Vaj Qhia FAAS XUASVam ntsoov tias nej sawv daws tseem  noj qab  nyob zoo li qub.

Cov kwv tij hmov thiab  tshua, hnub 20 lub 11 hlis..los hnub 4 lub 12 hlis, mas  nej yuav zoo siab mloog zaj lus hais txog peb tus Vaj Qhia Faas Xuas. - Mas nej yuav zoo siab mloog tej zaj lus tseem ceeb uas txhib peb siab kom xwv nej rov kub siab ua Tswv Ntuj cov me  nyuam - 

Peb yuav nthuav piav peb nqe zoo li no tias:

1: Peb yuav qhib peb siab los txais Tswv Ntuj kev khuv leej neeg
2 :  Peb yuav cia Tswv Ntuj dauv muag los ntsia peb
3 : Lo lus qhia tshiab

Peb xub thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los txeem hauv peb siab npo .
PAJ NRUAG : Zaj nkauj teev Ntuj  : Leej Ntuj Plig, koj los mas
Vaj Qhia  thawj lo lus kuj mus li no tias:  Peb yuav qhib peb siab los txais Tswv Ntuj kev khuv leej neeg -

Vaj Qhia tshaj lo lus noo hnub 11 lub 12 hlis xyoo 2014..”Tswv  Ntuj niaj hnub nyob ze ze ntawm peb tag npaud, ces thiaj tsim nyog muab Tswv Ntuj los piv rau ib tug leej niam uas   hais ib zaj nkauj zoo mloog los nplij nws tus me nyuam mos liab . Ua li, tus tib neeg twg qhib qhib nws tej siab ntsws los txais Tswv Ntuj kev hlub mos nyoos thiab kev khuv leej neeg,mas tus neeg ntawd thiaj yuav tau soj qab kev nyob twj lij thiab kev nyob tiaj tus ,kev thaj yeeb nyab xeeb, tsis tu ncua” 

Cov kwv tij,peb tsoom ntseeg nco ntsoov txog ib qib lus hauv Nkauj Paj Nruag 103 hais tias:’Huab Tais hlub mos nyoos- Nws khuv leej neeg tas nrho, zoo li ib leeg txiv tsev hlub nqee mos nyoos nws cov me nyuam” qib 8-13

Vaj Qhia lo lus 2 tias : Peb yuav cia Tswv Ntuj dauv muag los ntsia peb- Vaj Qhia  tau tshaj lo lus no hnub 19 lub 8 hlis xyoo 2013, nyob tim lub nroog Los Mas … Kuv yog ib tug neeg txhaum. Tab sis Huab Tais niaj hnub dauv muag los ntsia kuv” - ….Cov kwv tij, peb tsoom ntseeg nco ntsoov txog 2-3 qib lus hauv Nkauj Paj Nruag 130 hais tias :” Kuv nyob hauv qab tiv txwv- Huab Tais aib, kuv hu txog koj-Huab Tais ,koj mloog kuv lub suab yuas. Koj tig ntsej los mloog kuv lub suab- Huab Tais,yog koj nco ntsoov tej txhaum, Huab Tais, leej twg thiaj yuav  nyob taus ? Tab sis nyob ze koj, muaj txoj kev zam, ces sawv daws hwm koj- Kuv tos txog Huab Tais- Kuv tos txog nws tas siab ntsws- Nyob ze koj ,muaj lub txiaj ntsim -Nyob ze koj , muaj kev txhiv  neeg loj “.

PAJ  NRUAG :  zaj nkauj” Kuv  nyob hauv  qab tiv txwv…

Vaj Qhia lo lus 3 tias Lo lus qhia tshiab:….”Nyob hauv peb lub neej thiaj muaj tej lub caij uas tas ib puas tsav yam tsaus ntuj nti – Yeej muaj tej lub caij uas peb npau taws- peb zoo li yuav tawm tsam –xav hais tej lo lus phem phem rau tus ub tus no hauv  yus tsev neeg – Thaum ntawd peb mam li yuav ua tau ib yam me me:  tom tsev teev Ntuj, peb mam li txav los ze ntawm Niam Liab tus mlom, ces kov nws daim tiab ntev,ces qw ib suab tias :”NIAD ,OS”.   Zoo  cuag li ib tug me nyuam  uas nws ntshai ub,ntshai no , nws qw ib suab tias: “NIAD ,os”..  


  • Peb yuav cia Tswv  Ntuj dauv muag los ntsia peb

Cov kwv tij, peb paub 2-3  tug swm neeg kub siab teev hawm Tswv  Ntuj, peb hais tau lo lus nug lawv tias:” ”Thaum nej los mus teev hawm Tswv  Ntuj, nej  mam li muaj lus dab tsi los hais rau Tswv Ntuj ?”-  Ces tsam muaj ib txhia teb tias :” Kuv tsuas ua ib yam xwb, yam li kuv  thov Huab Tais Ntuj pab “
Cov kwv tij, peb thov Tswv Ntuj tuaj pab,  mas yog zoo heev. Tab sis ib yam tseem ceeb uas ntxim Tswv Ntuj ntag. Ua li ntawd peb yuav ceev faj,vim tias ib yam loj kuj yog ua raws li Vaj Qhia Faas Xuas lo lus  tias:” Peb yuav cia Tswv Ntuj dauv  muag los ntsia peb..Mas  nyem no mus, peb mam li mloog Vaj Qhia saib , nws xav li cas txog qhov ntawd ,  ces peb lub neej haj yam ntxim Tswv Ntuj siab – peb yuav paub txog 2-3 yam tshiab uas yog qhov tseeb.

Nqe lus 1   mas Vaj Qhia  hais lus txhib peb siab los txhab zog rau peb lub siab  ntseeg zoo li no tias:  “ Peb zoo siab teev Ntuj tau li no tias :”Peb Txiv siab,uas koj khuv leej peb tas nrho, kuv yeej xav ntseeg txog koj, ces thiaj yuav ua raws li ib tug me nyuam uas nws hlub tshua niam thiab  txiv- Ntawm kuv mas kuv kuj xav xav ntseeg khov kho txog Huab Tais Yes Xus ,uas nws  niaj hnub pub nws tus Ntsuj Plig rau peb  – yog Leej Ntuj Plig Ntshiab. Tsis tas li ntawd xwb : Huab Tais Yes Xus tuav kuv tes coj kuv kev, kom xwv lwm hnub tuaj kuv mam li yuav tau chaws los pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Peb Txiv siab zoo tas nrho, kuv yeej xav taug kev nyiam kev hlub  kom zoo dua qub. Kuv tso siab  lug tias  koj lub siab ntev ces koj thiaj yuav dauv muag los ntsia kuv”..Vaj Qhia Faas Xuas tau tshaj lo lus tseem ceeb no xyoo  2013
Cov kwv  tij, Huab Tais Tswv Ntuj ib txwm mloog tej lo lus thov Ntuj pub Leej Ntuj Plig Plig Ntshiab nqes los txeem hauv peb nruab siab, mas ib ntsis Tswv Ntuj kuj yuav ua raws li peb thov, vim tias (nyob ntawm Tswv Ntuj lub xub ntiag), peb yuav tsum ua neeg me los lees txhaum tias peb ntseeg Ntuj tsis txaus thiab peb ib txhij lees tias peb taug kev nyiam kev hlub ,tsis tom thawj.

Nqe lus 2 tias :Vaj Qhia sau tej  lo lus no tias : ” Huab Tais siab zoo, qhov loj tshaj plaws hauv kuv lub neej thiaj yog txoj kev tso kuv lub neej, kuv txoj sia rau  hauv koj txhais tes. Hos thov koj pub Leej Ntuj Plig nqes los hauv kuv nruab siab, kom nws qhia qhov tseeb ntawd tuaj rau kuv- Ces kuv yuav mloog nws lub suab qhia txoj hauv kev zoo rau kuv taug. Yog  thaum kuv lub siab mag kev tsaus ntuj nti thiab thaum txog lub caij kuv txoj sia yuav tu”.
Cov kwv tij, tej lo lus no mas Vaj Qhia Faas Xuas tau hais tim lub nroog Los Mas hnub 14 lub 3 hlis xyoo 2016 .Kuv cov kwv tij, hais qhia  rau nej paub tias : Vaj Qhia tej lo lus ( ua nej nyuam qhuav mloog no )  mas niaj hnub Vaj Qhia coj rawv kiag.-Saib :txhua txhia hnub Vaj Qhia kuj sawv ntxov- Nws yeej twm cov Zaj Ntxuag Qeej los teev hawm Tswv Ntuj. Ib ntsis nws los mus ua Thaj Txi Ntuj- Hos nruab hnub nws los mus hais Txoj Saw Mab Liab. Hos tau muaj ib hnub Vaj Qhia hais lo lus tseem ceeb tias:” Peb mus teev hawm Tswv Ntuj ,mas zoo li peb mus khob nws qhov rooj”( Mas Tais 7:7- Mas peb yuav tsum khob Nws qhov rooj nrov nrov” .Tus tib neeg ntseeg kub siab teev hawm Tswv Ntuj zoo li ntawd ces ( Vaj Qhia sau tias) ib ntsis Tswv Ntuj haj yam tsa tsev hauv peb  nruab siab


  • Lo lus qhia  tshaib

-Vaj Qhia sau li no tias:” Peb yuav coj rawv Tswv Ntuj tus yam ntxwv-- Hauv Zam Ntawv Moo Zoo 13:12-15 :” Yes Xus ntxuav cov thwj tim taw,,Ces hais tias:”Txawm tias kuv yog nej tus Xib Hwb thiab nej tus Huab Tais, kuv ntxuav nej ko taw,mas nej  ib tug yuav tsum rov ntxuav  ib tug ko taw thiab – Kuv muab  ib tug piv txwv rau nej pom : kom nej ua raws li kuv tau ua rau nej”…Txhais tias: Tswv Ntuj yeej hu peb  sib nyiam sib hlub, zoo cuag li nws tau nyiam peb- Yuav muab yus txoj sia los pab luag”..
Vaj Qhia tau hais lo lus ntawd hnub 24 lub 3 hlis xyoo 2016..Hnub ntawd kiag Vaj Qhia ntxuav 11 tus neeg ( uas nrhiav hauj lwm ) lawv ko taw
= Vaj Qhia nco ntsoov txog Leej Ntshiab Faas Xuas uas nws nwj ib cov neeg raug mob ruas -Ces tau muaj ib hnub Vaj Qhia txais ib pab neeg uas tsis muaj tsev nyob..thiab ib pab neeg raug cov kab mob ”em” .Nws hais lo lus no tias :”  Qhov  tias yus ntseeg Ntuj kuj yog ib qhov muaj nqe kawg..Tab sis hos yus ib txhij hlub tshua cov neeg pluag,neeg txom nyem,neeg laus nkoos…Yus hais  tias yus teev hawm Tswv Ntuj,mas yuav xav saib yus ib txhij puas kov cov neeg txom nyem ntawd los mas..Zoo cuag li yus ev tus neeg ntawd rau saum yus nraub qaum,thiaj yog”
 Vaj Qhia hais lo lus ntawd hnub 28 lub 3 hlis xyoo 2013
=  Hnub 26 lub 3 hlis xyoo 2015,Vaj Qhia tau txais ib cov neeg tsis muaj tsev nyob= Nws hais tias :” Ib cov neeg xws li nej ,mas kuv yeej xav txais nej tej zaj teev Ntuj kom tau pab kuv “ .
= Vaj Qhia txais ib cov tub hluas uas tuaj ntawm lub pov txwv Xas Ntes .ze ntawm teb chaws Is Tas Lias-.Nws puag nkaus ib tug tub hluas.- Vaj Qhia Faas Xuas hais tias:” Kuv yeej  nrog nej uas raug ntxhov siab koom ua ib lub siab “
= Tim teb chaws Npos Lis Vias ( tim As Mes Lis Kas qab teb ),hnub 9 lub 7 hlis,xyoo 2013,Vaj Qhia hais  lo lus no tias :”Txhua txhia zaus kuv ntsib tej tus neeg raug mob  nkees..los ib cov neeg raug lawv cov nom tswv ntxub..los ib cov neeg uas tau tso lawv nws lub teb chaws tseg mus nrhiav hauj lwm nyob pej kum teb,vim tiass lawv nyob tsis taus hauv teb chaws lawv yug los,..mas kho  kuv  siab tas tas,ib yam nkaus li nej“
= Hnub 16 lub 5 hlis xyoo,ib cov tiam lis tshiab  tuaj xyuas Vaj Qhia.-Ib ntsis nws hais rau lawv tias “ Ib yam hauj lwm uas tus Vaj Qhia yuav tsum ua kuj mus li no tias:” Huab Tais Yes Xus txhib peb siab zoo li no tias : Tseev kom tus neeg nplua nuj khuv leej cov  neeg pluag, cov tus neeg txom txom nyem-  thiab hwm tus neeg ntawd thiab pab  txhawb nqa cov neeg ntawd kom xwv lawv lub neej loj hlob zuj zus thiaj yog “
=  Hnub 24 lub 11 hlis xyoo 2013, Vaj Qhia Faas Xuas  hais lo lus no tias “Tus tib neeg ( uas yog Huab Tais Yes Xus tus thwj tim ) nws thawj thawj hauj lwm kuj mus li no tias : Yuav  pab qhia  Huab Tais Yes Xus kev khuv leej tas tsoom neeg .- Yus ua tau  qhov ntawd nyob tas qhov txhia chaws, yam li nyob ntawm qhov chaw uas sawv  daws mus kev   los tom qhov chaws tej pab neeg sib fim.. los hauv lub  qhov chaw yus  mus ua hauj lwm” 
= Hnub 24 lub 11 hlis xyoo 2013, Vaj Qhia tshaj ib zaj lus tseem ceeb los txhawb zog rau peb tej kev ntseeg Ntuj- Nws tshaj lus zoo li no tias:”Hauv kuv lub neej , kuv thiaj tau soj qab kev nyob kaj lug kaj nrig kom tob tshaj plaws kuj yog thaum twg ? Yog thaum kuv  tau mus ntsib tej pab neeg pluag, uas  lawv muaj hauj lwm zoo cuag li cov neeg nyob ib ncig ntawm lawv – Txawm li cas los, lawv  kuj tau khaws kev ntseeg Ntuj tseg kom ciaj sia hauv lawv nruab siab - Cov neeg ntseeg ntawd ua siab dav fo hlub tas sawv daws uas nyob ib ncig ntawm lawv tiag-  Lawv kuj nyiam Tswv Ntuj tas siab ntsws-  Lawv ua ntau yam kom xwv kev  nyiam  kev hlub ntawd loj hlob zuj zus hauv lawv lub siab. Hos lawv tej kev nyob kaj lug kaj nrig kuj txhawv ntawm Ntuj kev nyiam kev hlub, uas tau tshwm sim tuaj vim Huab Tais Yes Xus Pleev .

=   Hnub 24 lub 3 hlis,xyoo 2013, Vaj Qhia Faas Xuas tseem txhib peb siab kom xwv peb tso siab lug tag mus li – Nws hais lo lus  zoo li no tias : “ Tus pub kev tso siab lug tuaj rau nej thiaj yog Huab Tais Yes Xus ntag.- Huab Tais siab zoo nyob hauv nruab  nrab peb- Ces  nej yuav tsis ua siab  yau kiag lauj”.

 == Xyoo 2013 Vaj Qhia tseem tshaj ib zaj lus zoo li no tias:”Nej twb tau khaws ib zaj paj lug tseg  hais txog ib hub nyiaj tias :”Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib hub nyiaj faus rau hauv ib daim teb .Muaj ib tug neeg nrhiav tau -. Nws rov muab zais..Nws zoo siab heev –Nws muag nws lub cuab tam, ces nws mus muas daim teb ntawd ..Mas .cov kwv tij, peb  twb nrhiav tau ib hub nyiaj  uas muaj nqe tshaj plaws ntag : tshaj plaws ,yam li peb nrhiav tau Huab Tais Yes Xus uas nws hlub tshua peb- Hos nws tau siv nws txoj sia los cawm peb ntawm qhov txhaum- Hos niaj hnub,nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej , Huab Tais pub peb coj tau lub neej ntshiab dawb huv, uas yog txoj sia ua Tswv  Ntuj cov me nyuam zoo  nyiam “..
Cov kwv tij,yeej muaj ib yam hauj lwm muaj nqe uas yuav ua kom nej nyob kaj lug ua neej ntxiv mus. Yam li nej ntaus tswv yim los suav saib :  yav dhau los mas  Huab Tais Yes Xus tau pub nej ua neeg nplua nuj tshaj plaws fab hauv  tus ntsuj tus plig, yam li kev ntseeg,kev tso siab thiab kev nyiam  kev hlub..Huab Tais tau pab txhawb nej tej siab ntsws zoo tas npaud..Ces nej nco ntsoov txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim.   ntau yam - Ua li hnub  no nej siv tus cwj mem los sau 2-3 txoj kab txog Tswv Ntuj txiaj ntsim..Hos tag kis ,nag kis,nej thiaj rov nco  qhov ntawd ntxiv mus..Yuav ua tib yam ntawd pes tsawg zaus,  mas nyob ntawm nej- Li cas los, kuv cog lus tau rau nej tias: lwm hnub tuaj, nej yuav tsis ua siab yau- Tab sis nej haj yam yuav ua siab loj siab tawv qhawv. Nej yuav tso siab lug zuj zus tsis tu ncua los mas.”

PAJ  NRUAG :  1 zaug los 2 zaug tej,thiaj hais    ZAJ TSO SIAB
Hnub 12 lub 3 hlis xyoo 2015,Vaj Qhia  sau ib zaj lus tseem ceeb zoo li no tias:” Nag hmo kuv tau txais ib tsab ntawv, yam ib tug neeg ntseeg thov kom kuv thov Ntuj tas zog,kom xwv nws haj yam coj lub neej ze ze ntawm Huab Tais kom zoo dua qub. nws thiaj yuav ua Tus sau ntawv rau kuv hais txog nws tej hauj lwm ntxiv..Saib ;tus ntawd niam laus nkoos mus tsis tau kev- Nws tus nus mob tes  mob taws. Nws siv ib lub rooj zaus uas nws yog tus thawj. Kuv nyeem tsab ntawv ntawd tas, kuv mam li txhais tsab ntawv ntawd zoo li no :  tus sau  nws zaj nyuaj siab ntawd, mas nruab hnub,hmo ntuj, nws siv tas nws lub zog los pab txhawb nqa 2 tug neeg hauv nws tsev-   nws yeej tsis muaj sij hawm los nco txog nws tus kheej. Yog vim li ntawd kuv haj yam to taub  tias :” Kev nyiam kev hlub uas mus raws qhov tseeb thiaj yog ua raws li tus sau ntawd rau kuv ntag”

PAJ  NRUAG :  tshaj  ZAJ  NYIAM  2 lwm

TEEV  NTUJ : Huab  Tais Yes Xus, koj yog peb tus Vaj, koj niaj hnub muab koj lub hwj huam los khuv leej peb thiab koj pab txhim peb tej siab ntsws kom ntshiab  dawb huv  zuj  zus -Peb zoo siab nco txog koj tej txiaj ntsim. “Huab Tais, koj lub siab  hlub nyob mus ib txhiab ib txhis – Koj txhob tso koj cov hauj lwm ntawd tawm ntawm koj txhais tes pov tseg “:  (Nkauj Paj Nruag 138:8)
Zaj nkauj :- Thaum peb nyiam  peb  hlub…
- Kev thaj,  kev thaj yeeb… ( tshaj 2 zaug sis law )

IB ZAJ LUS  TSEEM  CEEB.
Cov kwv tij, vam tias nej nco ntsoov tias xyoo 1960,tim Los Tsuas qaum teb,ib tug XH ,uas npe hu ua XH  Paj Lug Thoj Xyooj nrog ib tug T.P raug ib cov neeg phem tua tuag, vim tias XH Paj Lug Thoj Xyooj ua tim khawv txog kev ntseeg  Ntuj - nkawd mus xyuas ib lub zos Hmoob. Nyob ntawd , nkawd tshaj Ntuj rau ib cov kwv tij Hmoob – Hnub 25 lub 4 hlis xyoo 1960 ,ib pab neeg siab phem ( lawv ntxub kev ntseeg Ntuj tas tas ) ,lawv ntes XH Paj Lug Thoj Xyooj nkawd, ces muab nkawd tua tuag ntag. Ces  muab txhais tias : nkawd raug tuag, kuj yog vim nkawd ua tim khawv txog Ntuj kev cai . 
Hais qhia nej paub tias : txij ntawm xyoo 1960 rov  mus txog xyoo 1969,nyob tim Los Tsuas teb thiaj tau muaj 17 leej ntseeg Ntuj uas raug ib cov neeg phem tua tuag kuj yog vim lawv tau ua tim khawv txog kev  ntseeg Ntuj. Hauv lawv 17 leej , ib txhia thiaj yog cov Txiv Plig Fab Kis ( uas tau mus tshaj Ntuj lus tim Los Tsuas teb  ) thiab ib cov pej xeem Los Tsuas uas  ntseeg Ntuj - Hauv cov neeg ntawd thiaj  muaj XH Paj Lug  Thoj Xyooj ntag.
Ces hnub  no thiaj zoo siab tshaj xov xwm tseem ceeb heev ,hais tias :  hnub 11 lub 12 hlis, nyob hauv lub tuam tsev  teev Ntuj , nyob tim Vees Cas,  nyob Los Tsuas teb ,ib tug Tswv Qhia Liab yuav tshaj lus tseem ceeb. Nws kuj yuav hais nws tej lus nyob hauv Vaj Qhia Faas Xuas npe. Tswv Qhia Liab ntawd yuav tau tshaj lus tseeb tseeb tias :” Lawv 17 leej  ( uas raug tuag  ua tim khawv txog kev ntseeg Ntuj ) lawv 17 leej kuj taug kev kaj lug kaj  nrig,pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm”
Mas thiaj zoo siab tshaj lo lus tias : XH Paj Lug Thoj Xyooj kuj nrog lawv 16 kuj yog tus taug kev kaj lug kaj nrig nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm
Cov kwv tij  hnub 11 lub 12 hlis no mas thov kom nej kub siab ua 2 yam hauj lwm uas  muaj nqe li no tias : 1 tuaj : thov kom nej nco txog Tswv Ntuj txiaj ntsim,vim tias XH Paj Lug Thoj Xyooj thiab 16 leej yeej taug kev kaj lug kaj nrig pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

2 tuaj : thov  kom nej hu txog  XH Paj Lug Thoj Xyooj sawv peb  chaw thov Ntuj pov hwm tsoom kwv tij Hmoob ,nyob hauv ntau lub teb chaws
Xub ua nej tsaug ntau

Kev Thaj Yeeb Nyab Xeeb…Txiv Plig Txhiaj Foom  omi
0 commentaires: