COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/04/2016

Chiv 3 Caij Hla

  • Hauj Lwm 5,27b-32.40b-41
27 Tus thawj leej choj nug lawv,
28 Hais tias : “Peb tau kom nej tsis txhob qhia tus tib neeg ntawd lub npe, nej tseem ua kom nej kev qhuab qhia thoob plaws Yes Lus Xas Les thiab nej xav kom peb ris tus tib neeg ntawd cov ntshav ?”
29 Pob Zeb thiab npoj xa moo teb hais tias : “Yeem mloog Tswv Ntuj dua mloog tib neeg,
30 Peb cov yawg suab tus Tswv Ntuj tau tsa Yes Xus sawv tsees los, tus tuag rau nej tes thiab muab dai saum ntoo.
31 Tswv Ntuj phab xis tau tsa nws ua tus ntaus thawj thiab tus cawm neeg pub kom His Xas Lais thim xav thiab zam txhaum.
32 Peb ua pov thawj txog tej yam hais ntawd thiab Tswv Ntuj ua tus pub Leej Ntsuj Plig Ntshiab rau cov mloog nws lus.”
40 Kom lawv txhob cav Yes Xus lub npe, ces muab lawv tso.
41 Cov no tawm plaws ntawm rooj txwj laus zoo siab hlo tim lub npe tsim nyog lawv sawm kev poob tsim,

  • Tshwm Plaws 5,11-14
11 Thiab kuv pom, kuv hnov coob leej tshab xo lub suab ncig lub theej kiab thiab cov ciaj sia thiab cov txiv yawg ib npoj txhiab txhiab vam vam leej,
12 Hais suab nthe nqho: “Tsim nyog Leej Yaj tus raug txi txais hwj huam, txiaj ntsim thiab thoob tsib thiab lub zog thiab kev qhuas thiab koob meej thiab nto moo,
13 Tas txhua yam tsim los saum ntuj thiab saum daim av thiab qhov taub thiab hauv hiav txwv thiab txhua nrho kuv hnov hais tias : Rau tus zaum saum lub theej kiab thiab rau Leej Yaj kev qhuas thiab koob meej, hwj chim thiab zog loj mus txhiab niaj puas xyoo.”
14 Plaub tug ciaj sia hais tias: “Ua li” Cov txiv yawg pe nkaus hawm.
 
  • Zam Ntawv Moo Zoo  21,1-19
1 Dhau qhov ntawd, Yes Xus tus kheej rov yees tuaj rau cov thwj tim ntawm ntug dej hiav txwv Tis Npes Lias. Nws yees tuaj zoo li no :
2 Lawv nyob ua ke Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas, npe hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug hauv nws cov thwj tim.
3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv: “Kuv yuav mus cuab ntses.” Lawv teb rau nws: “Peb yuav nrog koj mus thiab.” Lawv tawm nce hauv nkoj, hmo ntawd lawv tsis tau dab tsi.
4 Twb kaj ntug lawm, Yes Xus sawv sab tim ntug, tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.
5 Ces Yes Xus hais lawv: “Cov me nyuam, nej puas muaj me ntsis txhiam xws ?” Lawv teb rau nws: “Tsis muaj !”
6 Nws hais rau lawv: “Cuam lub vas ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau.” Lawv cuam mus, ces tsis muaj zog rub los vim tau ntses hnyav dhau.
7 Tus thwj tim Yes Xus hlub thiaj hais rau Pob Zeb: “Yog Huab Tais !” Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog Huab Tais, muab tsoos sia zoj, vim nws liab qab, ces nws tus kheej dhia plhaw hauv hiav txwv,
8 Lwm cov thwj tim nrog lub nkoj me nyob tsis deb tim nqhuab, kwv yees ob puas tshim, tuaj rub lub vas ntses.
9 Thaum lawv los nqes tim nqhuab, lawv pom ib cub ncaig nyob ntawd, txhiab ob peb tug ntses thiab me ntsis ncuav mov.
10 Yes Xus hais rau lawv: “Nqa cov tses nej nyuam qhuav cuab tau los.”
11 Xis Moos Pob Zeb nce mus rub lub vas poob nthav pem teb tau puv nkaus ib puas tsib caug peb tug ntses loj, ntau npaud los lub vas tsis ntuag.
12 Yes Xus hais rau lawv: “Los noj su.” Cov thwj tim tsis muaj leej twg muaj cuab kav nug nws: “Koj yog leej twg ?” Paub ntsoov tias yog Huab Tais.
13 Yes Xus los muab cov ncuav mov cev rau lawv thiab cev cov ntses ib yam.
14 Yog zaum peb Yes Xus yees tuaj tuaj rau cov thwj tim thaum nws tsim hauv cov tuag los.
15 Thaum lawv noj su tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb: “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv tshaj cov no ?” Nws teb tias: “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws: “Coj kuv cov nyuam yaj nog zaub.”
16 Nws hais zaum ob ntxiv: “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv ?” Nws teb tias: “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws: “Ua tswv saib kuv cov yaj.”
17 Nws hais ntxiv zaum peb: “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas nyiam kuv?” Pob Zeb xav tsis tag vim yog zaum peb nws hais: “Koj puas nyiam kuv ?” Nws thiaj li teb: “Huab Tais, koj paub tag, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais tias: “Coj kuv cov yaj nog zaub.
18 Kuv hais tiag tiag rau koj, thaum koj tseem hluas, koj sia koj siv thiab mus tau qhov koj xav mus ; yav koj laus, koj yuav xyab tes lwm tus yuav sia koj siv thiab coj koj rau txoj koj tsis xav mus.”
19 Nws hais li qhia tias ua cas Pob Zeb kev tuag yuav ua rau Tswv Ntuj nto koob meej. Hais li tas, nws thiaj hais tias: “Los raws kuv.”

 

 

 

0 commentaires: