COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 17/04/2016

Chiv 4 Caij Hla
  • Hauj Lwm 13,14.43-52
14 Nkawd sawv kev ntawm Pes Nkes tuaj txog As Nthias Kais nyob Pis Xis Dias. Hnub Xas Npas, nkawd mus hauv tsev txoos, nkawd zaum,
43 Npoj tuaj txoos nyias mus nyias tas, muaj coob leej Yus Dais thiab cov los ntseeg tshiab caum Paj Lug thiab Npas Nas Npas ; nkawd qhuab qhia tias kom lawv npuab twj ywm Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.
44 Rov txog Xas Npas, yuav luag tas lub nroog tuaj sib sau mloog Huab Tais lo lus.
45 Cov Yus Dais pom npoj neeg ua rau lawv khib heev thiab cam Paj Lug tias yam nws hais yog lus thuam ntuj.
46 Paj Lug thiab Npas Nas Npas ua siab tawv qhawv hais: “Phim xub qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus rau nej, tab sis nej yig thiab nej tsis tsim nyog txoj sia nyob ib txhis, cia peb mam tig mus cuag cov pej kum neeg.
47 Raws li Huab Tais tau hais tseg rau peb: Kuv tsa koj ua qhov pom kev rau txhua haiv neeg, ua tus cawm neeg mus txog tim npoo ntiaj teb.”
48 Cov pej kum neeg hnov ua lawv zoo siab hlo thiab qhuas Huab Tais lo lus thiab cov uas npaj rau txoj sia nyob ib txhis tig los ntseeg.
49 Huab Tais lo lus ri mus thoob tas teb chaws.
50 Cov Yus Dais hawv cov poj nom nquag teev hawm thiab cov ua thawj hauv nroog sawv hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npas ntiab nkawd tawm sab nraum lawv nrim teb.
51 Nkawd thiaj nchos plua av lo ko taw tiv lawv mus dua Is Kos Nos lawm,
52 Cov thwj tim zoo siab heev thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo.

  • Tshwm Plaws 7,9.14b-17
9 Dhau ntawd tas, kuv pom ib npoj neeg coob suav tsis txheeb ; ib npoj neeg tas txhua teb chaws, txhua xeem, txhua haiv, txhua xeem lus, sawv ntawm lub theej kiab thiab ntawm Leej Yaj, hnav lawv cov tsoos dawb tuav tej rev nplooj ntawm lawv tes.
14 Nws hais rau kuv: “Lawv los ntawm kev raug tsim txom hnyav, lawv ntxhua lawv tej tsoos no dawb paug hauv Leej Yaj cov ntshav.
15 Yog li, lawv thiaj nyob ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab, lawv teev hawm nws tas hnub tas hmo hauv nws tsev teev hawm, tus zaum saum theej kiab tsa nws lub tsev tsam phooj saum lawv,
16 Lawv tsis txawj tshaib tsis txawj nqhis, hnub tsis txawj poob, tshav tsis txawj kub,
17 Vim Leej Yaj nyob hauv nruab nrab lub theej kiab yuav coj lawv nog zaub thiab yuav coj lawv mus rau lub qhov dej txhawv ciaj sia thiab Tswv Ntuj yuav so lawv cov kua muag.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 10,27-30
27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv thiab lawv caum kuv.
28 Kuv pub txoj sia nyob ib txhis rau lawv, lawv yuav tsis txawj ploj ib txhis, yuav tsis muaj leej twg txeeb tau lawv ntawm kuv tes.
29 Kuv Txiv, tus muab rau kuv, loj tshaj plaws tej, tsis muaj leej twg txeeb tau ntawm Leej Txiv tes.
30 Kuv thiab Leej Txiv wb yog tib tug.

0 commentaires: