COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 26/03/2016

Hnub 7 Ntshiab, Hmo Hla
 
  • 1-Hauv Paus 1,1-2,2
1 Thaum chiv keeb, Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab daim av,
2 Daim av khoob vus nqha nrig, tsaus ntuj nti thoob plaws; Tswv Ntuj tus pa yuj plaws saum nplaim dej.
3 Tswv Ntuj hais tias: “Kom pom kev nrig.” Ces pom kev nrig kiag.
4 Tswv Ntuj pom tias zoo qhov pom kev ; Tswv Ntuj cais qhov pom kev thiab qhov tsaus ntuj.
5 Tswv Ntuj hu qhov pom kev ua : hnub, thiab hu qhov tsaus ntuj ua : hmo; cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub ib.
6 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom qhov koov tuaj nruab nrab hauv dej cais dej rau tej dej.”
7 Ces Tswv Ntuj ua qhov koov cais dej rau sab hauv thiab txheej saum cov dej qhov koov ces txawm ua li ntawd.
8 Tswv Ntuj hu qhov koov ua cov txheej ntuj, cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub ob.
9 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom cov dej ua ib ke sab hauv qab txheej ntuj ua ib pag thiab kom pom nruab nqhuab.” Ces txawm ua li ntawd.
10 Tswv Ntuj hu nruab nqhuab ua av thiab hu cov dej ua hiav txwv, Tswv Ntuj pom tias zoo.
11 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom daim av ntsuab xiab, nroj tsuag txawm ntsuab xiab ua noob rau tej ntoo, nyias hom ntoo txi nyias hom txiv, ua nyias hom noob saum daim av.” Ces txawm ua li ntawd.
12 Daim av tuaj nroj tsuag ntsuab xiab ua nyias hom noob, ntoo txi txiv ua nyias hom noob, Tswv Ntuj pom tias zoo.
13 Cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub peb.
14 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom muaj yam ci lam lug saum qhov koov cov txheej ntuj cais hnub thiab hmo ua chaw cim lub caij cov hnub thiab cov xyoo.”
15 Cia li muaj tej ci lam lug saum qhov koov cov txheej ntuj pom kev rau daim av, ces txawm ua li ntawd.
16 Tswv Ntuj ua ob lub ci lam lug loj, lub lam lug loj kav hnub, lub lam lug yau kav hmo thiab cov hnub qub.
17 Tswv Ntuj teeb lawv saum qhov koov cov txheej ntuj cia pom kev rau daim av,
18 Kom kav hnub thiab hmo cais qhov pom kev thiab qhov tsaus ntuj, Tswv Ntuj pom tias zoo.
19 Cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub plaub.
20 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom tej ntsuj ciaj sia laim ntoom hauv dej thiab noog yuj plaws saum daim av saum qhov koov cov txheej ntuj.”
21 Tswv Ntuj tsim tej zaj laug loj thiab tej ntsuj ciaj sia laim ntoom hauv dej li nyias hom thiab tej noog tuaj tis li nyias tsav, Tswv Ntuj pom tias zoo.
22 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau lawv hais tias: “Huam vam txi txiv kom puv nkaus dej hauv hiav txwv thiab noog vam ntws saum av.”
23 Cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub tsib.
24 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom tshwm saum av tej ntsuj ciaj sia raws nyias hom kab ntsaum thiab tsiaj txhu saum av raws nyias tsav.” Txawm ua li ntawd.
25 Tswv Ntuj ua tej tsiaj saum av raws nyias tsav thiab tej tsiaj txhu raws nyias hom thiab kab ntsaum pem teb li nyias hom, Tswv Ntuj pom tias zoo.
26 Tswv Ntuj hais tias: “Xav kom peb puab av luaj ua neeg li peb tus duab kom thooj li peb, kom lawv kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj, tas tej tsiaj saum daim av thiab tej kab cawv caws saum av.”
27 Tswv Ntuj tsim neeg hauv nws tus duab li hauv Tswv Ntuj tus duab, nws tsim txiv thiab maum, nkawd yog nws tsim.
28 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau nkawd, Tswv Ntuj hais rau nkawd: “Huam vam txi txiv puv nkaus daim av, tswj nws, kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj thiab tas tej tsiaj nti cawv caws saum av.”
29 Tswv Ntuj hais tias: “Kuv pub rau neb tej nroj tsuag ua noob saum av thiab tej ntoo txi txiv nyias hom ntoo nyias hom noob rau neb ua txhiam xws,
30 Thiab rau tas tej tsiaj saum av thiab tas tej noog saum ntuj thiab tas tej kab cawv caws saum av muaj ntsuj ciaj sia, tej nroj tsuag ua lawv txhiam xws.” Txawm muaj li ntawd.
31 Tswv Ntuj pom tas txhua yam nws tau ua yog zoo tshaj plaws, cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub rau.
1 Cov txheej ntuj thiab daim av thiab txhua hom tsav rog tiav log.
2 Hnub xya Tswv Ntuj ua tiav log nws tes num nws ua thiab hnub xya nws tsum tag nrho tej num nws ua.

  • 2-Hauv Paus 22,1-13.15-18
1 Tej xwm no dhau tas, Tswv Ntuj sim As Nplas Has siab thiab hais rau nws: “As Nplas Has !” Nws teb tias: “Kuv nyob ntawm no !”
2 Nws hais tias: “Coj koj tus tub, Is Txhaws Has, tus kheej tus koj hlub, koj mus lawm teb chaws Mos Lis Yas, coj nws nce lawm saud muab txi saum ib lub roob kuv mam qhia koj.”
3 As Nplas Has cuab ntxov sawv los nog nws tus luj thiab coj nws ob tug tub thiab nws tus tub Is Txhaws Has, nws phua ib co taws mus txi, nws sawv kev mus rau thaj chaw uas Tswv Ntuj tau hais rau nws.
4 Hnub peb, As Nplas Has tuaj deb tsa muag pom thaj chaw.
5 As Nplas Has hais rau nws ob tug tub: “Neb nyob ntawm no nrog tus luj; kuv thiab me tub wb mus kom txog tid, pe hawm wb mam rov los cuag neb.”
6 Nws nthos cov taws ua txim nog rau nws tus tub Is Txhaws Has thiab nqa hluav taws thiab rab nyuam riam hauv tes, nkawd ob leeg ua ke mus.
7 Is Txhaws Has nug nws txiv As Nplas Has hais tias: “Kuv txiv !” Nws hais tias: “Kuv nyob ntawm no, kuv me tub !” Nws hais tias: “Muaj hluav taws thiab taws, tus yaj yuav txi nyob qhov twg ?”
8 As Nplas Has teb tias: “Tswv Ntuj yuav pom tus yaj txi rau nws, kuv me tub !” Nkawd ob leeg ua ke mus.
9 Nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws ; As Nplas Has tsa tau lub thaj, muab cov taws teeb rau ; nws muab nws tus tub Is Txhaws Has pav tsuam cov taws saum lub thaj.
10 Nws xyab nws txhais te nthos nkaus rab nyuam riam los hlais nws tus tub caj pas.
11 Huab Tais tus tshab xo hu nws saum cov txheej ntuj hais tias: “As Nplas Has, As Nplas Has !” Nws teb tias: “Kuv nyob ntawm no !”
12 Nws hais tias: “Txhob tsij koj tes rau saum tus me tub ! Tsis txhob ua dab tsi rau nws ! Vim ziag no kuv paub tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, koj tsis qee koj tub tus kheej deb kuv.”
13 As Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug yaj nraum qub qab txwm kub daig hauv tauv khaub, As Nplas Has mus ntes ntho tus laug yaj los tso saud txi taj nws tus tub chaw.
15 Huab Tais tus tshab xo hu As Nplas Has zaum ob saum cov txheej ntuj,
16 Hais tias: “Kuv tus kheej, Huab Tais, tsa ncauj hais tias: vim koj tau ua tej yam no, koj tsis qee koj tub tus kheej,
17 Kuv yuav foom koob hmoov rau koj tiag thiab kuv yuav ua koj tsoom xeeb ntxwv huam vam cuag cov hnub qub saum ntuj thiab cuag suab zeb tom ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb ntxwv yuav kav lub qhov rooj ntawm cov yeeb ncuab.
18 Tim koj tsoom xeeb ntxwv, tas txhua pej kum teb saum daim av yuav tau koob hmoov vim koj mloog kuv lub suab.”
  • 3-Kev Tsiv 14,15-15,1
15 Huab Tais hais rau Mos Xes: “Tim li cas koj qw tuaj rau kuv ? Hais rau tsoom tub ki His Xas Lais kom tawm mus.
16 Koj tsa koj tus cwj thiab xyab koj txhais tes saum hiav txwv phua rhe nws, kom tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv qab thu qhuav plawv hiav txwv.
17 Kuv yuav ua rau cov Mis Txhaws Lais siab tawv qhi, lawv yuav caum qab tuaj, kuv yuav nto koob meej tiv Fas Laws Os thiab tiv nws lub zog, nws npoj peeb rag tsheb.
18 Cov Mis Txhaws Lais yuav paub tias kuv yog Huab Tais, thaum kuv nto koob meej tiv Fas Laws Os npoj peeb rag tsheb.
19 Tswv Ntuj tus tshab xo tuaj, nws mus ua ntej tsoom His Xas Lais lub yeej thiab tuaj tom lawv qab ; twv huab tuaj ua lawv ntej thiab sawv tuaj tom lawv qab,
20 Nws tuaj ntawm Mis Txhaws Lais lub yeej thiab His Xas Lais lub yeej, twv huab tsaus nti thiab kaj nrig ib hmos ; cov no txav tsis ti cov tod tas ib hmos.
21 Mos Xes xyab nws tes saum hiav txwv, Huab Tais ua kom tshuab hiav txwv muaj ceev tas ib hmos, txav zoj hiav txwv dej faib hlo av qhuav qhawv.
22 Tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv nruab nrab hiav txwv av qhuav qhawv, dej sawv ua ntsa rau lawv sab xis thiab sab laug.
23 Cov Mis Txhaws Lais caum lawv qab tuaj: tas nrho Fas Laws Os cov nees, thiab npoj peej rag tsheb hauv nruab nrab hiav txwv.
24 Yuav kaj ntug, Huab Tais ntsia hauv twv huab thiab nplaim taws tuaj rau cov Mis Txhaws Lais lub yeej, nws ua cov Mis Txhaws Lais lub yeej yuav kev ntxhov hnyo.
25 Nws ua cov log tsheb plim pliaj daig tas, Mis Txhaws Lais hais tias: “Kuv khiav His Xas Lais vim Huab Tais nrog lawv tiv Mis Txhaws Lais !”
26 Huab Tais hais rau Mos Xes: “Xyab koj tes saum hiav txwv kom dej ntws los rau Mis Txhaws Lais npoj peeb rag tsheb.”
27 Mos Xes xyab nws tes saum hiav txwv, yav kaj ntug hiav txwv rov los nyab yees nws lub chaw ; cov Mis Txhaws Lais tso tes khiav kom dhau, Huab Tais xyeeb Mis Txhaws Lais hauv plawv hiav txwv deb ntawm nws.
28 Dej los npog luas npoj peeb rag tsheb, tag Fas Laws Os lub zog cov tuaj caum qab hauv hiav txwv tsis seem ib tug li.
29 Hos cov tub ki His Xas Lais mus kev av qhuav qhawv hauv plawv hiav txwv, dej ua ntsa rau lawv sab xis thiab sab laug.
30 Hnub ntawd, Huab Tais cawm His Xas Lais ntawm Mis Txhaws Lais tes thiab His Xas Lais pom Mis Txhaws Lais tuag ntawm ntug hiav txwv.
31 His Xas Lais pom Huab Tais txhais tes lub zog nws ua los tiv Mis Txhaws Lais, tsoom pej xeem hwm Huab Tais thiab ntseeg Huab Tais thiab nws tus tub txib Mos Xes.
1 Mos Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais seev zaj nkauj no rau Huab Tais, lawv hais tias: “Kuv yuav seev rau Huab Tais tus siab li siab, cuam sis nees thiab tus caij rau hauv hiav txwv.” 

  • 4-Es Xais 54,5-14
5 Tus qaws koj yog tus tsim koj, lub npe yog cov tsav rog tus Huab Tais, tus txhiv koj His Xas Lais tus Ntshiab, nws hu ua tas daim av tus Tswv Ntuj.
6 Tam zoj tus poj niam luag tso pov tseg chim yuav tuag, Huab Tais hu koj: puas yuav nrauj tus nkauj nyab tshiab ? Koj tus Tswv Ntuj hais li.
7 Kuv muab koj tso tseg me ntsis, khuv leej dhau dhau, kuv rov coj koj dua.
8 Meem txom dhau, kuv tau zais kuv ntsej muag me ntsis deb koj, los yeej tshua koj ib txhis, kuv khuv leej koj dhau, Huab Tais tus txhiv koj hais li.
9 Vim rau kuv tam li Nos Has cov dej: kuv cog lus tias Nos Has cov dej tsis rov nyab daim av ntxiv, kuv cog lus ib yam tsis npau rau koj thiab tsis yws koj.
10 Tab tej roob txawm txav, tej hauv toj txawm yees, kuv kev tshua koj yuav tsis txav deb koj, kuv kev thaj yeeb lus cog tseg yuav tsis yees, Huab Tais tus khuv leej koj hais li.
11 Khuv xim, raug cua daj cua dub, tsis muaj leej twg nplij tau nws, kuv mam xov paj zeb ua  koj ntsa, zeb zuag zeb xia txhim koj tse.
12 Kuv yuav teeb zeb ntsuab saum koj ntsa, pov haum rau koj qhov rooj thiab xov zeb ci nplas koj lub loog.
13 Tas koj tej tub Huab Tais thwj tim, koj cov tub yuav tau kev thaj yeeb.
14 Koj yuav nyob tus yees hauv kev ncaj ncees, deb kev txob txhawj, tsis ntxhov siab ; kev ntshai yuav tsis los nphav koj.
  • 5-Es Xais 55,1-11
1 Saib, tus qhuav siab kom mus cuag dej, tus tsis muaj ib qho nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj.
2 Tim li cas nej luj nyiaj qhov tsis tau mov, txog siav rau yam tsis pov khawv? Kom nej mloog, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj thiab nej ntsuj plig yuav muaj roj qhuas ntxhias.
3 Tig ntsej los ! Tuaj cuag kuv, mloog kuv, nej ntsuj plig yuav ciaj sia, kuv cog lus rau nej mus ib txhis tshua Das Vis tshaj tej.
4 Saib, nws ua zeej tsoom tim khawv, kuv tsa nws ua tus tswj thiab tus thawj coj rau zeej tsoom.
5 Saib, ib haiv pej kum neeg koj tsis paub, koj tsa suab hu, haiv pej kum tsis paub koj yuav khiav sis dug tuaj cuag koj vim Huab Tais koj tus Tswv Ntuj thiab His Xas Lais tus Ntshiab, vim nws ua koj nto koob meej.
6 Nej nrhiav Huab Tais cheem tseem ntsib tau, hu thaum nws tseem nyob ze.
7 Kom tus siab phem nrauj nws txoj xub kev, tus nkhaus nws zaj tswv yim, kom nws tuaj cuag Huab Tais tus khuv leej nws thiab tuaj cuag peb tus Tswv Ntuj tus kheev zam tsis txawj tag.
8 Kuv tswv yim tsis yog nej tswv yim thiab nej xub ke tsis yog kuv xub ke, Huab Tais hais li ntawd.
9 Vim lub ntuj siab dua daim av, li ntawd, kuv xub ke siab tshaj nej xub ke thiab kuv tswv yim tshaj nej tswv yim.
10 Vim tam li nag thiab daus nqes saum ntuj los tsis rov qab qhuav, twb yuav tsum ntxaum av, leg tau num, nthaw kaus, ua noob rau tus nrom thiab ua mov rau tus yuav noj.
11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj tib yam nkaus tsis rov los cuag kuv dag, kawg yuav tsum ua li kuv xav, tau nkaus yam kuv xa nws mus ua.

  • 6-Npas Lws 3,9-15.32-4, 4
9 Tig mloog cov lus ciaj sia, His Xas Lais, cuab ntsej kawm kev thoob tsib.
10 Tim li cas His Xas Lais, koj thiaj poob rau yeeb ncuab av ? Laus nkoos rau pej kum teb ?
11 Qias ntsuav nrog tsoom tub tuag, ua ke nrog tej txhia rau qhov ntuj.
12 Yog tim koj tau tso lub chaw txhawv kev thoob tsib pov tseg.
13 Koj lam taug Tswv Ntuj txoj xub ke, koj yuav nyob nyab xeeb ib txhis.
14 Kawm kev txawj ntse lub chaw, lub zog qhov chaw, tswv yim qhov chaw kom paub lub chaw siav ntev, qhov muag chaw pom kev thiab kev thaj yeeb;
15 Leej twg nrhiav tau nws lub chaw, nkag tau hauv nws txhab cuab tam ?
32 Tus paub txhua yam thiaj paub nws, nws lub tswv yim thiaj pom, tus ib txwm raug daim av tawm los, tso tsiaj txhu puv av.
33 Tus xa qhov pom kev tuaj, thiaj txawm qhov pom kev, nws nqus hlo qhov pom kev ntsee na cam tsis dhau.
34 Tej hnub qub ntsais tsias hom khaj nyob nyias lub chaw,
35 Nws tsa suab hu, lawv teb nws : “Peb nyob ntawm no.” Lawv ntsais tsias qhuas tus tswv tsim lawv,
36 Nws yog peb tus Tswv Ntuj, tsis muaj leej twg piv tau nws,
37 Nws tho txoj kev txawj ntse qhia nws tus tub txib Yas Kos, tus nws hlub His Xas Lais.
38 Nws cia li tshwm los saum daim av, ciaj leej tib neeg.
1 Kev thoob tsib yog phau ntawv Tswv Ntuj lus qhuab qhia, txoj cai nyob ib txhis ; tus twg mloog ciaj sia, tus nrauj pov tseg tuag nthi ;
2 Rov qab los, Yas Kos, tuav rawv nws, taug kev kaj nrig, cuag nws qhov pom kev.
3 Txhob cia koj lub hwj chim rau luag, yam koj nyiam rau tej pej kum neeg.
4 Peb hmoov zoo, His Xas Lais, yam xis Tswv Ntuj siab tau tshwm rau peb.

  • 7-Es Xes Kias 36,16-17a.18-28
16 Ces Huab Tais lo lus tuaj rau kuv hais tias :
17 Av luaj neeg leej tub, tsev His Xas Lais cov nyob saum lawv daim av,
18 Kuv npau heev rau lawv, vim tej ntshav lawv ua ntws hauv teb chaws nrog lawv tej dab ua qias nws.
19 Kuv thiaj ua lawv tawg ri thoob pej kum teb tam zoj lawv txoj xub ke thiab tej num kuv txiav txim rau lawv.
20 Nws tuaj mus rau cov pej kum teb uas lawv nyob, lawv ua lub npe kuv kev ntshiab huv poob tsim, thaum luag hais lawv : Yog Huab Tais haiv neeg cov no, tawm hauv nws thaj av los !
21 Kuv txuag lub npe kuv kev ntshiab huv uas tsev His Xas Lais ua poob tsim hauv cov pej kum teb uas lawv tuaj nyob.
22 Vim li, koj hais rau tsev His Xas Lais: “Huab Tais Tswv Ntuj hais li no: Tsis tim nej kuv ua li ntawd, tsev His Xas Lais, tim lub npe kuv kev ntshiab huv, nej tau ua poob tsim hauv cov pej kum teb nej tuaj nyob. 
23 Kuv yuav ua kuv kev ntshiab lub npe kom loj li loj, lub nej tau ua poob tsim hauv pej kum teb hauv nruab nrab lawv, cov pej kum teb mam paub tias kuv yog Huab Tais, Huab Tais Tswv Ntuj tsa ncauj hais li thaum kuv yuav tawm plaws ntshiab hauv nej rau lawv pom.
24 Kuv yuav coj nej hauv cov pej kum teb thiab sau nej hauv tej teb chaws, kuv mam coj nej los rau nej xeev teb.
25 Kuv mam nchuav dej huv saum nej ces nej yuav huv tas nej tej kev qias thiab kuv mam ua kom nej huv tas nej cov dab.
26 Kuv mam pub ib lub siab tshiab rau nej thiab pub ib tug pa tshiab sab hauv nej, kuv mam thau lub siab pob zeb hauv nej cev nqaij, pub lub siab neeg rau nej.
27 Kuv mam pub kuv tus pa hauv nej nruab nrog, kuv mam ua kom nej hwm kuv kev qhuab qhia, txuag thiab ua raws kuv tus txhooj.
28 Nej thiaj yuav tau nyob lub teb chaws kuv tau pub rau nej cov yawg suab, nej yuav yog kuv haiv hos kuv yuav yog nej tus Tswv Ntuj.
Los Mas 6,3b-11
3 Ntshai peb tsis paub tias tas peb cov tau ntxuav plig hauv Leej Pleev Yes Xus, peb tau ntxuav plig hauv nws kev tuag. 
4 Lub cim ntxuav tau muab peb faus nrog nws tuag, xwv tib yam Leej Txiv lub hwj chim tsa hlo Leej Pleev sawv tsees hauv tsoom tub tuag los xwv peb tib yam peb taug ib lub neej tshiab.
5 Yog peb los ua tib tug yub yam li hauv nws kev tuag, ces kev ciaj rov los kuj tib yam yuav yog rau peb thiab.
6 Paub li ntawd, peb tus qub neeg tau ntsia nthos nrog ntoo cuam kom thim peb lub cev txhaum xwv peb tsis txhob ua txhaum qhev.
7 Vim li, tus tuag ncaj tuag ncees tu nrho kev txhaum.
8 Yog peb tuag nrog Leej Pleev, peb ntseeg tias peb yuav ciaj nrog nws.
9 Paub meej tias Leej Pleev tsim dheev hauv tsoom tub tuag yuav tsis txawj tuag ntxiv, kev tuag ncav tsis cuag nws lawm.
10 Tus tuag nthi, nws tuag nthi rau txhaum khee hlo ; hos tus ciaj, nws ciaj rau Tswv Ntuj.
11 Nej los tib yam, nej saib tias nej tus kheej ib fab tuag nthi rau txhaum, ib fab ciaj rau Tswv Ntuj hauv Leej Pleev Yes Xus. 

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24,1-12
1 Cuab lis piam thawj hnub tseem ntxov yuav kaj ntug, lawv nqa tej roj uas lawv npaj mus tom ntxa.
2 Lawv ntsib dheev daim zeb dov ntawm rooj ntxas lawm,
3 Chaws sab hauv, lawv tsis ntsib Huab Tais Yes Xus lub cev lawm.
4 Ces lawv tsis paub ua zaj twg hais txog li ntawd, ua ciav ob tug txiv neej hnav tsoos ci ntsa iab sawv ze lawv,
5 Ua lawv ntshai tas, dauv ntsej muag ntsia hauv av ; nkawd hais rau lawv: “Tim li cas nej nrhiav tus ciaj hauv cov tuag ?
6 Nws tsis nyob ntawm no, nws tsim los lawm. Nej puas nco nws tau hais li cas rau nej thaum tseem nyob Nkas Lis Lais ?
7 Hais tias neeg Leej Tub yuav tau raug xyeeb hauv cov tib neeg txhaum tes thiab muab ntsia ntoo cuam, hnub peb mam sawv tsees los.”
8 Ces lawv nco dheev txog nws tej lus.
9 Rov tom ntxa los txog, lawv tham tej no rau pab Kaum Ib thiab rau lwm cov.
10 Lawv yog Mas Das Les Nes Mas Lias, Yos As Nas thiab Yas Kos Npos tus Mas Lias thiab lwm cov nrog lawv ; ces lawv hais li rau cov xa moo.
11 Rau lawv tej lus no cuag li lam hais, ces lawv tsis ntseeg cov poj niam.
12 Pob Zeb sawv tsees tso sas ntws mus tom ntxa khoov zoj pom cov pluaj ntaub xwb, ces rov qab los tsev yoob tas rau yam txawv ntawd.


0 commentaires: