COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 24/03/2016

Hnub 5 Ntshiab, Huab Tais tsim lub Cim Yug 
 

  • Kev Tsiv 12,1-8.11-14
1 Huab Tais hais rau Mos Xes thiab As Has Loos hauv Mis Txhaws Lais teb hais tias:
2 Lub hli no yog lub thawj cov hli nws yog lub thawj hauv lub xyoo cov hli rau nej.
3 Neb hais rau tag txoos npoj His Xas Lais hais tias: xiab kaum lub hli no lawv ntes ib yig ib tug tsiaj me, ib tug tsiaj ib tug txiv tsev.
4 Yog lub tsev tsawg dhau rau tus tsiaj me, nws koom nrog tus nyob ze ntawm nws tog tsev nej ntsuas raws neeg ib leeg ib lub ncauj noj tus tsiaj me.
5 Yog ib tug thav txiv ib xyoos tsiaj tsis muaj chaw xyeej nej xaiv rau nej ntawm tus yaj los tus tshis,
6 Nej hom cia rau nej mus txog hnub xiab kaum plaub lub hli ntawd, tag txoos npoj His Xas Lais muab hno ua ntej ob tog tsaus ;
7 Kom lawv cug ntshav, muab pleev rau ob tug ncej qhov rooj thiab saum tus tab hauv cov tsev lawv npaj noj ;
8 Lawv txhiab cov nqaij noj hmo ntawd nrog ncuav tsis nphoo xab thiab noj ntxuag zaub iab.
11 Li ntawd, nej noj siv sia ntawm duav, khau khiab ko taw thiab pas nrig ntawm tes, nej noj nrawm nroos, ntawd yog cim Hla rau Huab Tais.
12 Kuv yuav hla Mis Txhaws Lais teb hmo ntawd, kuv yuav ntaus txhua tus nyuam hlob hauv Mis Txhaws Lais teb txij tib neeg txog rau tsiaj thiab tiv Mis Txhaws Lais cov tswv ntuj, kuv, Huab Tais, kuv yuav txiav txim.
13 Ntshav ntaus cim rau nej saum cov tsev tias ntawd yog nej thiab kuv pom ntshav, kuv hla plaws nej, yuav tsis muaj tus hauv nej raug xwv txheej thaum kuv ntaus Mis Txhaws Lais teb.
14 Hnub ntawd yog nej ua ib lub hmoov nco txiaj ntsim rau nej, nws yog ib lub hmoov rau Huab Tais, ib lo lus kom rau nej tej tub ki nej yuav hwm mus ib txhis.
  • 1 Kos Lis Nthos 11, 23-26
23 Yam kuv khaws tau ntawm Huab Tais, kuv muab rau nej, hmo nws raug ntes, Huab Tais Yes Xus tuav lub ncuav mov
24 Nws ua ntuj tsaug tas, muab ntais nws hais tias : nov yog kuv lub cev lub pub nej, nej ua li ntawd kev nco kuv txiaj ntsim
25 Lub ntim kuj tib yam, thaum noj hmo tas, nws hais tias : lub ntim no yog cog lus tshiab hauv kuv ntshav, nej ua li ntawd thaum twg nej haus nco kuv txiaj ntsim
26 Thaum twg nej noj lub ncuav mov no thiab haus lub ntim no, nej tshaj Huab Tais kev tuag mus txog thaum nws tuaj
  • Zam Ntawv Moo Zoo 13,1-15
1 Ua ntej lub Hmoov Hla, Yes Xus paub tias txog nws lub sij hawm hla lub sim ceeb no mus cuag Leej Txiv, nws hlub nws cov neeg hauv lub sim ceeb nws hlub lawv kawg nkaus.
2 Hauv pluas hmo, dab phem twb nkag hauv Yus Das Is Kas Lis Yos Xis Moos tus tub lub siab kom muab nws rau luag ntes,
3 Paub ntsoov tias Leej Txiv tso tag txhua yam hauv nws txhais tes, nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj thiab yuav mus cuag Tswv Ntuj,
4 Nws sawv tsees ntawm pluas hmo muab nws tsoos tsho hle tso cia thiab nthos ib daim ntaub los sia nws ;
5 Ces nws hliv dej rau hauv phiab pib ntxuav cov thwj tim taw thiab muab daim ntaub nws sia los so.
6 Nws los ntawm Xis Moos Pob Zeb, tus no hais nws: “Huab Tais aw ! Koj ntxuav kuv tej taw ?”
7 Yes Xus teb nws hais rau tus ntawd: “Qhov kuv ua, ziag no koj tsis paub, tom qab koj mam to taub.”
8 Pob Zeb hais rau nws: “Tsis pub koj ntxuav kuv tej taw ib zaug.” Yes Xus teb rau nws: “Yog kuv tsis ntxuav koj, koj tsis muaj feem nrog kuv.”
9 Xis Moos Pob Zeb hais rau nws: “Huab Tais aw, txhob ntxuav ko taw xwb, tes thiab taub hau tib si.”
10 Yes Xus hais rau nws: “Tus da dej lawm, tsis ntshaw kom ntxuav ko taw, yeej huv tas lawm ; nej puav leej huv tiam sis tsis tas tus.”
11 Vim nws paub tus muab nws rau luag ntes, nws thiaj hais tias nej tsis huv tas tus.
12 Thaum nws ntxuav lawv taw tag, nws rov nthos nws cev tsoos thiab rov mus ntawm rooj mov, nws hais lawv: “Nej puas paub yam kuv ua rau nej ?
13 Nej li, nej hu kuv ua xib hwb thiab Huab Tais, nej hais zoo kawg, kuv yog.
14 Yog kuv twb yog Huab Tais thiab xib hwb kuv ntxuav nej ko taw, nej thiab, nej yuav tsum ntxuav ko taw ib leeg rau ib leeg ;
15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, nej yuav tsum ua kom zoo li kuv ua rau nej.

0 commentaires: