Hmoov Tsuj Xeeb

TSWV  NTUJ  ZAM

Cov  phooj ywg Hmoob, hnub 14 lub 12 hlis  no, peb tus Vaj Qhia Faas Xuas tau tshaj tej lo lus meej pem txog lub hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los nyob Npes Les Hes tau 1983 xyoo los lawm - Hos muab 2 nqe lus txhais ua lus Hmoob  -1 : Peb tej siab ntsws nyob thaj yeeb nyab xeeb -2 : Peb yuav tshaj lus txog kev tso siab lug :

- 1 : Peb tej siab ntsws nyob thaj yeeb  : yog raws li tus dab ntuj hais  rau cov zov yaj :” Kuv xa ib lub moo lom zem tuaj rau nej thiab rau tas tsoom sid : ib tug cawm nej yug los- Yog tus Huab Tais Pleev “. Ib sij huam,ib pab dab ntuj zoo siab hu zaj nkauj tias : “Nyob yaj ceeb,cov neeg nyob thaj yeeb,vim Tswv  Ntuj  nyiam lawv “-  Ua li,hmo uas peb ua hmoov Yes Xus yug los ,peb yuav tsa suab qw tej zaj nkauj lom zem,vim tus Huab Tais hlub tshua tas cov neeg ces nws  thiaj nqes los ua neeg  kom tau yaug peb tej txhaum huv si pov tseg…Vaj Qhia tseem hais ntxiv tias:”Huab Tais muab nws txog kev hlub los cawm kuv ntawm qhov hais txhaum”---Vaj Qhia  hais ntxiv tias :” Qhov txhaum hnyav tshaj plaws,phem tshaj plaws,mas Huab Tais puas muaj peev xwm muab tshem tawm, muab pov tseg ?- Nws yeej muaj peev xwm ua qhov ntawd ,kuj yog vim  nws tej kev hlub uas loj tshaj plaws”.
Cov kwv tij, Huab Tais Tswv Ntuj tsis tso cov neeg pov tseg:;Cov neeg uas tau ua txhaum hnyav,mas Huab Tais Yes Xus ua tsov ua rog los ntaus yeej qhov txhaum ntawd tau - Ces nyias hais tau nyias zaj teev Ntuj no tias:
“Yes Xus,tus HuabTais cawm neeg, kuv yog neeg txhaum : thov koj hlub”
--Nyias kuj muaj  peev xwm thov Huab Tais tas zaj tas zog, ces hais tau zaj nkauj teev Ntuj tias :
“Koj yuav nco txog Yes Xus Pleev- Nws tau txais yeej - Nws sawv rov los- Nws rhuav peb lub txim txhaum thiab pub txoj sia nyob mus li..   “Nws  daws tas peb qhov nqhis- Nws pub kev thaj yeeb- Txiaj ntsim txhawv ntawm nws los thiab kho peb zoo hlo ..  ““Koj yuav nco txog Yes Xus Pleev- Nws tau txais yeej - Nws sawv rov los- Nws rhuav peb lub txim txhaum thiab pub kev nyob tiaj nyob tus nyob rau hauv pub txoj sia nyob mus li.”
Vaj Qhia teem sau zaj lus no tias :  “ Peb tej siab ntsws nyob thaj yeeb nyab xeeb . –Huab Tais yaug tas kuv tej txhaum-Nws zam kuv tej txhaum huv si –Nws khuv leej me yaus - Nws nqes los cawm  kuv tiag-  Lub hmoov tsuj xeeb Huab Tais Yes Xus yug los thiaj pab nqa kev kaj lug kaj nrig puv kuv tej siab ntsws npo.

- 2 : Peb yuav tshaj lus txog kev tso siab lug –Ntau ntau zaus, peb hnov xov xwm tias : zoo li lub ntiaj teb raug mob nkeeg hauv nruab siab- Kev ua tsov ua rog kuj muaj ntau-  Hos nyob ub nyob no, tej tsev neeg tsis sib  haum-  Tab  sis Ntawv Moo Zoo kuj qhia peb tias :Huab Tais yog tus rov tsim tau ib lub ntiaj teb neeg tshiab tshiab-  Yog vim Huab Tais khuv leej peb  tas tas,mas qhov phem yuav tsis nyob zoo li ntawd tag mus li-  Kev  mob nkeeg thiaj yuav tau yau zog, vim tias Tswv Ntuj nrog peb  nyob nraim,  tsis tu ncua. Yog vim li ntawd peb yuav tso siab lug txog lub neej tom ntej. Ces peb  niaj hnub yuav kub siab hu txog Tswv Ntuj pab- Peb yuav nco tias lub hauv paus ntawm peb tej kev tso siab lug kuj nyob hauv Huab Tais Yes Xus ,uas tau yug los tim Npes Les Hes,- Phim yuav nco tias :tas lub ntiaj teb neeg tshaib nqhis kev ncaj ncees – txog qhov tseeb thiab kev thaj yeeb nyab xeeb-  Ua li ,peb nrog Tswv Ntuj sib pab txhim tsa ib lub ntiaj teb neeg tshiab tshiab-  Peb ua qhov ntawd tau,  kuj yog vim Huab Tais Yes Xus tseem nyob ze ze peb tag mus li. Huab Tais Yes Xus ,thov koj pab txhawb nqa peb tej siab ntsws kom xwv sawv daws rov tso siab lug txog lub neej yav tom ntej, nyob tas txhia qhov chaw nyob ntiaj teb-  Huab Tais siab zoo tas nrho ,thov koj pov hwm peb tag mus li os mog- Peb yuav nco ntsoov txog koj tej txiaj ntsha txiaj ntsim tag mus li.

Ua li

T.P. Txhiaj Foom   omi

0 commentaires: