj hais lawm.”
1 Tas cov tuaj sab laj sawv tsees, lawv coj nws mus rau Pis Las Tos.
2 Lawv pib liam nws hais tias: “Peb ntsib tus neeg no haub peb haiv neeg, txwv txhob them se rau Kais Xas thiab hais tias nws tus kheej yog Vaj Pleev.”
3 Pis Las Tos nug Yes Xus hais tias: “Koj puas yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?” Tus no teb nws tias : “Koj twb hais.”
4 Pis Las Tos hais rau cov thawj leej choj thiab npoj neeg: “Kuv tsis pom dab tsi hauv tus neeg no.”
5 Cov no hais hnia qees: “Nws haub ntxias tsoom pej xeem qhuab qhia thoob Yus Dais teb, pib Nkas Lis Lais tuaj txog ntawm no.”
6 Hnov li ntawd, Pis Las Tos nug saib tus tib neeg puas yog ib tug Nkas Lis Lais,
7 Thiab paub tias tus neeg no zwm Hes Los, nws muab xa mus cuag Hes Los tuaj tom thawj ntawm Yes Lus Xas Les lub caij ntawd.
8 Hes Los zoo siab heev pom Yes Xus, twb ntev los nws xav pom Yes Xus vim hnov hais txog tus no thiab tos ntshis xav pom ib lub cim ntawm tus no.
9 Nws thiaj nug Yes Xus ntau lo lus, tiam sis Yes Xus tsis teb ib los rau nws.
10 Cov thawj leej choj thiab cov kws ntawv nyob ntawd, lawv liam nws txaus nkaus.
11 Hes Los nrog cov zov keeb thuam nws, luag nws, muab ib lub tsoos zoo nkauj npua nws, rov muab nws xa rau Pis Las Tos.
12 Hnub ntawd, Hes Los thiab Pis Las Tos nkawd ib leeg nrog ib leeg rov los phooj ywg, ua ntej nkawd yeej tsis sib haum.
13 Pis Las Tos hu cov thawj leej choj, cov hlob, thiab tsoom pej xeem tuaj ua ke,
14 Nws hais rau lawv: “Nej coj tus neeg no tuaj rau kuv li tus haub pej xeem, kuv nug nws ntawm nej xub ntiag, kuv tsis ntsib dab tsi hauv tus neeg no li nej liam nws.
15 Kuj tib yam rau Hes Los, nws xa tus no rau peb, tsis muaj dab tsi nws tau ua tsim nyog tuag;
16 Muab nws rau txim tas, kuv yuav muab nws tso.”
18 Tas sawv daws qw hais tias: “Ua nws ploj mus, hos tso peb tus Npas Las Npas.”
19 Tus ntawd, tim kev sawv tiv hauv nroog thiab tua neeg, thiaj raug kaw hauv nkuaj.
20 Pis Las Tos rov hais lawv, nws xav muab Yes Xus tso.
21 Lawv qw hais tias: “Ntsia nthos ntoo cuam, ntsia nthos ntoo cuam.”
22 Nws rov hais zaum peb rau lawv: Tus neeg no tau ua dab tsi phem ? Kuv tsis ntsib dab tsi tsim nyog nws tuag. Kuv muab nws rau txim kuv mam tso.
23 Lawv nthe hnia qees hais kom muab nws ntsia saum ntoo cuam muaj ceem kawg.
24 Ces Pis Las Tos tso lus ua raws li lawv taij.
25 Nws muab tus sawv tiv tua neeg kaw hauv nkuaj tso, tus lawv taij tso, hos muab Yes Xus rau lawv li lawv siab.
26 Thaum lawv coj nws mus, lawv kom Xis Moos ib tug neeg Kws Les Nais rov teb los, lawv nog ntoo cuam nws kwv lawv Yes Xus qab.
27 Ib npoj pej xeem coob nrog nws thiab ib co poj niam npuaj lawv hauv siab thiab quaj nyiav nws.
28 Tig los cuag lawv, Yes Xus hais tias: Yes Lus Xas Les cov ntxhais, nej txhob quaj kuv, hos quaj nej tus kheej thiab nej tej me nyuam.
29 Vim cov hnub ntawd tuaj, luag yuav hais tias: Hmoov zoo cov tab seeb, plab tsis yug tub thiab mis tsis tau pub.
30 Ces luag yuav hais rau tej toj roob: Nphau los saum peb thiab tej hauv toj : Vov peb !
31 Yog tus ntoo nyoos, lawv ua tej ntawd, tus ntoo qhuav xyov yuav ua cas ?
32 Lawv cab ob tug neeg phem nrog nws coj mus tua.
33 Thaum lawv txog thaj chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, lawv muab nws ntsia ntoo cuam thiab ob tug phem, ib tug sab xis, lwm tus sab laug.
34 Ces Yes Xus hais tias: Txiv, zam rau lawv, vim lawv tsis paub yam lawv ua. Lawv faib nws tej tsoos, rho ntawv twv.
35 Tsoom pej xeem sawv ntawd ntsia, cov hlob hnyos nws hais tias : Nws twb cawm tau luag tej, kom nws rov cawm nws tus kheej, yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev, tus xaiv tau.
36 Cov tub rog kuj hnyos nws, lawv txav los muab dej qaub rau nws,
37 Hais tias: Yog tias koj yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv, sim cawm koj tus kheej sob,
38 Sau tau ib daim phiaj saum toj saum nws: Tus no cov Yus Dais tus vaj ntxwv.
39 Ib tug phem dai saum ntoo cuam hnyos nws hais tias: koj tsis yog Leej Pleev lod ? Rov cawm koj tus kheej thiab wb.
40 Lwm tus thiaj yws teb tus ntawd: koj tsis hwm Tswv Ntuj, koj twb raug txim sad.
41 Rau wb, wb raug phim yam wb tau ua, hos nws tsis tau ua dab tsi yuam kev,
42 Thiab nws hais tias: Yes Xus, nco txog kuv thiab thaum koj kav tuaj.
43 Ces nws teb tus ntawd: Kuv hais tseeb rau koj, hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv Ceeb Tseem.”
44 Twb kwv yees tav su, ntuj tsaus nti tas saum daim av txog ntua peb sij.
45 Lub hnub ploj lawm, daim ntaub hauv tsev ntshiab phua rhe nruab nrab.
46 Qw ib suab muaj ceem, Yes Xus hais tias: Txiv, kuv tso kuv txoj sia hauv koj tes ; hais li ces nws pa tu nrho.
47 Tus kav pua pom tej yam ntawd, nws qhuas Tswv Ntuj hais tias: Tus neeg no yog ib tug ncaj ncees tiag.
48 Tas npoj neeg tuaj saib yam xwm no, pom tej yam ntawd, nyias npuaj nyias hauv siab rov qab lawm.
49 Tas nws cov swm neeg sawv deb ib cag thiab cov poj niam raws nws puag Nkas Lis Lais tuaj, lawv pom tej ntawd.
50 Ib tug txiv neej npe hu ua Yos Xes, ib tug tuav xam, neeg zoo thiab ncaj,
51 Nws tsis nrog lawv txiav txim tuaj lawv zaj, nws nyob As Lis Mas Tais, cov Yus Dais lub nroog, tos ntshis Tswv Ntuj nrim teb,
52 Nws tuaj cuag Pis Las Tos, nug Yes Xus lub cev,
53 Muab txo los qhwv hauv ib daim ntaub, coj mus zwm rau ib lub qhov ntxa txaug hauv phab tsua tsis tau tso dua leej twg hauv li.
54 Hnub npaj xas npas twb pib tshwm npliv lawm.
55 Cov poj niam nrog nws ua ke puag Nkas Lis Lais tuaj pom lub ntxa thiab lawv tso nws lub cev tso li cas,
56 Rov qab los txog, lawv npaj roj thiab tshuaj tsw qab, ces lawv caiv xas npas raws li txoj cai kom.

0 commentaires: