Txiv Plig Txhiaj Foom nthuav kev ntseeg

LEEJ  NEEG  LUB  CEV

Cov kwv tij hmov thiab tshua, hnub no zoo hnub: yog Hnub Chiv uas peb tsoom ntseeg Kav Tos Liv  nyob kaj lug kaj nrig mus tom tsev teev Ntuj ces thiaj ua Thaj Txi Ntuj. Tim li cas peb nyob kaj lug kaj nrig mus ua qhov ntawd ? vim tias txij ntawm xyoo 33 (uas Huab Tais Yes Xus nce mus lawm saum ntuj ) rov los txog xyoo no mas peb kuj ntseeg khov kho tias : hauv Thaj Txi Ntuj mas Huab Tais  Yes Xus ( uas tau yeej txoj kev tuag lawm ) nws thiaj txais peb nrog Huab Tais koom ua Thaj Txi Ntuj ua ke . Huab Tais txais peb lub neej, peb txoj sia, peb tej hauj lwm, peb tej kev zoo siab kev nyuaj siab los khi rawv rau nws tus Ntoo Cuam- ces Huab Tais muab cev rau nws Leej Txiv. Li ntawd Huab Tais thiab peb tsoom ntseeg  sib koom siab koom ntsws hawm peb Txiv thiab thov peb Txiv  nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej txhab zog rau hauv peb siab-  Li ntawd txhua txhia Hnub Chiv thiaj yog hnub tseem ceeb tshaj plaws, peb thiaj tsis nruam Thaj Txi Ntuj ib zaug li- Thaum ntawd peb nplua  nuj zuj zus hauv Tswv Ntuj tej txiaj ntsim .  
Cov kwv tij, hnub no yog zaus  2 uas peb zoo siab tshaj lus nthuav piav zaj lus tseem ceeb tias :” ntseeg txog leej neeg lub cev kev sawv rov los- ntseeg txog  muaj txoj sia nyob mus li”.

Peb sib koom siab koom   ntsws hais zaj teev Ntuj ‘LEEJ  NTUJ  PLIG , KOJ  LOS  MAS
Yav dhau los mas nej twb tau mloog 7 nqe lus hauv Ntawv Ntshiab hais txog  LEEJ  NEEG  LUB  CEV KEV  SAWV  ROV LOS.+ NTSEEG  TXOG  MUAJ TXOJ SIA NYOB MUS LI.- Hnub no nej yuav  rov  zoo siab mloog 4-5 zaj lus ( hauv NTAWV  NTSHIAB ) uas hais txog  tib zaj ntseeg ntawd   uas yog qhov tseeb – Peb tej kev ntseeg  niaj hnub txhab zog hauv peb lub siab, peb mam li tsis ntshai kev mob kev nkeeg, kev ploj kev tuag- Hais qhov tseeb  : Huab Tais Yes Xus yees pub peb tso siab lug, raws li Huab Tais thiab  nyob hauv Huab Tais.

NQE  LUS  1 tias : “Peb twb paub  tseeb tias yuav tau muaj ib hnub peb yuav pom Huab Tais Yes Xus lub hwj chim-  ..1 Zam  3:1-2 + Kos Los Xais 3:4

NUG : “ Peb  twb paub  tseeb tias yuav tau muaj ib hnub peb yuav pom Huab Tais Yes Xus lub hwj chim. Li ntawd, peb tso siab lug tias : thaum Huab Tais Yes Xus yuav tawm los rau pom xyeem, mas peb yuav tau nrog Huab Tais koom  tawm los thiab peb yuav muaj hwj chim zoo li Huab Tais” 1 Zam 3:1-2 + Kos Los Xais 3:4 Cov kwv tij, phim yuav xav tias :. Ua cas peb  twb paub  tseeb tias yuav tau muaj ib hnub peb yuav pom Huab Tais Yes Xus lub hwj chim ?

TEB tias : Peb twb paub tsmaseeb qhov ntawd ,kuj yog vim chiv thawj yog lub caij twg peb tau pib ntseeg Ntuj – Thiab yog thaum peb lawb dab thiab tau txais lub Cim Ntxuav thiab lub Cim Txhab Zog-  Tsis tas li ntawd xwb,,mas txhua txhia Hnub Chiv peb los mus ua Thaj Txi Ntuj,  mas Leej Ntuj Plig Ntshiab tau nqes  los tshoj peb siab- Peb niaj hnub no zoo siab ntseeg khov kho tias Huab Tais Yes Xus,uas yog Tswv Ntuj Leej Tub , tau txais yeej kev tuag thiab nws nce mus lawm saum ntuj. Ces txhua txhia ua Thaj Txi Ntuj, peb zoo siab hais lo lus tseem ceeb no tias : Kev ua Vaj, kev muaj hwj huam, kev nto koob meej yog koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

PAJ  N RUAG  : zaj teev Ntuj  ZAJ  NTSEEG
Zaj ntseeg kuj mus li  no tias :” Kuv tus Huab Tais, koj tsis txawj yuam kev- Koj tsis xav kom peb yuam kev- Kuv ntseeg tas ib puas tsav yam koj qhia rau peb- Kuv ntseeg tas ib puas tsav yam lub Koom Txoos qhia rau peb”.
Nyem no mus , peb yuav  nthuav piav zaj lus  no tias :”. Peb tso siab lug tias : thaum Huab Tais Yes Xus yuav tawm los rau pom xyeem,mas peb yuav tau nrog Huab Tais koom  tawm los thiab peb yuav muaj hwj chim zoo li Huab Tais”
Cov kwv tij ,peb twb tso siab lug txog  qhov ntawd vim tias hauv Ntawv Ntshiab Tswv Ntuj qhia peb tias :Dhau lub caij peb muaj ib siab ob qis mas peb tsis mus thawj thiab - peb yuav tsis rov qab  los coj ib lub neej tshiab ( los ob peb lub neej tshiab )-.Hauv tsab ntawv rau cov Hes Nplaws  zaj 9 qib 27 peb thiaj twm tau ib lo lus meej pem tias:” Leej tib neeg tsuas tuag ib zaug xwb”- Ces peb tsoom ntseeg tsis xav xws li cov Hmoob ib txwm xav txog kev mus thawj thiab li -
 Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj Leej Tub, tau txais yeej kev tuag thiab nws nce mus lawm saum ntuj- Nws thiaj tau txais Ntuj txiaj ntsim uas tau tsa nws ua Vaj khuv leej tas nrho thiab nws pheej xeeb rau tej pawg neeg, uas Huab Tais Leej Txiv pub rau Yes Xus  pov hwm  txog txhiab niag tim puas xyoo.
Cov kwv tij,vim li cas peb tso siab lug tias peb tus ntsuj plig yuav ciaj sia mus li thiab peb lub cev nqaij yuav sawv rov los muaj hwj chim, nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ? Yog vim Huab Tais Yes Xus tau cog lus ruaj nreb khov kho txog qhov ntawd. Ua li thov kom nej khaws tej qib lus tseeb tseg  uas Huab Tais Yes Xus tau tshaj tawm rau nws cov thwj tim khaws tseg mus txog txhiab niag tim puas xyoo , tsis tu ncua . Huab Tais tshaj lub Moo Zoo li no :
:” Tus Xa kuv tuaj lub siab xav yog zoo li no: kom kuv tsis txhob ua ib yam ( uas Leej Txiv muab rau kuv )  kom ploj li ,thiab Hnub Kawg, kom kuv tsa yam ntawd sawv rov los – Tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv ( uas xa kuv tuaj ) tsis rub nws los- Hos kuv mas Hnub Kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los” Zam  6:40+44
Cov kwv tij, hauv 2 qib lus ( nej  nyuam qhuav mloog no ) mas thiaj muaj ib cov lus uas Huab Tais Yes Xus hais tseg 2 zaug diam . Yog lo lus no tias :” Hnub Kawg kuv yuav tsa nws sawv rov qab los “.
Ua li ,peb tso siab lug tias : Huab Tais Yes Xus uas nws yog Qhov Tseeb thiab nws khuv leej neeg tas nrho ,nws yeej  yuav ua hwj huam yees ntxwv tsa peb sawv rov los raws li nws tej qub lus tiag tiag .    Cov kwv tij, nyob rau hauv NTAWV COG LUS TSHIAB, thiaj muaj ntau qib lus uas txhib peb siab, kom xwv peb  ”ntseeg txog leej neeg lub cev kev sawv rov los thiab ntseeg txog muaj txoj sia nyob mus li “.Ces tsim nyog kawm tej qib lus tseem ceeb hauv nruab siab, xws li nqe lus hauv tsab ntawv rau ib pawg ntseeg tshiab hauv lub nroog Fis Lis Pos. Leej Ntshiab Paj Lus sau lo lus no tias:”Ntawm peb, mas peb lub tsheej nyob saum ntuj,vim peb tos Huab Tais Yes Xus Pleev yuav los cawm peb – Huab Tais yuav muab peb lub cev txom  nyem no hloov los ua ib lub  cev muaj hwj chim ,xws li Huab Tais lub- Nws yuav ua li ntawd tau, vim  nws muaj hwj huam tswj txhua tsav txhua yam” Fis Lis Pos 3:20-21
Cov kwv tij ,tej lo lus ntawd  kuj txhib peb siab los xav txog lub hauv ntsis ntawm peb lub neej. Txhais tias :Yuav tau muaj ib hnub uas Huab Tais yuav pab peb nce mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej,  peb thiaj yuav tau nrog Huab Tais nyob mus li “ 1 Tes Xas Los  Nis 4:17
Qhov tias” peb yuav nrog Huab Tais Yes Xus nyob mus li” ces” Huab Tais Yes Xus nyob li cas, peb mam li yuav tau  nyob ib yam  nkaus li Huab Tais “ 1 Zam 4:17
Qhov tias  peb yuav tau nyob ib yam nkaus  li Huab Tais,mas txhais tias : Huab Tais yuav pub peb nrog nws koom siab koom ntsws muaj  "kev ua Vaj, kev muaj hwj huam,kev nto koob meej mus tas ib txhiab ib txhis".

PAJ  NRUAG  :  Zaj Tso Siab
Zaj tso siab   Kuv tus Huab Tais , koj cog lus hais tias koj yuav pub Ntuj txiaj ntsim rau peb tseem nyob ntiaj teb no, thiab koj yuav pub peb tau nyob zoo mus li nyob saum ntuj - Kuv tso siab hais tias koj yuav nco ntsoov txog koj lo lus  thiab koj yuav ua raws li koj lo lus.

Cov kwv tij, peb nco ntsoov: tus tib neeg twg uas ntseeg Ntuj khov kho, mas nws coj tau ib lub neej txawv txav,vim tias: thaum twg muaj ib tug nug tus neeg ntseeg tias :”Ntawm koj mas koj puas ntshai kev  mob kev nkeeg ,kev ploj ,kev tuag ?”. Mas tam sim ntawd ,tus neeg ntseeg thiaj luag ntxhwb ntxhis. Hos nws thiaj muaj peev xwm ncaj qha teb tias:” Kuv tsis ntshai kiag”..Nyaj tej zaug tus neeg ntseeg ntawd yuav nco ntsoov txog Leej Ntshiab Paj Lug thiab yuav nco txog Leej Ntshiab Tes Les Xas ntawm lub nroog Lis Xyws – Xub hais txog Leej Ntshiab Paj Lug tso – Nws yog ib tug Hauv Paus Xa Lus. Hauv nws tsab ntawv rau ib pawg ntseeg tshiab hauv lub nroog Fis Lis Pos, Leej Ntshiab Paj Lug sau tej lo lus txawv txav tias:”Kuv hnov ob lub siab ua xyem xyav muab kuv dua ua ob sab - :ib lub siab xav ua neej ntxiv kom yuav tau pab tshaj Ntuj Lus  rau nej- Tiam sis yeej muaj ib lub siab xav mus nrog Huab Tais Yes Xus Pleev  nyob-  Qhov ntawd yog qhov kuv nyiam dua “ Fis Lis Pos 1:22-23.

Hos hais ib nyuag lus txog Leej Ntshiab Tes Les Xas. Thaum nws hnub  nyoog 24 xyoo, nws raug mob thoob ntsws uas cov kws tshuaj kho tsis tau- Ua li txog hnub nws yuav tso lub  ntiaj teb no tseg, mas Leej Phauj Tes Les Xas mam li nthuav piav nws kev tso siab lug zoo li no tias  : "Thov kom nej tsis txhob quaj los mas, vim  tias raws li nej xav mas ib  ntsis kuv txoj sia thiaj li yuav tu. Tab sis qhov tseeb mus li no tias :kuv yuav los mus chaws hauv txoj sia".

TEEV  NTUJ : Huab Tais Yes Xus., thaum koj dai saum tus Ntoo  Cuam, lo lus kawg koj tau hais yog lo lus no tias: "Txiv, kuv tso kuv txoj sia hauv koj txhais tes" ( Lus Kas 23:46 ). Huab Tais siab zoo ,thov koj pab peb, ces niaj hnub peb yuav tso siab lug rau peb Txiv  nyob saum ntuj ib yam nkaus koj.

+Zaj nkauj;
    1 :  Koj txhob  ntshai..Kuv yuav  nrog koj  nraim..
    2  : Qhov peb xav pom yog tus Leej Txiv Tswv Ntuj :  niaj hnub sawv ntxov…

Txiv Plig Txhiaj Foom  omi

0 commentaires: