COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/03/2016

Hnub 6 Ntshiab, pe Ntoo Cuam
  • Es Xais 52,13 –15 ; 53,1-12
13 Saib, kuv tus tub txib yuav yeej hlo, yuav sawv tsees, yuav nyob siab, zoo qhuas heev.
14 Li ntawd, hais txog koj ua coob leej siab txias tag, ntsej muag puas txawv neeg dhau, ntsia nws tsis yog neeg lawm.
15 Yog li, nws ua rau ntau lub teb chaws xav tsis tag, tej vaj ntxwv lub ncauj kaw nti vim lawv pom yam lawv tsis tau hnov hais thiab lawv to taub yam tsis tau hnov dua.
1 Leej twg ntseeg lub moo peb tshaj, Huab Tais txhais tes txhawb leej twg.
2 Nws nthaw li tus ntsuag ntawm Huab Tais thiab li tus cag hauv thaj av qhuav, nws tsis muaj hwj chim tsis ntsa paug, peb yuav pom dheev tsis yog zem zuag, peb mam ntshaw.
3 Luag hnyos thiab yam li tsis tseem ceeb rau tib neeg, yog ib tug txom nyem lwj siab, xav tig ntsej muag deb nws, peb saib tsis taus nws.
4 Twb yog peb kev lwj siab nws ris thiab peb kev txom nyem nws ev, peb saib tsis taus nws, raug Tswv Ntuj nplua kiag thiab thuam.
5 Tos nws raug nkaug vim peb cam thawj, puas ntsoog vim peb tej txhaum, kho kom peb kev thaj yeeb vim nws thiab nws nqaij ntuag kho peb zoo hlo,
6 Peb sawv daws zoo li pab tsiaj poob zoo, nyias taug nyias txoj xub ke, Huab Tais ua kom tas peb tej txhaum mus raug nws,
7 Nws raug hiam raug thuam los nws tsis qhib nws lub ncauj li tus tsiaj luag cab mus tua thiab li tus yaj luag cab tuaj ntawm cov txiav plaub ntsiag to tsis qhib nws lub ncauj.
8 Ua nws txhawj lub txim liam muaj ceem, nws phaum neeg leej twg nrog tshua, luag txo nws saum daim av cov ciaj sia tim kuv haiv neeg cam thawj raug nws.
9 Lawv xyeeb nws lub ntxa nrog cov siab phem, hauv nws kev tuag nws lub ntxa nrog tus nplua nuj, tiam sis nws tsis tau ua ib qho tsiv tsis muaj dag hauv nws lub ncauj.
10 Huab Tais yeem cia nws puas ntsoog nws thiaj txom nyem, yog koj saib nws ntsuj plig ua lub txim theej txhoj, nws yuav pom xeeb leej xeeb ntxwv, nws siav yuav ntev, Huab Tais siab nyiam yuav tshwm tag hauv nws tes.
11 Tim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom tias nws yuav pov khawv nkaus, tim nws paub cai, kuv tus tub txib ncaj yuav ncaj ncees rau coob leej thiab lawv tej txhaum nws mam ris.
12 Vim li, kuv yuav faib rau nws ntawm coob leej thiab nrog cov hwj chim loj faib cuab tam vim nws yeem ua tus yau plig tuag nthi muab nws xyeeb nrog cov cam thawj thiab nws ris coob leej tej txhaum ua tus thov ntuj rau cov cam thawj.
  • Hes Nplaws 4, 14-16 ; 5,7-9
14 Peb yuav ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub kom ruaj khov, tus leej choj loj nyob ib txhiab ib txhis
15 Peb tsis muaj tus leej choj loj tsis muaj rab peev xwm txhawb tau peb txoj kev muag ncee ; txawm nws raug haub ntxias txhua nrho npaum li los maim dhau plaws kev txhaum
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub thaj koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim pov hwm peb kev vam
7 Ntawm nws, hnub nws tseem muaj cev nqaij, nws tau thov thiab quaj pe kua muag si tus muaj peev xwm cawm tau kiag nws hauv lav tuag vim nws mloog lus,
8 Twb yog tseem Leej Tub los nws mloog lus txog txij raug txom nyem
9 Txhua nrho, nws thiaj ua tus cawm neeg mus ib txhis rau cov mloog nws lus ;

  • Zam Ntawv Moo Zoo 18,1-19,42
1 Hais li ntawd, Yes Xus tawm nrog nws cov thwj tim mus sab ntug dej Kes Nroos sab tid, muaj ib lub vaj, nws nkag mus hauv lub vaj nrog nws cov thwj tim.
2 Yus Das tus muag nws rau luag paub thaj chaw, vim Yes Xus nquag sib sau nrog nws cov thwj tim nyob ntawd.
3 Yus Das coj ib npoj neeg uas yog cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais cov tub qhe taws teeb taws tsau thiab nqa ntaj tuaj.
4 Yes Xus paub tas yam yuav tuaj raug nws, tawm thiab hais rau lawv: “Nej nrhiav leej twg ?”
5 Lawv hais rau nws: “Yes Xus Nas Xas Les.” Nws hais rau lawv: “Kuv yog.” Yus Das tus muab nws rau lawv nrog lawv sawv ntawd.
6 Thaum nws hais rau lawv: “Kuv yog.” Lawv thim loo thaub qab vau hlo pem teb.
7 Nws rov nug lawv: “Nej nrhiav leej twg ?” Lawv hais tias: “Yes Xus Nas Xas Les.”
8 Yes Xus teb tias: “Kuv twb hais hais nej tias kuv yog ; yog nej nrhiav kuv ces cov no cia lawv mus lawv.”
9 Xwv kom tsheej xeeb li lo lus nws tau hais, cov koj muab pub kuv, kuv tsis ua lawv ib tug ploj.
10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj, nws rho hlo tib ntag thawj leej choj tus qhev sab pob ntseg xis yaws hlo ib qho, tus qhev npe hu ua Mas Kos.
11 Yes Xus thiaj hais rau Pob Zeb: “Ntxig ntaj hauv hnab ; lub ntim uas Leej Txiv muab pub kuv, kuv yuav tsis haus lod ?”
12 Npoj neeg thiab tus thawj kav txhiab thiab cov Yus Dais cov tub qhe ntes ntho Yes Xus muab nws khi kiag.
13 Lawv xub coj nws rau As Nas, yog Kais Fas yawm txiv, nws ua thawj leej choj xyoo ntawd,
14 Kais Fas yog tus hais tawm rau cov Yus Dais tias cia ib tug neeg tuag rau tsoom pej xeem yuav tsam dua.
15 Xis Moos Pob Zeb caum Yes Xus qab nrog lwm tus thwj tim. Tus thawj leej choj paub tus thwj tim no, nws thiaj nrog Yes Xus nkag tau hauv thawj leej choj lub loog.
16 Hos Pob Zeb sawv sab nraum qhov rooj vag. Tus thwj tim uas thawj leej choj paub tawm los hais rau tus poj niam saib rooj vag cia Pob Zeb nkag los.
17 Tus poj qhev saib lub rooj vag hais rau Pob Zeb: “Koj puas yog tus neeg ntawd cov thwj tim ?” Nws teb tias: “Kuv tsis yog.”
18 Cov qhev thiab cov tub txib rauv ib cub ncaig lawv nte vim no, Pob Zeb sawv nrog lawv nte taws.
19 Tus thawj leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws kev qhuab qhia.
20 Yes Xus teb rau nws: “Kuv tab meeg hais rau lub sim ceeb, kuv qhuab qhia tas zog hauv tej tsev txoos thiab hauv tsev teev ntuj ntawm tej chaw cov Yus Dais tuaj sib sau, kuv tsis nyiag hais dab tsi.
21 Tim li cas koj thiaj nug kuv ? Koj nug cov lawv hnov yam kuv hais rau lawv, cov ntawd paub yam kuv tau hais.”
22 Nws hais li ntawd, ib tug tub txib nam zog los ncuav pias rau Yes Xus hais tias: “Koj teb li ntawd rau thawj leej choj ?”
23 Yes Xus teb rau nws: “Yog kuv hais phem, qhia kom tau yam phem, yog zoo, tim li cas koj thiaj ntaus kuv ?”
24 As Nas muab nws khi xa tuaj rau thawj leej choj Kais Fas.
25 Pob Zeb tseem nyob ntawd nte taws. Lawv hais rau nws: “Koj puas yog nws cov thwj tim thiab ?” Nws tsis lees thiab hais tias: “Kuv tsis yog.”
26 Thawj leej choj ib tug qhev txheeb tus uas Pob Zeb txiav raug ib qho pob ntseg: “Tsis yog kuv pom koj hauv vaj nrog nws lod ?”
27 Pob Zeb rov tsis lees, ces qaib qua rhe tam sid.
28 Lawv coj Yes Xus ntawm Kais Fas mus hauv chaw txiav txim, twb kaj ntug lawm ; lawv tsis nkag hauv chaw txiav txim kom txhob qias thiaj noj tau pluas Hla.
29 Pis Las Tos tawm tuaj cuag lawv sab nraud hais tias: “Nej liam dab tsi rau tus neeg no ?”
30 Lawv teb rau nws: “Yog tus no tsis ua phem, peb yeej tsis xyeeb nws rau koj.”
31 Ces Pis Las Tos hais rau lawv: “Nej tus kheej coj nws mus txiav txim raws nej txoj cai.” Cov Yus Das hais rau nws: “Tsis tso lus rau peb tua neeg.”
32 Xwv Yes Xus lo lus tsheej xeeb lo nws qhia tias tuag li cas nws yuav tsum tuag.
33 Pis Las Tos rov chaws hauv chaw txiav txim hu Yes Xus thiab hais rau nws: “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
34 Yes Xus teb tias: “Koj hais koj tus kheej li ko los lawv hais kuv rau koj ?”
35 Pis Las Tos teb tias: “Kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj xyeeb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
36 Yes Xus teb tias: “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis yog sim ceeb no, kuv nrim teb vaj ntxwv yog lub sim ceeb no, kuv cov tiam lis yuav tiv kom txhob xyeeb kuv rau cov Yus Das, ziag no kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob ntawm no.”
37 Pis Las Tos hais rau nws: “Koj puas yog vaj ntxwv ?” Yes Xus teb tias: “Koj hais tias kuv yog vaj ntxwv, tim qhov ntawd thiaj yug kuv thiab vim li ntawd kuv thiaj tuaj hauv lub sim ceeb, kom kuv ua tim khawv txog qhov tseeb, leej twg yog tus tseeb nws mloog kuv lub suab.”
 38 Pis Las Tos hais rau nws: “Qhov tseeb yog dab tsi ?” Hais li ntawd, nws rov tawm mus cuag cov Yus Dais thiab hais rau lawv: “Kuv tsis pom tu dab tsi yuav kiam hauv nws.
39 Raws li ua kam, thaum ua Hmoov Hla kuv tso ib tug neeg tawm rau nej ; nej puas kam kuv tso cov Yus Dais tus vaj ntxwv rau nej ?”
40 Lawv rov nthe hais tias: “Txhob tso nws, tiam sis Npas Las Npas.” Npas Las Npas yog tub sab.
1 Ces Pis Las Tos coj Yes Xus mus rau lawv nplawm.
2 Cov tub rog qhaib tau ib lub kauj pos tso saum nws taub hau thiab muab ib lub tsho tshaj sab liab rau nws npua,
3 Lawv txav los ntawm nws hais tias: “Zoo siab, vaj ntxwv Yus Dais.” Lawv xuas tej niag ncuav pias rau nws.
4 Ces Pis Las Tos rov tawm tuaj sab nraud hais rau lawv: “Saib, kuv coj nws tuaj nraum no kom nej paub tias kuv tsis pom yuav kiam nws dab tsi.”
5 Yes Xus tawm tuaj sab nraud, ntoo lub kauj pos thiab npua lub tsho tshaj sab liab, nws hais rau lawv: “Saib tus neeg.”
6 Thaum lawv pom nws, cov thawj leej choj thiab cov tub qhe qw hais tias: “Ntsia ntho ntoo cuam ! Ntsia nthos ntoo cuam !” Pis Las Tos hais lawv: “Nej      coj nws mus ntsia nthos ntoo cuam, kuv tsis pom ib qho yuav kiam nws.”
7 Cov Yus Dais teb rau nws: “Peb muaj peb cai, raws txoj cai nws yuav tsum tuag, vim nws ua tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub.”
8 Thaum Pis Las Tos hnov lo lus no, nws yim ntshai,
9 Nws rov nkag hauv kem tsev txiav txim, nws hais rau Yes Xus: “Koj nyob qhov twg ?” Tiam sis Yes Xus tsis teb ib los rau nws.
10 Pis Las Tos hais rau nws: “Koj tsis hais dab tsi rau kuv ? Koj tsis paub tias kuv muaj peev xwm tso koj thiab muaj peev xwm ntsia koj saum ntoo cuam ?” 
11 Yes Xus teb tias: “Koj tsis muaj peev xwm rau kuv yog saum ub tsis pub tuaj rau koj ; tim li, tus muab kuv rau koj txhaum loj dua.  
12 Txij ntawd, Pis Las Tos nrhiav kev tso nws ; cov Yus Dais qw hais tias: “Yog koj tso nws, koj tsis yog Kais Xas phooj ywg ; tus ua nws tus kheej vaj ntxwv sawv tiv Kais Xas.”
13 Pis Las Tos hnov cov lus no, nws coj Yes Xus tawm tuaj zaum sab nraud, ntawm lub sam thiaj hu ua txiag zeb, lus Hes Nplaws, Nkas Npas Thas.
14 Twb txog lub caij npaj Hmoov Hla, ze sij hawm tav su. Nws hais rau cov Yus Dais: “Ntsia nej tus vaj ntxwv.”
15 Lawv cov ntawd nthe nqho: “Rhuav kiag ! Rhuav kiag ! Ntsia nthos ntoo cuam.” Pis Las Tos hais rau lawv: “Kuv puas muab nej tus vaj ntxwv ntsia nthos ntoo cuam ?” Cov thawj leej choj teb tias: “Peb tsuas muaj vaj ntxwv Kais Xas xwb.”
16 Ces nws cob Yes Xus rau lawv coj mus ntsia saum ntoo cuam, ces lawv los coj Yes Xus.
17 Nws tus kheej kwv ntoo cuam tawm mus rau thaj chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, Hes Nplaws hu ua Nkos Nkos Thas,
18 Ntawm lub chaw lawv ntsia nws saum ntoo cuam nrog ob tug ib tug ib sab, Yes Xus tuaj nruab nrab.
19 Pis Las Tos kom dai ib daim phiaj saum tus ntoo cuam sau tias: “Yes Xus Nas Xas Les cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
20 Lub chaw muab Yes Xus ntsia saum ntoo cuam nyob ze lub nroog, coob leej Yus Dais nyeem daim phiaj sau ua lus Hes Nplaws, Los Mais thiab Hes Les Nis.
21 Cov thawj leej choj Yus Dais hais rau Pis Las Tos: “Txhob sau tias: Cov Yus Dais tus vaj ntxwv, tiam sis tus no hais tias kuv yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
22 Pis Las Tos teb tias: “Qhov kuv sau, twb sau lawm.”
23 Thaum lawv ntsia Yes Xus saum ntoo cuam, cov tub rog muab nws cov tsoos faib ua plaub pawg, ib pawg rau ib tug tub rog, lub tsho loj yog ib lub keev hlo ib daig tsis muaj leej leeg.
24 Lawv sib hais zom zaws: “Txhob muab dua, tiam sis nrho ntawv saib leej twg raug.” Xwv tsheej xeeb li ntawv sau tseg: “Lawv muab kuv cov tsoos sib faib thiab twv kuv lub tsho.” Cov tub rog tau ua li ntawd.
25 Sawv ntsug ze tus ntoo cuam, muaj Yes Xus niam thiab nws niam tus viv ncaus, Mas Lias Kos Pas thiab Mas Lias Mas Das Les Nes.
26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim tus nws hlub sawv ze ntawd, hais rau leej niam: “Poj niam, nov koj leej tub.”
27 Nws hais ntxiv rau tus thwj tim: “Nov koj leej niam.” Txijli sij hawm ntawd tus thwj tim coj nws los nrog tus thwj tim nyob.
28 Dhau ntawd, Yes Xus paub tias tas txhua yam tsheej xeeb li ntawv sau tseg, nws hais tias: “Kuv qhuav siab.”
29 Muaj ib taub cawv qaub puv nkaus nyob ntawd, lawv muab thooj xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv cev rau nws qhov ncauj.
30 Thaum nws haus pas cawv qaub, Yes Xus hais tias: “Tsheej xeeb lawm.” Ces nws taub hau nyo nris, nws pa tu nrho.
31 Tab tom yog caij npaj hmoov, kuj txog hnub xas npas loj, txhob pub muaj neeg cev dai ntoo cuam, cov Yus Dais nug kom Pis Las Tos muab lawv dam ceg tso txo lawv nqes ntoo cuam.
32 Cov tub rog tuaj dam thawj tug ceg thiab lwm tus nrog nws daim saum ntoo cuam;
33 Lawv los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws tuag lawm, lawv tsis lov nws ceg,
34 Hos ib tug tub rog xuas nws rab hmuv nkaug Yes Xus sab tav, ntshav thiab dej paim yaws.
35 Tus pom ntsoov tau ua tim khawv, nws qhov tim khawv yog tseeb, nws paub nws hais tseeb kom xwv nej ntseeg.
36 Tej yam no tshwm los kom tsheej xeeb li hauv ntawv: “Nws txha tsis lov li.”
37 Ntxiv lwm qhov ntawv sau tseg: “Lawv yuav tig ntsia tus lawv nkaug.”
38 Dhau ntawd, Yos Xes As Lis Mas Tais, ua Yes Xus ib tug thwj tim tsim nraim vim qhov ntshai cov Yus Dais, tuaj thov Pis Las Tos daws Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso lus ; nws thiaj tuaj daws Yes Xus lub cev.
39 Nis Kos Des Mos, kuj tau mus cuag nws thawj zaug hmo ntuj, nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab raug nqe hnyav tuaj.
40 Lawv coj Yes Xus lub cev muab cov pluaj ntaub raus tshuaj tsw qab los pav, ua raws li cov Yus Dais kab ke los neeg.
41 Ntawm thaj chaw lawv ntsia nws saum ntoo cuam, muaj ib lub vaj, hauv lub vaj muaj ib lub qhov ntxa tshiab tsis tau tso dua leej twg li ;
42 Tim yog cov Yus Dais caij npaj ua hmoov thiab lub ntxa los ze, ces lawv tso Yes Xus rau hauv.


0 commentaires: