Hnub chiv tim 1 lub 1 hlis Ntuj 2017KEV  TSIM  KEV  THAJ  YEEB

Cov kwv tij phooj ywg hmov thiab tshua, peb sawv  daws tseem nco ntsoov tias dhau hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los ,mas  txhua txhia xyoo, lub 1 hlis hnub 1 peb yuav rov txiav txim ib siab TSIM KEV THAJ YEEB. Hnub ntawd  peb sawv daws thiaj yuav zoo siab coj rawv 2 nqe lus no tias : 1 : Hauv Ntawv Ntshiab, Tswv Ntuj txhib peb TSIM KEV THAJ YEEB- 2 : Tej hauj lwm tseem ceeb los mus tsim KEV THAJ YEEB. Ua li

1 : Hauv Ntawv Ntshiab, Tswv Ntuj txhib peb TSIM KEV THAJ YEEB-
=  Thawj thawj nqe lus uas tsim nyog tshaj tawm, mas yog lo lus uas ib pab dab ntuj zoo siab hais rau cov zov yaj tias :”Nyob saum cov txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo – Nyob ntiaj teb, tsoom neeg, uas Tswv Ntuj nyiam, nyob thaj yeeb”. Mas peb zoo siab ntseeg tias tau 2017 xyoo los lawm,Tswv Ntuj Leej Tub  Yes Xus Pleev yug los nyob Npes Les Hes – Nws tus nru lus yog kev txhiv tsoom neeg dim ntawm qhov txhaum ces thiaj nrog Tswv Ntuj rov sib haum xeeb – Ua li Huab Tais Yes Xus ( uas nws rov mus lawm pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej )  nws niaj hnub muab nws txoj kev khuv leej neeg uas muaj zog tas nrho los cawm peb ntawm tus yeeb ncuab Xas Tas, ces Yes Xus pub tsoom neeg rov yug los tshiab. Ntawv Moo Zoo rub peb siab tsim  ib lub neej tshiab dawb huv, raws li Yes Xus tus piv txwv.

Nqe lus 2  mas  txhua txhia Hnub Chiv uas peb los mus ua Thaj Txi Ntuj, peb kuj mloog kam qib lus no hais tias :”Kuv tso kev thaj yeeb rau  nej- Kuv pub kuv txoj kev thaj yeeb rau nej “-  Nqe lus tseem ceeb no mas peb kuj nyeem tau hauv Zam Ntawv Moo Zoo hauv zaj 14, qib 27. Muab txhais tias : kev thaj yeeb nyab xeeb thiaj yog Tswv  Ntuj lub txiaj ntsim- Hos Huab Tais Yes Xus yog tus pub txiaj ntsim ntawd nqes los txeem hauv peb tej siab ntsws –Yeej tsis muaj lwm tus neeg uas yuav pub qhov ntawd rau peb…
Cov kwv tij, kev thaj yeeb nyab xeeb txhawv ntawm Huab Tais Yes Xus tib leeg tuaj.
Peb mam li muaj ib qhov chaw vam khom ruaj nreb – Qhov chaw  vam khom ntawd thiaj yog Huab Tais Yes Xus- Peb  niaj hnub qhib peb siab los txais Ntuj lub txiaj ntsim uas muaj nqe tas nrho.
PAJ  NRUAG : Kev thaj, kev thaj yeeb,Huab Tais Yes Xus coj los

Nqe lus 3 tias : ”Cov tau txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj yeeb, vim Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me nyuam”. Cov kwv tij, hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo zaj 5 qib 9, peb mam li twm qib lus meej pem ntawd – Ua li , tsim  nyog peb yuav ua Huab Tais Yes Xus tsaug, vim tias qib lus txhib peb siab thiaj yog Tswv  Ntuj tuaj nplij peb siab tas tas.  Qhov tias peb siv zog coj rawv qib lus ntawd, vim tias tus tib neeg uas tsim kev thaj yeeb, nws tsis nkim zog dag -Saib :“ Tswv Ntuj pub nqe zog loj kawg nkaus rau peb tias : Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me nyuam”. Txhais tias peb txia ntshis ua tau Tswv Ntuj cov me nyuam – Yeej nrhiav tsis tau ib lub hwj chim muaj nqe dua qhov ntawd lauj. Saib : Huab Tais Leej Txiv hlub tshua zoo cuag li nws hlub tshua nws Leej Twm Zeej, uas yog Huab Tais  Yes Xus Pleev. Tsim nyog peb  niaj hnub kub siab yuav ua Tswv  Ntuj tsaug. Tsis tas li ntawd xwb : peb yuav thov kom Leej Ntuj Plig  Ntshiab rov nqes los txeem hauv peb siab, yam peb tej kev ntseeg loj hlob zuj zus ntag.

Nqe lus 4 tias : ( yog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug ua tus sau los txhawb zog rau peb tej kev tso siab lug. -Peb nrhiav tau qib lus ntawd tias :” Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau: Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev “ .( Es Fes Xos 4:7 )  Lo lus tias.: Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau” mas  muab txhais  tias : Thaum peb coj qub kev cai ua dab,mas peb tsis xub xav txog kev thaj yeeb nyab xeeb ,kev  nyob tiaj nyob tus, raws li nyem no peb soj qab  lauj –Yog vim li ntawd peb txiav txim ib siab tsis thim kev ntseeg.- Tsis tas li ntawd,lwm qib lus tias : Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev ,mas qib lus no yog ib zaj lus tob tob uas qhia peb tias : txij ntawm hnub peb  pib ua neeg ntseeg Ntuj mus, mas peb tau taug kev thaj yeeb nyab xeeb kuj yog vim Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob nraim thiab Huab Tais nyob txawm hauv peb siab - Ua li mas Huab Tais muab ib feem hauv nws txoj kev thaj yeeb los pub rau peb los ua peb ntiag peb tug . Lo lus no mas “ tsis yog lam hais”—yeej yog qhov tseeb, vim tias tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug hais lo lus no tseg peb tias ” Tsis yog kuv uas muaj txoj sia ntxiv lawm- Qhov tseeb mus li no tias :” Yog Huab Tais Yes Xus Pleev txoj sia ciaj nyob txawm hauv kuv : ( Nkas Las Tias 2:20 )  .Cov kwv tij, yeej muaj ib yam me me uas nej ua tau – Yog qhov tias: qib lus ( uas nej  nyuam qhuav mloog ) ,mas nej  yuav muab siab rau kawm hauv  nruab siab tias :” Tsis yog kuv uas muaj txoj sia ntxiv lawm- Qhov tseeb mus li no tias :” Yog Huab Tais Yes Xus Pleev txoj sia ciaj nyob hauv kuv”.

Nqe lus 5 tias : Leej Ntshiab Paj Lug tseem sau ib zaj lus tshiab zoo li no tias :”Thaud, nej tsis paub Tswv Ntuj- Nej nyob deb ntawm Tswv Ntuj lauj-.Hos  nyem no  mas nej nyob txawm hauv Huab Tais Yes Xus Pleev :Huab Tais yog peb txoj kev thaj yeeb kom xwv nej cia li nyob ze Tswv Ntuj- Nej tau kev mus cuag Huab Tais Leej Txiv “ ( Es Fes Xos 2;12-18 )….Cov kwv tij, phim yuav ua Tswv Ntuj tsaug,vim tias Huab Tais Yes Xus yog tus tuav peb tes,coj peb kev,ces Huab Tais yog tus rub peb  tej siab ntsws los nrog Huab Tais Yes Xus koom mus teev hawm peb Txiv nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej..Cov kwv tij, zaj lus ( uas Leej Ntshiab Paj Lug sau tseg ) thiaj yog zaj lus uas tsim nyog khaws tseg tias : txhua txhia zaus peb nrog ib pawg ntseeg sib sau los teev Ntuj,mas Huab Tais muab peb tej zaj teev Ntuj los xyaw Huab Tais zaj lus teev hawm Tswv Ntuj…Cov kwv tij, thov kom nej rov mloog Leej Ntshiab Paj Lug  lwm zaj lus tseeb tseeb ,tias :” :”Thaud, nej tsis paub Tswv Ntuj- Nej nyob deb ntawm Tswv Ntuj lauj-.Hos  nyem no  mas nej nyob txawm hauv Huab Tais Yes Xus Pleev :Huab Tais yog peb txoj kev thaj yeeb kom xwv nej cia li nyob ze Tswv Ntuj- Nej tau kev mus cuag Huab Tais Leej Txiv.”  Es Fes Xos 2: 12-18
Cov kwv tij . 4 nqe lus  ( uas puag tas nej tau mloog lawd ),mas phim yuav rov tshaj tawm dua -  Nqe lus 1 tias : Nyob saum cov txheej ntuj siab,Tswv Ntuj nto meej nto moo – Nyob  ntiaj teb, tsoom neeg ,uas Tswv Ntuj nyiam, nyob thaj yeeb”
Nqe lus 2 tias :’ :”Kuv tso kev thaj yeeb rau  nej- Kuv pub kuv txoj kev thaj yeeb rau nej “..Nqe lus 3 tias : “Cov tau txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj yeeb,vim Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me nyuam”.-  Nqe lus 4 tias :                                Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau: Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev
PAJ   NRUAG :Huab Tais Yes Xus txoj kev thaj yeeb nrog nraim

2 :Tej hauj lwm tseem ceeb los mus tsim KEV THAJ YEEB.

Peb  sawv  daws huv si yeej paub tias  muaj txog 36 yam sib txawv uas peb muaj peev xwm ua los tsim kev thaj yeeb nyab xeeb- Hos hnub no tsuas tshaj 2 yam  Qhov 1 : peb thov Tswv Ntuj tas zaj tas zog los pab tsim kev thaj yeeb- Qhov 2 : peb xyiv fab zam rau luag tej ob cag;
.. Qhov 1 : peb thov Tswv Ntuj tas zaj tas zog los pab tsim kev thaj yeeb-
Cov kwv tij,lub zim txwv no mas hauv ntau lub teb chaws cov pej xeem tsis sib haum – Muaj ib cov neeg siab phem nrhiav kev kub ntxhov, tsis hais tias  muaj qhov ntawd tshwm sim tuaj nyob As Xias teb xwb.—Tab sis nyob Aws Los Pas teb ( xws li nyob Is Tas Lias teb ,Yes Las Mas teb, thiab  nyob Fab Kis Teb ) thiab  nyob As Mes Lis Kas teb yeej muaj tej pawg neeg nrhiav kev kub ntxhov coob dua qub - Ib txhia muaj plhus hais tias : “Yog nej cov neeg no tsis coj kev caj teev hawm cuag li peb mas phim yuav muab nej cov tua tuag.” Hos muaj tej lub teb chaws xws li Is Las thiab Xis Lias, cov neeg nrhiav kev kub ntxhov ntes tej tus neeg ces thiaj txiav lawv taub hau ntag.  –Hos hauv tej lub teb chaws ( uas peb nyuam qhuav hais ) mas ib cov pej xeem lam xav tias :”Peb nyob deb ntawm tej teb chaws uas cov neeg nrhiav kev kub ntxhov coob, mas peb  ua tsis tau dab tsi kom xwv kev thaj yeeb nyab rov tshwm sim tuaj li –Peb tsis ua nom kav tej teb chaws ntawd lauj “..Mas yuav tsum hais tej lo lus txhib tej pab neeg uas lawv ua siab yau ntawd.- Saib :qhov loj tshaj plaws ( uas nej muaj peev xwm  ua )  thiaj yog kev thov Tswv Ntuj tas zaj tas zog kom xwv kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev sib haum xeeb rov tshwm sim  tuaj dua…Thov kom nej mloog tej lo lus uas Vaj Qhia Faas Xuas tshaj tawm tias :”Peb yuav nco ntsoov txog Huab Tais Yes Xus,,uas ris kev tuag nyob saum Ntoo Cuam kom tau pab cawm neeg dim ntawm kev txhaum thiab kev phem – Txhua txhia hnub no mas Huab Tais Yes Xus  tseem muab nws txoj sia cev rau Tswv Ntuj, tsis tu ncua,los cawm neeg- Ua li peb tsoom ntseeg yuav thov Huab Tais Yes Xus tas zog kom xwv tas cov rab phom rov ploj ntais- Peb yuav rov ntseeg ruaj nreb thiab tso siab lug tias : yeej yuav tsum  muaj ib hnub uas ib cov neeg nrhiav kev kub ntxhov yuav tau tso lawv tej kev ntxub neeg rhuav pov tseg.-Tseev kom peb tsoom ntseeg ua siab dav fo los hlub tshua tej teb chaws ntawd,yam peb yuav thov Tswv Ntuj pab txhim kho cov neeg phem ntawd lawv lub siab”
Cov kwv tij,lub zim txwv no mas lub ntiaj teb neeg raug mob nkeeg loj,vim muaj qhov phem nyob tas qhov txhia chaws mas peb tej zaj teev Ntuj kuj zoo li ib cov tshuaj uas muaj zog kawg nkaus,kom xwv lub ntiaj teb neeg rov kheev zog .- Ua li  tsim nyog peb yuav coj rawv Ntawv Moo Zoo tias :’Nej thov,ces nej yuav tau txais- Nej  nrhiav ,ces  nej yuav ntsib – Nej khob qhov rooj, ces luag yuav qhib rau nej ..vim tias leej twg thov,nws yuav tau txais – Leej twg nrhiav,nws yuav tau ntsib- Leej twg khob qhov rooj,mas yuav muaj tus qhib qhov rooj rau  nej “  Mas Tais 7:7-8..
Mas phim yuav muab lub  ntiaj teb neeg los piv rau peb ib tug me nyuam uas raug mob nkeeg..Yus nrhiav ib cov tshuaj los pab kho yus tus me nyuam kom zoo—Mas niam thiab txiv ib txhij thov Ntuj heev dua yav tas los lawm- Ua li,lub zim txwv no ,lub  ntiaj teb neeg raug mob nkeeg- Ces  phim yuav thov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj ntau dua yav tas lawm lauj.  Cov kwv tij, thov kom nej tsoom ntseeg nco ntsoov tias Huab Tais khuv leej sawv daws neeg, tsis tu ncua os mog- Yuav muaj ib hnub Tswv Ntuj yuav mloog peb tej lus thov los mas 

 Qhov 2 : peb xyiv fab zam rau luag tej ob cag  . Peb tsoom ntseeg sawv daws tau khaws Huab Tais Yes Xus ib qib lus tseem ceeb hauv Ntawv Moo Zoo  tias :”Kuv tsis hais rau koj tias:”Koj yuav zam luag tej qhov txhaum, qhov phem xya zaus xwb. Tab sis kuv hais rau koj tias “Koj yuav zam txhaum xya caum xya zaus,thiaj yog “ Mas Tais18:20..Tus tib neeg txawj zam txhaum rau luag,  mas nws tsim kev thaj yeeb tag- Hos muaj lo lus nug “ Yuav zam tag mus li kuj  nyuaj kawg- Yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Huab Tais Yes Xus lo lus qhia ntawd ?“. Teb tias :” Huab Tais Yes Xus tau zam txhaum rau ib cov neeg phem uas tau tsim txom nws heev kawg nkaus , kuj yog vim Tswv Ntuj tau tso kev nyiam ,kev khuv leej neeg nqes los txeem hauv Yes Xus  lub siab-  Ua li peb yuav kub siab thov Tswv Ntuj txhab zog rau peb siab, cuag li nws tau pab Yes Xus.- Li ntawd peb yuav xyiv fab thov Tswv  Ntuj tas zog, Ces,nyob nyob ,”peb yuav txhob cia txoj kev phem  yeej peb-  Tab sis peb yuav ua zoo,ces peb yuav tau yeej txoj kev phem” Los Mas 12:21
 Cov kwv tij,  thawj yam peb yuav muab siab rau ua yog qhov tias peb yuav thov Ntuj  pab tsim kev thaj yeeb nyob hauv tas txhia teb chaws nyob thoob  ntiaj teb – Dhau qhov ntawd peb yuav zam rau luag-  yuav khuv leej luag tej ob cag huv tib si ,ces kev thaj yeeb nyab xeeb yuav tawg paj txi txiv zuj zus mus

Zaj  nkauj  teev Ntuj :  Kev thaj,kev thaj yeeb..
Huab Tais Yes Xus Txoj Kev Thaj Yeeb nrog nraim…
Yes Xus, peb tus Vaj….
Cov muaj hmoov zoo yog cov pluag..
( T.P. Txhiaj Foom   omi)


0 commentaires: