Cov zaj nyeem nyob hauv lub lis piam Ntshiab 2017


Hnub 5 Ntshiab

Phau Ntawv Kev Tsiv 12,1-8.11-14

1 Huab Tais hais rau Mos Ses thiab As Has Loos nyob Hais Nkws Tos teb :
2 Rau nej, lub hli no yog lub thawj ntawm cov hli, nws yog lub thawj ntawm cov hli qhib xyoo.
3 Hais rau tag txoos npoj His Xais Lais hais tias : xiab kaum lub hli no kom lawv ntes ib yig ib tug tsiaj me, ib lub tsev ib tug tsiaj me.
4 Yog lub tsev tsawg dhau rau tus tsiaj me, nws koom nrog tus nyob ze ntawm nws tog tsev, nej ntsuas raws neeg ib leeg ib lub ncauj noj tus tsiaj me.
5 Yog ib tug thav txiv ib xyoos tsiaj tsis muaj chaw xyeej, nej xaiv rau nej ntawm tus yaj los tus tshis,
6 Nej hom cia rau nej mus txog hnub xiab kaum plaub lub hli ntawd, tag txoos npoj His Xais Lais muab hno ua ntej tsaus hmo ;
7 Kom lawv cug ntshav, muab pleev rau ob tug ncej qhov rooj thiab saum tus tab hauv cov tsev lawv npaj noj ;
8 Lawv txhiab cov nqaij noj hmo ntawd nrog ncuav tsis nphoo xab thiab noj ntxuag zaub iab.
11 Li ntawd, nej noj siv sia ntawm duav, khau khiab taw thiab pas nrig ntawm tes, nej noj nrawm nroos, ntawd yog cim Hla rau Huab Tais.
12 Kuv yuav hla Hais Nkws Tos teb hmo ntawd, kuv yuav nplua Hais Nkws Tos teb tus me nyuam hlob txij tib neeg mus rau tus tsiaj thiab tiv Hais Nkws Tos cov tswv ntuj, kuv, Huab Tais, kuv yuav phua txim.
13 Ntshav ntaus cim rau nej saum cov tsev tias ntawd yog nej thiab kuv pom ntshav kuv hla plaws, nej yuav tsis muaj tus raug xwv txheej piam sim hauv nej thaum kuv nplua Hais Nkws Tos teb.
14 Hnub ntawd yog ib hnub nej cim ntsoov cia rau nej thiab ua ib lub hmoov rau Huab Tais ntawm nej thiab tej tub ki yog tus cai nej yuav hwm mus ib txhis.

1 Kos Lis Nthos 11,23-26

23 Yam kuv khaws tau ntawm Huab Tais, kuv muab qhia nej, hmo nws raug ntes, Huab Tais Yes Xus nthos lub ncuav mov,
24 Ua ntuj tsaug tas, nws muab ntais hais tias: nov yog kuv lub cev muab rau nej kom nej ua li ntawd nco kuv txiaj ntsim;
25 Lub ntim kuj tib yam, noj hmo tas, nws hais tias: lub ntim no yog lus cog tshiab hauv kuv ntshav, kom nej ua li ntawd thaum twg nej haus, nco kuv txiaj ntsim.
26 Thaum twg nej noj lub ncuav mov no thiab haus lub ntim, nej tshaj Huab Tais kev tuag mus txog thaum nws tuaj,

Zam Ntawv Moo Zoo 13,1-15

1 Ua ntej lub Hmoov Hla, Yes Xus paub tias txog nws lub sij hawm ncaim lub sim ceeb no mus cuag Leej Txiv, nws hlub nws cov neeg hauv lub sim ceeb nws hlub lawv mus kawg nkaus.
2 Hauv pluas hmo, dab phem twb nkag hauv Yus Das Xis Moos Is Kas Lis Yos tus tub lub siab muab nws ntes,
3 Paub ntsoov tias Leej Txiv tso tag txhua yam hauv nws tes thiab nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj yuav tawm los cuag Tswv Ntuj,
4 Hauv pluas hmo, nws sawv tsees hle nws tsoos tsho cia thiab nthos ib daim ntaub los sia ;
5 Ces nws hliv dej rau hauv phiab nws pib ntxuav cov thwj tim taw thiab muab daim ntaub nws sia los so.
6 Nws los ntawm Xis Moos Pob Zeb, tus no hais nws : “Huab Tais aw ! Koj tus ntxuav kuv taw ?”
7 Yes Xus teb thiab hais nws : “Qhov kuv ua, ziag no koj tsis paub, tom qab koj mam to taub.”
8 Pob Zeb hais rau nws : “Koj tsis lam ntxuav kuv taw kiag li.” Yes Xus teb rau nws : “Yog kuv tsis ntxuav koj, koj tsis muaj feem nrog kuv.”
9 Xis Moos Pob Zeb hais nws : “Huab Tais aw, txhob ntxuav ko taw xwb, tes thiab taub hau tib si.”
10 Yes Xus hais nws : “Tus da dej lawm, tsis yuav kom yeej huv thoob plaws, tshuav taw ; nej puav leej huv tiam sis tsis tas tus.”
11 Vim nws paub tus ntxo nws, vim li nws thiaj hais tias nej tsis huv tas tus.
12 Thaum nws ntxuav lawv taw tag, nws rov nthos nws cev tsoos thiab rov los ntawm rooj mov, nws hais lawv : “Nej puas paub yam kuv ua rau nej ?
13 Nej li, nej hu kuv ua xib hwb thiab Huab Tais, nej hais yog kuv.
14 Yog tias kuv yog Huab Tais thiab xib hwb, kuv ntxuav nej taw, nej thiab, nej yuav tsum ntxuav ib leeg ko taw rau ib leeg ;
15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, xwv nej yuav tsum ua zoo li kuv ua rau nej.


Homélie du jeudi saint:
Mus mloog cov lus
Nyob zoo cov me nyuam, cov niam cov txiv, kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws,

Hnub no zoo hnub, peb tuaj sib fim ib pliag hauv lub Thaj Txi Ntuj hnub 5 Ntshiab no. Peb thov ua Txiv Tswv Qhia Alphonso tsaug, nrog cov Txiv Plig, cov Niam Nkauj Xwb thiab cov tub qa tub num sawv daws. Kuv yog nej ib tug phooj ywg, T.P Cwj Vuam Chiv, tshua txog ne sawv daws txhua leej txhua tus. Txawm tias kuv pliaj plhu thiab lub cev tuaj tsis txog nej, los kuv lub siab thiab ntsuj plig tuaj fim nej tuaj ntsib nej ib pliag hauv lub suab ncauj suab lus no.

Hnub no yog hnub 5 Ntshiab, yog ib hnub tseem ceeb thiab loj kawg nkaus rau tas zeej tsoom neeg ntseeg thiab teev Yes Xus. Yog peb tsis pom hnub 5 Ntshiab no muaj qab hau los peb tsis paub hnub 5 Ntshiab no muaj nqes npaum li cas, ces peb sav ib qho koob hmoov loj txhawb peb txoj kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Thaum peb sav qhov koob hmoov loj txhawb peb, ces peb zoo li tsob qoob loo txawm rau hauv ib thaj av phem av tsuag tsis tawg paj txi txiv zoo, nyob ntxoov liaj ntxoov teb xwb. Txhais tias peb ua ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj tuag zawv, tsis muaj kev ntseeg tob ti txha, teev ntuj los twb nkees, luag txib yus los tsis tau hauj lwm, yus lam ua neeg ntseeg Tswv Ntuj xwb, yus twb tsis paub xyov yuav ua dab tsi thiaj muaj txiaj ntsim. Txawm peb ib txhia twb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj ntev lawm, los puas peb nyuam qhuav los tshiab, los puas peb tseem tab tom los npaj siab txais lub Cim Ntxuav, tej txhia tseem tsis tau txiav siab los. Txawm li cas los xij, xav kom sawv daws qhib ntsej mloog thiab khaws hnub 5 Ntshiab no lub ntsiab lus los pab kom nyias pom kev, muaj zog, nyias thiab nquag ua ib tug neeg teev hawm Tswv Ntuj kub siab lug, tau hauj lwm thiab zoo nyiam. Txhob ua ib tug neeg ntseeg ua zuav ua zi tam li ncuav. Yog li ntawd, vim li cas hnub 5 Ntshiab no muaj qab hau thiab muaj nqes ?
-Vim muaj hnub 5 Ntshiab, yog hnub Yes Xus tsim muaj Thaj Txi Ntuj, tsim lub Cim Yug. Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Yes Xus nqes saum ntuj los ciaj neeg kom cawm tau peb, hlub tau peb tib neeg. Peb kuj yug los ua neeg, muaj ib hnub, peb yuav ncaim lub ntiaj teb. Ua li mas, Yes Xus paub tias txog nws lub caij nyoog ncaim ntiaj teb lawm. Hmo hnub 5 Ntshiab, Yes Xus nrog nws cov thwj tim noj pluas hmo kawg. Yes Xus ua ib lub cim cev nws txoj sia txi Leej Txiv Tswv Ntuj los cawm tag lub qab ntuj neeg.
-Vim hmo hnub 5 Ntshiab, Yes Xus muab mov thiab cawv los ua nws lub cev thiab roj ntsha, nws hais tias : “Nov yog kuv lub cev muab rau nej kom nej ua li ntawd nco kuv txiaj ntsim; 25 Lub ntim kuj tib yam, noj hmo tas, nws hais tias: lub ntim no yog lus cog tshiab hauv kuv ntshav, kom nej ua li ntawd thaum twg nej haus, nco kuv txiaj ntsim 1 KLN 11,24-25.” Vim Yes Xus kom peb ua Thaj Txi Ntuj nco txog Yes Xus kev txi Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb, tuag nthi rau peb, cawm peb. Niaj hnub peb ua Thaj Txi Ntuj thaum twg, peb ntseeg tias cov mov thiab cov cawv peb muab los ua Thaj Txi Ntuj, tsis yog mov thiab cawv lawm, mov yog Yes Xus lub cev thiab cawv yog Yes Xus cov ntshav lawm.
-Thaj Txi Ntuj yog ib lub Cim loj thiab zoo tas nrho. Tus neeg ntseeg pom Yes Xus lub cev thiab cov ntshav yog ntawm lub Thaj Txi Ntuj xwb. Vim li ntawd, peb tuaj txais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav nrog Yes Xus ua tib tug, koom tib txoj sia, ua tib lub siab, hlub Tswv Ntuj thiab hlub tib neeg txi tau peb txoj sia rau Leej Txiv Tswv Ntuj thiab rau tib neeg ib yam li Yes Xus. Phim peb txhob ua txhaum, peb thiaj yuav tsum lees txhaum, ua ntej tuaj txais lub Cim Yug, phim peb yuav ntshiab huv thov Yes Xus zam peb tej txhaum.
-Peb los ua ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, peb yuav kub siab lug niaj hnub koom Yes Xus Thaj Txi Ntuj txhob sav li. Yes Xus tuaj ntsib peb, muab nws lub cev thiab cov ntshav ua txhiam xws yug peb. Phim peb yuav nquag plias, zoo siab muab tag nrho peb lub neej, tag peb lub siab cev nrog cov mov thiab cov cawv hauv Yes Xus Thaj Txi Ntuj txi rau Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Thaj Txi Ntuj mas muaj nqes thiab muaj txij ntsim kawg, kom peb nco ntsoov.
-Tsis tas li ntawd, hmo hnub 5 Ntshiab, Yes Xus tseem ua ntxiv lwm lub cim rau cov thwj tim pom. Yes Xus sawv mus ntxuav cov thwj tim ko taw. Peb twb los ntseeg Tswv Ntuj, peb paub ntsoov tias peb tsis txawj mloog Tswv Ntuj lus kom zoo, peb tsis muaj zog ua qhov zoo kom tau xis Tswv Ntuj siab. Peb yuav vam thiab siv zog thov Huab Tais Yes Xus pab peb ces peb thiaj txawj ua zoo zuj zus tuaj. Huab Tais Yes Xus yog peb tus piv txwv hlub neeg, tus piv txwv qhia peb sib zam, peb yuav siv zog niaj hnub yoog nws, taug nws tus roj tus hneev : 13 Nej li, nej hu kuv ua Xib Hwb thiab Huab Tais, nej hais zoo kawg, kuv yog.14 Yog tias kuv, Huab Tais thiab Xib Hwb ntxuav nej ko taw, nej thiab, nej yuav tsum ntxuav ib leeg ko taw rau ib leeg 15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, kom nej ua li ntawd, yam li kuv ua rau nej.” Txoj kev ua zoo, tsis yooj yim, peb ua tsis tag, ua tsis kawg li. Vim li ntawd, peb yuav kub siab lug rau txoj kev teev ntuj, thov Huab Tais Yes Xus pab peb, ces peb yuav tsis cia peb lub ncauj muaj taug li nab, cheem peb lo lus tuaj pos thiab chob neeg txhob hais, tso tej lus xaiv lus ncua pov tseg, tsis cem tsis dag luag tej. Ua cas Yes Xus kom peb sib ntxuav ko taw rau peb, koj ntxuav kuv taw, kuv ntxuav koj taw yog dab tsi ? Peb sib ntxuav taw yog yuav sib yoog, sib zam, sib hlub, sib pab, koj txhawb kuv, kuv txhawb koj hauv peb kev ua neej. Yes Xus ntxuav nws cov thwj tim ko taw, vim Yes Xus hlub nws cov thwj tim. Yes Xus zam Yus Das tus thwj tim lim hiam npaj muab Yes Xus rau cov txwj laus ntes tua dai saum ntoo cuam. Yes Xus paub Yus Das lub qe lim hiam, tiam sis Yes Xus hlub Yus Das ib yam lwm cov thwj tim. Peb kuj zoo li Yus Das, peb hlub Yes Xus tsis tag peb lub siab, tiam sis Yes Xus hlub peb tag siab nrho. Vim li ntawd, yog peb mloog Yes Xus lus, hlub Yes Xus tag siab nrho, peb thiaj yuav txawj sib hlub thiab sib zam tau rau peb.

Ib tsoom phooj ywg, thov kom hnub 5 Ntshiab no, ua peb lub siab thiab lub tswv yim to ntshua txog lub txiaj ntsim Yes Xus Thaj Txi Ntuj, tim Yes Xus hlub peb leej tib neeg, Yes Xus zoo siab hlo muab nws lub cev thiab roj ntsha cev txi rau Leej Txiv los cawm peb.


Montsinéry     05.04.2017     CVChivHnub 6 Ntshiab, pe Ntoo Cuam

Es Xais 52,13 –15 ; 53,1-12

13 Saib, kuv tus tub txib yuav yeej hlo, yuav sawv tsees, yuav nyob siab, zoo qhuas heev.
14 Li ntawd, hais txog koj ua coob leej siab txias tag, ntsej muag puas tas txawv neeg dhau, ntsia nws tsis yog neeg lawm.
15 Yog li, nws ua rau ntau lub teb chaws xav tsis tag, tej vaj ntxwv lub ncauj kaw nti vim lawv pom yam lawv tsis tau hnov hais thiab lawv to taub yam tsis tau hnov dua.
1 Leej twg ntseeg lub moo peb tshaj, Huab Tais txhais tes txhawb leej twg.
2 Nws nthaw li tus ntsuag ntawm Huab Tais thiab li tus cag hauv thaj av qhuav, nws tsis muaj hwj chim tsis ntsa paug, peb yuav pom dheev tsis yog zem zuag, peb mam ntshaw.
3 Luag hnyos thiab yam li tsis tseem ceeb rau tib neeg, yog ib tug txom nyem lwj siab, xav tig ntsej muag deb nws, peb saib tsis taus nws.
4 Twb yog peb kev lwj siab nws ris thiab peb kev txom nyem nws ev, peb tsis xam nws, nws raug Tswv Ntuj nplua thiab thuam.
5 Tos luag nkaug nws vim peb cam thawj, puas ntsoog tim peb tej txhaum, kho tau peb thaj yeeb vim nws thiab nws nqaij ntuag kho tau peb zoo hlo,
6 Peb sawv daws zoo li pab tsiaj poob zoo, nyias taug nyias txoj xub ke, Huab Tais ua kom tas peb tej txhaum mus raug nws,
7 Nws raug hiam raug thuam los nws tsis qhib nws lub ncauj tam tus tsiaj luag cab mus tua thiab tam tus yaj luag cab tuaj ntawm cov txiav plaub ntsiag to tsis qhib nws lub ncauj.
8 Ua nws txhawj lub txim liam muaj ceem, nws phaum neeg leej twg nrog tshua, luag txo nws saum daim av cov ciaj sia tim kuv haiv neeg cam thawj ua raug nws.
9 Lawv xyeeb nws lub ntxa nrog cov siab phem, hauv nws kev tuag nws lub ntxa nrog tus nplua nuj, tiam sis nws tsis tau ua ib qho tsiv tsis muaj dag hauv nws lub ncauj.
10 Huab Tais yeem cia nws puas ntsoog nws thiaj txom nyem, yog koj saib nws ntsuj plig ua lub txim theej txhoj, nws yuav pom xeeb leej xeeb ntxwv, nws siav yuav ntev, Huab Tais siab nyiam yuav tshwm tag hauv nws tes.
11 Tim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom tias nws yuav pov khawv nkaus, tim nws paub cai, kuv tus tub txib ncaj yuav ncaj ncees rau coob leej thiab lawv tej txhaum nws mam ris.
12 Vim li, kuv yuav faib rau nws ntawm coob leej thiab nrog cov hwj chim loj faib cuab tam vim nws yeem ua tus yau plig tuag nthi muab nws xyeeb nrog cov cam thawj thiab nws ris coob leej tej txhaum ua tus thov ntuj rau cov cam thawj.


Es Nplais 4, 14-16 ; 5,7-9

14 Peb yuav ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub kom ruaj khov, tus leej choj loj nyob ib txhiab ib txhis
15 Peb tsis muaj tus leej choj loj tsis muaj rab peev xwm txhawb tau peb txoj kev muag ncee ; txawm nws raug haub ntxias txhua nrho npaum li los maim dhau plaws kev txhaum
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub thaj koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim pov hwm peb kev vam
7 Ntawm nws, hnub nws tseem muaj cev nqaij, nws tau thov thiab quaj pe kua muag si tus muaj peev xwm cawm tau kiag nws hauv lav tuag vim nws mloog lus,
8 Twb yog tseem Leej Tub los nws mloog lus txog txij raug txom nyem
9 Txhua nrho, nws thiaj ua tus cawm neeg mus ib txhis rau cov mloog nws lus ;

Zam Ntawv Moo Zoo 18,1-19,42

1 Hais li ntawd, Yes Xus tawm nrog nws cov thwj tim mus sab ntug dej Kes Nroos sab tid, muaj ib lub vaj, nws nkag mus hauv lub vaj nrog nws cov thwj tim.
2 Yus Das tus txo nws paub thaj chaw, vim Yes Xus nquag sib sau nrog nws cov thwj tim nyob ntawd.
3 Yus Das coj ib npoj neeg uas yog cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais cov tub qhe taws teeb taws tsau thiab nqa ntaj tuaj.
4 Yes Xus paub tas yam yuav tuaj raug nws, nws tawm los hais rau lawv : “Nej nrhiav leej twg ?”
5 Lawv hais rau nws: “Yes Xus Nas Xas Les.” Nws hais rau lawv : “Yog kuv.” Yus Das tus txo nws nrog lawv sawv ntawd.
6 Thaum nws hais rau lawv : “Yog kuv.” Lawv thaub qab vau hlo pem teb.
7 Nws rov nug lawv : “Nej nrhiav leej twg ?” Lawv hais tias: “Yes Xus Nas Xas Les.” 
8 Yes Xus teb tias : “Kuv twb hais nej tias yog kuv ; yog nej nrhiav kuv ces cov no cia lawv mus lawv.”
9 Xwv kom tsheej xeeb li lo lus nws tau hais, cov koj muab pub kuv, kuv tsis ua lawv ib tug ploj.
10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj, nws rho hlo tib ntag thawj leej choj tus qhev sab pob ntseg xis yaws hlo ib qho, tus qhev npe hu ua Mas Kos.
11 Yes Xus thiaj hais rau Pob Zeb : “Ntxig ntaj hauv hnab ; lub ntim uas Leej Txiv muab pub kuv, cas kuv yuav tsis haus ?”
12 Npoj neeg thiab tus thawj kav txhiab thiab cov Yus Dais cov tub qhe tsawv nkaus Yes Xus muab nws khi kiag.
13 Lawv xub coj nws rau As Nas, yog Kais Fas yawm txiv, nws ua thawj leej choj xyoo ntawd,
14 Kais Fas yog tus hais tawm rau cov Yus Dais tias cia ib tug neeg tuag rau tsoom pej xeem yuav tsam dua.
15 Xis Moos Pob Zeb caum Yes Xus qab nrog lwm tus thwj tim. Tus thawj leej choj paub tus thwj tim no, nws thiaj nrog Yes Xus nkag tau hauv thawj leej choj lub loog.
16 Hos Pob Zeb sawv sab nraum qhov rooj vag. Tus thwj tim uas thawj leej choj paub tawm los hais rau tus poj niam saib rooj vag cia Pob Zeb nkag los.
17 Tus poj qhev saib lub rooj vag hais rau Pob Zeb: “Koj puas yog tus neeg ntawd cov thwj tim ?” Nws teb tias : “Kuv tsis yog.”
18 Cov qhev thiab cov tub txib rauv ib cub ncaig lawv nte vim no, Pob Zeb sawv nrog lawv nte taws.
19 Tus thawj leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws kev qhuab qhia.
20 Yes Xus teb rau nws : “Kuv tab meeg hais rau lub sim ceeb, kuv qhuab qhia tas zog hauv tej tsev txoos thiab hauv tsev teev ntuj ntawm tej chaw cov Yus Dais tuaj sib sau, kuv tsis nyiag hais dab tsi.
21 Tim li cas koj thiaj nug kuv ? Koj nug lawv cov hnov yam kuv hais rau lawv, cov ntawd paub yam kuv tau hais.”
22 Nws hais li ntawd, ib tug tub txib nam zog los ncuav pias rau Yes Xus hais tias : “Cas koj teb li ntawd rau thawj leej choj ?”
23 Yes Xus teb rau nws : “Yog kuv hais phem, qhia kom tau yam phem, yog zoo, tim li cas koj thiaj ntaus kuv ?”
24 As Nas muab nws khi xa tuaj rau thawj leej choj Kais Fas.
25 Pob Zeb tseem nyob ntawd nte taws. Lawv hais rau nws : “Koj puas yog nws cov thwj tim thiab ?” Nws tsis lees thiab hais tias : “Kuv tsis yog.”
26 Thawj leej choj ib tug qhev txheeb tus uas Pob Zeb txiav raug ib qho pob ntseg : “Tsis yog kuv pom koj hauv vaj nrog nws lod ?”
27 Pob Zeb rov tsis lees, ces qaib qua tam sid.
28 Lawv coj Yes Xus ntawm Kais Fas mus hauv chaw txiav txim, twb kaj ntug lawm ; lawv tsis nkag hauv chaw txiav txim kom txhob sav thiaj noj tau pluas Hla.
29 Pis Las Tos tawm tuaj cuag lawv sab nraud hais tias : “Nej nog dab tsi rau tus neeg no ?”
30 Lawv teb rau nws : “Yog tus no tsis ua phem, peb yuav tsis xyeeb nws rau koj.”
31 Ces Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej kheej coj nws mus txiav txim raws nej txoj cai.” Cov Yus Dais hais rau nws : “Tsis tso lus rau peb tua neeg.”
32 Xwv Yes Xus lo lus qhia kev tuag li cas nws yuav tsum tuag tsheej xeeb.
33 Pis Las Tos rov chaws hauv chaw txiav txim hu Yes Xus thiab hais rau nws : “Koj puas yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv ?”
34 Yes Xus teb tias : “Koj hais koj tus kheej li ko los lawv hais kuv rau koj ?”
35 Pis Las Tos teb tias : “Kuv puas yog neeg Yus Dais ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj xyeeb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
36 Yes Xus teb tias : “Kuv vaj ntxwv nrim teb tsis yog sim ceeb no, yog lub sim ceeb no yog kuv vaj ntxwv nrim, kuv cov tiam lis yuav tiv tsis xyeeb kuv rau cov Yus Dais, ziag no kuv vaj ntxwv nrim tsis nyob ntawm no.”
37 Pis Las Tos hais rau nws : “Koj puas yog vaj ntxwv ?” Yes Xus teb tias : “Koj hais tias kuv yog vaj ntxwv, tim qhov ntawd thiaj xeeb kuv thiab tim li ntawd kuv thiaj tuaj hauv lub sim ceeb, xwv kuv ua tim khawv txog qhov tseem, tus yog tseem nws mloog kuv lub suab.”
 38 Pis Las Tos hais rau nws : “Qhov tseem yog dab tsi ?” Hais li ntawd, nws rov tawm mus cuag cov Yus Dais thiab hais rau lawv : “Kuv tsis pom chaw kiam hauv nws.
39 Raws li ua kam, thaum ua Hmoov Hla kuv tso ib tug neeg tawm rau nej ; nej puas kam kuv tso cov Yus Dais tus vaj ntxwv rau nej ?”
40 Lawv rov nthe hais tias : “Txhob tso nws, tiam sis Npas Las Npas.” Npas Las Npas yog tub sab.
1 Ces Pis Las Tos coj Yes Xus mus rau lawv nplawm.
2 Cov tub rog qhaib tau ib lub kauj pos tso saum nws taub hau thiab muab ib lub tsho tshaj sab liab rau nws npua,
3 Lawv txav los ntawm nws hais tias : “Zoo siab, vaj ntxwv Yus Dais.” Lawv rho ncuav pias rau nws.
4 Pis Las Tos rov tawm tuaj sab nraud hais rau lawv : “Saib, kuv coj nws tuaj nraum no kom nej paub tias kuv tsis pom yuav kiam nws dab tsi.”
5 Yes Xus tawm tuaj sab nraud, ntoo lub kauj pos thiab npua lub tsho tshaj sab liab, nws hais rau lawv : “Saib tus neeg.”
6 Thaum lawv pom nws, cov thawj leej choj thiab cov tub qhe qw hais tias : “Muab ntsia ntoo cuam ! Muab ntsia ntoo cuam !” Pis Las Tos hais lawv : “Nej kheej coj mus ntsia ntoo cuam, kuv tsis pom dab tsi yuav kiam nws.”
7 Cov Yus Dais teb rau nws : “Peb muaj peb cai, raws txoj cai nws yuav tsum tuag, vim nws ua nws kheej Tswv Ntuj Leej Tub.”
8 Thaum Pis Las Tos hnov lo lus no, nws yim ntshai,
9 Nws rov nkag hauv kem tsev txiav txim, nws hais rau Yes Xus : “Koj nyob qhov twg ?” Tiam sis Yes Xus tsis teb ib los rau nws.
10 Pis Las Tos hais rau nws : “Koj tsis hais dab tsi rau kuv ? Koj tsis paub tias kuv muaj peev xwm tso koj thiab muaj peev xwm muab koj ntsia ntoo cuam ?” 
11 Yes Xus teb tias : “Koj tsis muaj peev xwm ib qho rau kuv yog saum ub tsis muab pub koj ; tim li, tus muab kuv rau koj muaj txhaum loj dua.  
12 Txij ntawd, Pis Las Tos nrhiav kev tso nws ; cov Yus Dais qw hais tias : “Yog koj tso nws, koj tsis yog Kais Xas phooj ywg ; tus ua nws tus kheej vaj ntxwv sawv tiv Kais Xas.”
13 Pis Las Tos hnov cov lus no, nws coj Yes Xus tawm tuaj zaum sab nraud, ntawm lub sam thiaj hu ua txiag zeb, lus Hes Nplaws, Nkas Npas Thas.
14 Txog lub caij npaj hmoov Hla, kwv yees tav su. Nws hais rau cov Yus Dais : “Saib nej tus vaj ntxwv.”
15 Lawv cov ntawd nthe nqho : “Nkoj hlo ! Nkoj hlo ! Muab ntsia nthos ntoo cuam.” Pis Las Tos hais rau lawv : “Kuv puas muab nej tus vaj ntxwv ntsia nthos ntoo cuam ?” Cov thawj leej choj teb tias : “Peb tsuas muaj vaj ntxwv Kais Xas xwb.”
16 Ces nws tso rau lawv coj mus ntsia saum ntoo cuam, ces lawv los coj Yes Xus.
17 Nws tus kheej kwv ntoo cuam tawm mus rau thaj chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, Hes Nplaws hu ua Nkos Nkos Thas,
18 Lawv muab nws ntsia nthos ntoo cuam nrog ob leeg ib tug ib sab, Yes Xus tuaj nruab nrab.
19 Pis Las Tos kom dai ib daim phiaj saum tus ntoo cuam sau tias : “Yes Xus Nas Xas Les cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
20 Lub chaw muab Yes Xus ntsia saum ntoo cuam nyob ze lub nroog, coob leej Yus Dais nyeem daim phiaj sau ua lus Hes Nplaws, Los Mais thiab Hes Lees.
21 Cov thawj leej choj Yus Dais hais rau Pis Las Tos : “Txhob sau tias cov Yus Dais tus vaj ntxwv, tiam sis tus no hais tias kuv yog cov Yus Dais tus vaj ntxwv.”
22 Pis Las Tos teb tias : “Qhov kuv sau, twb sau lawm.”
23 Thaum lawv ntsia Yes Xus saum ntoo cuam, cov tub rog faib nws cov tsoos ua plaub pawg, ib tug tub rog tuaj ib pawg, lub tsho loj xaws keev hlo ib daig tsis muaj leej leeg.
24 Lawv sib hais zom zaws : “Txhob muab dua, tiam sis nrho ntawv saib leej twg tau.” Xwv tsheej xeeb li ntawv sau tseg : “Lawv muab kuv cov tsoos sib faib thiab twv kuv lub tsho.” Cov tub rog tau ua li ntawd.
25 Sawv ntsug ze tus ntoo cuam, muaj Yes Xus niam thiab nws niam tus viv ncaus, Mas Lias Kos Pas thiab Mas Lias Mas Das Lees.
26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim tus nws hlub sawv ze ntawd, hais rau leej niam : “Poj niam, saib koj leej tub.”
27 Nws hais ntxiv rau tus thwj tim : “Saib koj leej niam.” Txij li sij hawm ntawd tus thwj tim coj nws los nrog tus thwj tim nyob.
28 Dhau ntawd, Yes Xus paub tias tas txhua yam tsheej xeeb li ntawv sau tseg, nws hais tias: “Kuv qhuav siab.”
29 Muaj ib taub cawv qaub puv nkaus nyob ntawd, lawv muab thooj xwb kuab raus cawv qaub chob tus ntsis hmuv cev rau nws qhov ncauj.
30 Thaum nws haus pas cawv qaub, Yes Xus hais tias : “Tsheej xeeb lawm.” Ces nws taub hau nyo nris, nws pa tu nrho.
31 Cov Yus Dais tab tom npaj hmoov, xas npas yog ib hnub loj, xwv tsis pub cov qauv dai saum ntoo cuam, lawv hais kom Pis Las Tos muab cov qauv dam ceg txo nqes los.
32 Cov tub rog tuaj dam thawj tug ceg thiab lwm tus daim nrog nws saum ntoo cuam ;
33 Lawv los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws tuag lawm, lawv tsis lov nws ceg,
34 Ces ib tug tub rog xuas nws rab hmuv nkaug Yes Xus sab tav, ntshav thiab dej paim yaws.
35 Tus pom ntsoov ua tim khawv, nws qhov tim khawv muaj tseeb, nws paub nws hais tseeb kom xwv nej ntseeg.
36 Tej yam no tshwm los kom tsheej xeeb li hauv ntawv : “Nws txha tsis lov.”
37 Lwm cov ntawv tseem sau tseg : “Lawv yuav tig ntsia tus lawv nkaug.”
38 Dhau ntawd, Yos Xes As Lis Mas Tais, nyiag ua Yes Xus ib tug thwj tim vim qhov ntshai cov Yus Dais, tuaj thov Pis Las Tos txo Yes Xus lub cev, Pis Las Tos tso lus ; ces nws tuaj txo Yes Xus lub cev.
39 Nis Kos Des Mos, tus mus cuag nws thawj zaug hmo ntuj, nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab raug nqe hnyav tuaj.
40 Lawv coj Yes Xus lub cev muab cov pluaj ntaub tsuag tshuaj tsw qab los pav, ua raws li cov Yus Dais kab ke los neeg.
41 Ntawm thaj chaw lawv ntsia nws saum ntoo cuam, muaj ib lub vaj, hauv lub vaj muaj ib lub qhov ntxa tshiab tsis tau tso dua leej twg li ;
42 Tim yog cov Yus Dais caij npaj ua hmoov thiab lub ntxa los ze, ces lawv tso Yes Xus rau hauv.


Homélie du vendredi saint :

Mus mloog cov lus
Cov niam cov txiv, kwv tij neej tsa sawv daws,

Hnub no yog hnub 6 Ntshiab, yog ib hnub peb muaj kev tu siab loj, vim tias tim peb ntiaj teb neeg lub txhoj lub txhaum (siab lim hiam, siab phem, siab dub, siab nkhaus, muab hlob, twm xeeb, khav theeb, cib nyeej, ntxub neeg, liam neeg, tub sab, tua neeg, hiam neeg, txhav khem, yees hlob, thab plaub, dag, ua plees ua yis…) Tas tej kev phem no, ua Yes Xus tus ncaj ncees thiab dawb huv, tsis muaj ib qho txhaum hlo li poob tsim, raug liam, raug txim, raug tua tuag ua daj tes dai ncuv saum ntoo cuam li tus neeg tub sab, tua neeg. Peb tu siab rau peb cov txhaum ua Yes Xus tuag.

Hnub 6 Ntshiab no, yog hnub Yes Xus raug tsim txom siav tu nrho nrog cov tub sab, cov neeg txhaum koom ib nqag, tuag ua ib pawg. Vim li ntawd, peb yuav los piav txog txoj kev Yes Xus raug tsim txom tuag pab tau peb dab tsi, qhia thiab txhawb dab tsi rau peb txoj kev ntseeg thiab teev Yes Xus ? Peb kuj yuav los hais ob peb los txog hnub 6 Ntshiab no, peb cov neeg teev Yes Xus hauv peb lub Koom Txoos Niam Kas Tos Liv taug Ntoo Cuam kab ke thiab pe Ntoo Cuam. Tim li cas peb taug Ntoo Cuam kab ke thiab peb pe Ntoo Cuam ?

Feem ntau, peb twb tsis nco qab faj, tsis xav dab tsi txog Yes Xus kev raug tsim txom tuag li. Peb tuaj teev ntuj, peb mloog cov zaj nyeem tag los peb lub siab twb tsis ras, peb lub tswv yim twb tsis qhib los txais Tswv Ntuj lus. Xyov peb puas khaws tau Tswv Ntuj lus ib los ua tshuaj pab peb li. Txoj kev Yes Xus raug tsim txom tuag, tsis yog ib zag dab neeg peb muab los hais ib xyoos ib zaug rau sawv daws mloog. Yes Xus kev raug tsim txom tuag yog niaj hnub no peb tib neeg lub neej, yog tus tib neeg ncaj ncees lub neej raug luag ntxub, raug luag hiam tuag. Yes Xus kev raug tsim txom tuag yog nej ib tug txheeb ze lub neej, los yog nej lub neej los puas nej tus me nyuam lub neej raug txom nyem raug hiam. Tos Yes Xus raug tsim txom tuag, tim peb tib neeg siab phem siab lim hiam. Yes Xus tsis tau ua tub qaug tsis tau ua siab leej twg, Yes Xus tsis tau hais ib los yuam kev tsim nyog nplua, tsis ua txhaum tib neeg twg ib qho dab tsi. Yog tim kev ntxub, tim kev liam, kev khib thawb Yes Xus mus raug ntsia tuag saum ntoo cuam. Yuav kom peb to taub Yes Xus kev raug tsim txom tuag, peb yuav tsum piv rau ib tug neeg ncaj neeg zoo raug luag hiam tua tuag. Yam li ib tug me nyuam xeeb tau rau hauv leej niam plab, neb ob niam txiv pom zoo muab kaus pov tseg. Tsis yog neb xwb, muaj neeg nrog neb cuab neb taw. Tus kws tshuaj zoo siab pab neb tua tus me nyuam rho tawm hauv plab. Tsis yog neb thiab tus kws tshuaj xwb. Txoj cai qhib lug, tso lus dav fo leej twg xav rho me nyuam pov tseg ua tau. Peb pom tias tus me nyuam tsis tau ua tub qaug, tsis tau ua txhaum leej twg, sawv daws cia li txiav txim muab nws tua rho tawm hauv plab yam saib tsis taus nws tsis hwm nws li. Yes Xus tuag zoo li tus me nyuam mos. Tsis tas li ntawd xwb, Yes Xus tuag, vim Yes Xus zoo siab nrog tus me nyuam mos tuag kom cawm tau tus nyuam mos. Yes Xus zoo siab nrog peb tus neeg txheeb ze luag muab tua tuag kom hlub tau nws. Yes Xus zoo siab nrog cov tub sab tuag ua ib pawg kom zam tau lawv cov txhaum rau lawv. Tos Yes Xus tuag, vim Yes Xus kev hlub peb tib neeg loj dhau. Yes Xus hlub peb loj tshaj qhov phem thiab lim hiam peb ua rau tej tib neeg thiab ua rau Yes Xus. Lub tsiaj ntsim hnub 6 Ntshiab no, peb yuav thov Yes Xus pab peb kom peb dim txhua txoj kev phem, pab kom peb nrauj tau qhov phem paug tuaj rau peb thiab thov Yes Xus pab peb cog Tswv Ntuj kev hlub neeg kom ciaj kom hlob thiab muaj zog hauv peb ib yam li hauv Yes Xus.

Txog ntawm kev taug Ntoo Cuam kab ke thiab pe Ntoo Cuam muaj ib lub ntsiab tob thiab loj heev, peb lub tswv yim ntsuas tsis ti qab, peb lub siab pom tsis ti ntug thiab tsis nto ntsis. Ntoo Cuam yog ib tug quab yuam Yes Xus tuag. Ib tug quab, tsis yog ib yam twj zoo nkauj zoo saib. Ib tug quab yog ib yam twj rhiab siab, tsiv ntsia, ntsawv siab. Yes Xus tsis xaiv qhov zoo nkauj. Yes Xus ua siab txais txoj kev rhiab siab, ua siab txais txoj kev ntsawv siab. Yes Xus tsis xaiv txoj kev tau zoo tuag, tsis nrhiav ib lub ntees tuag zoo. Peb tej kev lim hiam, kev txhaum ua Yes Xus tuag txom nyem ntsuav, poob tsim loj, tsis muaj neeg tau luag pom, tau luag ntsia Yes Xus lub pliaj plhu. Qhov peb paub, Ntoo Cuam kab ke coj peb kev los nrog Yes Xus taug kev txom nyem. Peb hnov, Muaj ib tug neeg lub npe hu ua Xis Moos Kws Les Nais, nrog Yes Xus kwv tus ntoo cuam. Tiam sis, qhov tseeb Yes Xus tuaj hauv lub sim ceeb, nrog peb kwv peb tus ntoo cuam. Ntoo Cuam kab ke qhia peb tias, yug los ua leej tib neeg, peb nyias muaj nyias ib tug ntoo cuam, nyias muaj nyias ib tug quab ntawm nyias hauv ntej. Peb nyias yuav kwv nyias tus ntoo cuam, nyias tus quab nrog Yes Xus lawv Yes Xus qab. Peb zoo li Xis Moos Kws Les Nais nrog Yes Xus taug Ntoo Cuam kab ke. Ua neej nyob, peb yeej paub peb muaj kev rhiab siab loj, muaj kev ntsawv siab ntau. Peb txhob ntshaw kev tau zoo tuag. Kev pe Ntoo Cuam, yog thov lees txhaum. Tim peb lub siab phem ua Yes Xus tuag. Kev pe Ntoo Cuam, yog thov Yes Xus poob tsim loj, txom nyem txaus txhawb peb lub zog hauv peb kev rhiab siab, hauv peb kev poob tsim, hauv peb kev ntsawv siab kom peb muaj zog. Thov Yes Xus txhob tso peb pov tseg, tig ntsia peb lub neej lwj siab, khuv leej peb txom nyem tsis pom qab hais qhia leej twg.

Ib tsoom phooj ywg, thov kom hnub 6 Ntshiab, taug Ntoo Cuam kab ke thiab pe Ntoo Cuam coj peb los npuab Yes Xus kom ruaj thiab khov thiab yim txawj hlub Huab Tais Yes Xus thiab peb leej tib neeg tuaj.

Monjoly 6 avril, 2017     CVChivHnub 7 Ntshiab  Hmo Hla

1-Hauv Paus 1,1.26-31a

1 Thaum chiv keeb, Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab daim av,
26 Tswv Ntuj hais tias : “Xav kom peb puab av luaj ua neeg li peb tus duab kom thooj li peb, kom lawv kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj, tas tej tsiaj saum daim av thiab tej kab cawv caws saum av.”
27 Tswv Ntuj tsim neeg hauv nws tus duab li hauv Tswv Ntuj tus duab, nws tsim txiv neej thiab poj niam, nkawd yog nws tsim.
28 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau nkawd, Tswv Ntuj hais rau nkawd: “Huam vam txi txiv puv nkaus daim av, tswj nws, kav tej ntses hauv hiav txwv, tej noog saum ntuj thiab tas tej tsiaj nti cawv caws saum av.”
29 Tswv Ntuj hais tias : “Kuv pub rau neb tej nroj tsuag ua noob saum av thiab tej ntoo txi txiv nyias hom ntoo nyias hom noob rau neb ua txhiam xws,
30 Thiab rau tas tej tsiaj saum av thiab tas tej noog saum ntuj thiab tas tej kab cawv caws saum av muaj ntsuj ciaj sia, tej nroj tsuag ua lawv txhiam xws.” Txawm muaj li ntawd.
31 Tswv Ntuj pom tas txhua yam nws tau ua yog zoo tshaj plaws, cia li tsaus ntuj thiab kaj ntug, yog hnub rau.
1 Cov txheej ntuj thiab daim av thiab txhua hom tsav rog tiav log.
2 Hnub xya Tswv Ntuj ua tiav log nws tes num nws ua thiab hnub xya nws caiv tag nrho tej num nws ua.


2-Hauv Paus 22,1-2.9-13.15-18

1 Tej xwm no dhau tas, Tswv Ntuj sim As Nplas Has siab thiab hais rau nws : “As Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
2 Nws hais tias : “Coj koj tus tub, Is Txhaws Has, tus kheej tus koj hlub, koj mus lawm teb chaws Mos Lis Yas, coj nws nce lawm saud muab txi saum ib lub roob kuv mam qhia koj.”
9 Nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws ; As Nplas Has tsa tau lub thaj, muab cov taws teeb rau ; nws muab nws tus tub Is Txhaws Has pav tsuam cov taws saum lub thaj.
10 Nws xyab nws txhais te nthos rab nyuam riam los hlais nws tus tub caj pas.
11 Huab Tais tus tshab xo hu nws saum cov txheej ntuj hais tias : “As Nplas Has, As Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
12 Nws hais tias : “Txhob cev koj tes rau saum tus me tub ! Tsis txhob ua dab tsi rau nws ! Vim ziag no kuv paub tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, koj tsis qee koj tub tus kheej deb kuv.”
13 As Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug yaj nraum qub qab txwm kub daig hauv tauv khaub, As Nplas Has mus ntes ntho tus laug yaj los tso saud txi taj nws tus tub chaw.
15 Huab Tais tus tshab xo hu As Nplas Has zaum ob saum cov txheej ntuj,
16 Hais tias: “Kuv tus kheej, Huab Tais, tsa ncauj hais tias : vim koj tau ua tej yam no, koj tsis qee koj tub tus kheej,
17 Kuv yuav foom koob hmoov rau koj tiag thiab kuv yuav ua koj tsoom xeeb ntxwv huam vam cuag cov hnub qub saum ntuj thiab cuag suab zeb tom ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb ntxwv yuav kav lub qhov rooj ntawm cov yeeb ncuab.
18 Tim koj tsoom xeeb ntxwv, tas txhua pej kum teb saum daim av yuav tau koob hmoov vim koj mloog kuv lub suab.”


3-Kev Tsiv 14,15-15,1

15 Huab Tais hais rau Mos Xes : “Tim li cas koj qw tuaj rau kuv ? Hais rau tsoom tub ki His Xas Lais kom tawm mus.
16 Koj tsa koj tus cwj thiab xyab koj txhais tes saum hiav txwv phua rhe nws, kom tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv qab thu qhuav plawv hiav txwv.
17 Kuv yuav ua rau cov Mis Txhaws Lais siab tawv qhi, lawv yuav caum qab tuaj, kuv yuav nto koob meej tiv Fas Laws Os thiab tiv nws lub zog, nws npoj peeb rag tsheb.
18 Cov Mis Txhaws Lais yuav paub tias kuv yog Huab Tais, thaum kuv nto koob meej tiv Fas Laws Os npoj peeb rag tsheb.
19 Tswv Ntuj tus tshab xo tuaj, nws mus ua ntej tsoom His Xas Lais lub yeej thiab tuaj tom lawv qab ; twv huab tuaj ua lawv ntej thiab sawv tuaj tom lawv qab,
20 Nws tuaj ntawm Mis Txhaws Lais lub yeej thiab His Xas Lais lub yeej, twv huab tsaus nti thiab kaj nrig ib hmos ; cov no txav tsis ti cov tod tas ib hmos.
21 Mos Xes xyab nws tes saum hiav txwv, Huab Tais ua kom tshuab hiav txwv muaj ceev tas ib hmos, txav zoj hiav txwv dej faib hlo av qhuav qhawv.
22 Tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv nruab nrab hiav txwv av qhuav qhawv, dej sawv ua ntsa rau lawv sab xis thiab sab laug.
23 Cov Mis Txhaws Lais caum lawv qab tuaj : tas nrho Fas Laws Os cov nees, thiab npoj peej rag tsheb hauv nruab nrab hiav txwv.
24 Yuav kaj ntug, Huab Tais ntsia hauv twv huab thiab nplaim taws tuaj rau cov Mis Txhaws Lais lub yeej, nws ua cov Mis Txhaws Lais lub yeej yuam kev ntxhov hnyo.
25 Nws ua cov log tsheb plim daig tas, Mis Txhaws Lais hais tias : “Kuv khiav His Xas Lais vim Huab Tais nrog lawv tiv Mis Txhaws Lais !”
26 Huab Tais hais rau Mos Xes : “Xyab koj tes saum hiav txwv kom dej ntws los rau Mis Txhaws Lais npoj peeb rag tsheb.”
27 Mos Xes xyab nws tes saum hiav txwv, yav kaj ntug hiav txwv rov los nyab yees nws lub chaw ; cov Mis Txhaws Lais tso tes khiav kom dhau, Huab Tais xyeeb Mis Txhaws Lais hauv plawv hiav txwv deb ntawm nws.
28 Dej los npog luas npoj peeb rag tsheb, tag Fas Laws Os lub zog cov tuaj caum qab hauv hiav txwv tsis dim ib tug li.
29 Hos cov tub ki His Xas Lais mus kev av qhuav qhawv hauv plawv hiav txwv, dej ua ntsa rau lawv sab xis thiab sab laug.
30 Hnub ntawd, Huab Tais cawm His Xas Lais ntawm Mis Txhaws Lais tes thiab His Xas Lais pom Mis Txhaws Lais tuag ntawm ntug hiav txwv.
31 His Xas Lais pom Huab Tais txhais tes lub zog nws ua los tiv Mis Txhaws Lais, tsoom pej xeem hwm Huab Tais thiab ntseeg Huab Tais thiab nws tus tub txib Mos Xes.
1 Mos Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais seev yees zaj nkauj no rau Huab Tais, lawv hais tias: “Kuv yuav seev rau Huab Tais tus siab li siab, cuam sis nees thiab tus caij rau hauv hiav txwv dej.” 


4-Es Xais 54,5-14

5 Tus qaws koj yog tus tsim koj, lub npe yog cov tsav rog tus Huab Tais, tus txhiv koj His Xas Lais tus Ntshiab, nws hu ua tas daim av tus Tswv Ntuj.
6 Tam zoj tus poj niam luag tso pov tseg chim yuav tuag, Huab Tais hu koj : puas yuav nrauj tus nkauj nyab tshiab ? Koj tus Tswv Ntuj hais li.
7 Kuv muab koj tso tseg me ntsis, khuv leej dhau, kuv rov los coj koj dua.
8 Meem txom dhau, kuv tau zais kuv ntsej muag me ntsis deb koj, los yeej tshua koj ib txhis, kuv khuv leej koj dhau, Huab Tais tus txhiv koj hais li.
9 Vim rau kuv tam li Nos Has cov dej : kuv cog lus tias Nos Has cov dej tsis rov nyab daim av ntxiv, kuv cog lus ib yam txhob npau rau koj thiab tsis yws koj lawm.
10 Tab tej roob txawm txav, tej hauv toj txawm yees, kuv kev tshua koj yuav tsis txav deb koj, kuv kev thaj yeeb lus cog tseg yuav tsis yees, Huab Tais tus khuv leej koj hais li.
11 Khuv xim, raug cua daj cua dub, tsis muaj leej twg nplij tau nws, kuv mam xov paj zeb ua  koj ntsa, zeb zuag zeb xia txhim koj tse.
12 Kuv yuav teeb zeb ntsuab saum koj ntsa, pov haum rau koj qhov rooj thiab xov zeb ci nplas koj lub loog.
13 Tas koj tej tub ua Huab Tais thwj tim, koj cov tub yuav tau kev thaj yeeb.
14 Koj yuav nyob tus yees hauv kev ncaj ncees, deb kev txob txhawj, tsis ntxhov siab ; kev ntshai yuav tsis los nphav koj lawm.

5-Es Xais 55,1-11

1 Saib, tus qhuav siab kom mus cuag dej, tus tsis muaj ib qho nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj.
2 Tim li cas nej luj nyiaj qhov tsis tau mov, txog siav rau yam tsis pov khawv? Kom nej mloog, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj thiab nej ntsuj plig yuav muaj roj qhuas ntxhias.
3 Tig ntsej los ! Tuaj cuag kuv, mloog kuv, nej ntsuj plig yuav ciaj sia, kuv cog lus rau nej mus ib txhis tshua Das Vis tshaj tej.
4 Saib, nws ua zeej tsoom tim khawv, kuv tsa nws ua tus tswj thiab tus thawj coj rau zeej tsoom.
5 Saib, ib haiv pej kum neeg koj tsis paub, koj tsa suab hu, haiv pej kum tsis paub koj yuav khiav sis dug tuaj cuag koj vim Huab Tais koj tus Tswv Ntuj thiab His Xas Lais tus Ntshiab, vim nws ua koj nto koob meej.
6 Nej nrhiav Huab Tais cheem tseem ntsib tau, hu thaum nws tseem nyob ze.
7 Kom tus siab phem nrauj nws txoj xub kev, tus nkhaus nws zaj tswv yim, kom nws tuaj cuag Huab Tais tus khuv leej nws thiab tuaj cuag peb tus Tswv Ntuj tus kheev zam tsis txawj tag.
8 Kuv tswv yim tsis yog nej tswv yim thiab nej xub ke tsis yog kuv xub ke, Huab Tais hais li ntawd.
9 Vim lub ntuj siab dua daim av, li ntawd, kuv xub ke siab tshaj nej xub ke thiab kuv tswv yim tshaj nej tswv yim.
10 Vim tam li nag thiab daus nqes saum ntuj los tsis rov qab qhuav, twb yuav tsum ntxaum av, leg tau num, nthaw kaus, ua noob rau tus nrom thiab ua mov rau tus yuav noj.
11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj tib yam nkaus tsis rov los cuag kuv dag, kawg yuav tsum ua li kuv xav, tau nkaus yam kuv xa nws mus ua.


6-Npas Lws 3,9-15.32-4,4

9 Tig mloog cov lus ciaj sia, His Xas Lais, cuab ntsej kawm kev thoob tsib.
10 Tim li cas His Xas Lais, koj thiaj poob rau yeeb ncuab av ? Laus nkoos rau pej kum teb ?
11 Qias ntsuav nrog tsoom tub tuag, ua ke nrog tej txhia hauv qhov ntuj.
12 Yog tim koj tau tso lub chaw txhawv kev thoob tsib pov tseg.
13 Koj lam taug Tswv Ntuj txoj xub ke, koj yuav nyab xeeb ib txhis.
14 Kawm kev txawj ntse txoj kab, lub zog qhov chaw, tswv yim txoj ke kom paub lub chaw siav ntev, qhov muag chaw pom kev thiab kev thaj yeeb;
15 Leej twg nrhiav tau nws lub chaw, nkag tau hauv nws txhab cuab tam ?
32 Tus paub txhua yam thiaj paub nws, nws lub tswv yim thiaj pom, tus ib txwm raug daim av tawm los, tso tsiaj txhu puv av.
33 Tus xa qhov pom kev tuaj, thiaj txawm qhov pom kev, nws nqus hlo qhov pom kev ntshee na cam tsis dhau.
34 Tej hnub qub ntsais tsias hom khaj nyob nyias lub chaw,
35 Nws tsa suab hu, lawv teb nws : “Peb nyob ntawm no.” Lawv ntsais tsias qhuas tus tswv tsim lawv,
36 Nws yog peb tus Tswv Ntuj, tsis muaj leej twg piv tau nws,
37 Nws tho txoj kev txawj ntse qhia nws tus tub txib Yas Kos, tus nws hlub His Xas Lais.
38 Nws cia li tshwm los saum daim av, ciaj leej tib neeg.
1 Kev thoob tsib yog phau ntawv Tswv Ntuj lus qhuab qhia, txoj cai nyob ib txhis ; leej twg mloog ciaj sia, tus nrauj pov tseg tuag nthi ;
2 Rov qab los, Yas Kos, tuav rawv nws, taug kev kaj nrig, cuag nws qhov pom kev.
3 Txhob cia koj lub hwj chim rau luag, yam koj nyiam rau tej pej kum neeg.
4 Peb hmoov zoo, His Xas Lais, yam xis Tswv Ntuj siab tau tshwm rau peb.

7-Es Xes Kias 36,16-17a.18-28

16 Ces Huab Tais lo lus tuaj rau kuv hais tias :
17 Av luaj neeg leej tub, tsev His Xas Lais cov nyob saum lawv daim av,
18 Kuv npau heev rau lawv, vim tej ntshav lawv ua ntws hauv teb chaws nrog lawv cov dab ua qias nws.
19 Kuv thiaj ua lawv tawg ri thoob pej kum teb tam zoj lawv txoj xub ke thiab tej num kuv txiav txim rau lawv.
20 Nws tuaj mus rau cov pej kum teb uas lawv nyob, lawv ua lub npe kuv kev ntshiab huv poob tsim, thaum luag hais lawv : Yog Huab Tais haiv neeg cov no, tawm hauv nws thaj av los !
21 Kuv txuag lub npe kuv kev ntshiab huv uas tsev His Xas Lais ua poob tsim hauv cov pej kum teb uas lawv tuaj nyob.
22 Vim li, koj hais rau tsev His Xas Lais : “Huab Tais Tswv Ntuj hais li no: Tsis tim nej kuv ua li ntawd, tsev His Xas Lais, tim lub npe kuv kev ntshiab huv, nej tau ua poob tsim hauv cov pej kum teb nej tuaj nyob. 
23 Kuv yuav ua kuv kev ntshiab lub npe kom loj li loj, lub nej tau ua poob tsim hauv pej kum teb hauv nruab nrab lawv, cov pej kum teb mam paub tias kuv yog Huab Tais, Huab Tais Tswv Ntuj tsa ncauj hais li thaum kuv yuav tawm plaws ntshiab hauv nej rau lawv pom.
24 Kuv yuav coj nej hauv cov pej kum teb thiab sau nej hauv tej teb chaws, kuv mam coj nej los rau nej xeev teb.
25 Kuv mam nchuav dej huv saum nej ces nej yuav huv tas nej tej kev qias thiab kuv mam ua kom nej huv tas nej cov dab.
26 Kuv mam pub ib lub siab tshiab rau nej thiab pub ib tug pa tshiab sab hauv nej, kuv mam thau lub siab pob zeb hauv nej cev nqaij, pub lub siab neeg rau nej.
27 Kuv mam pub kuv tus pa hauv nej nruab nrog, kuv mam ua kom nej hwm kuv kev qhuab qhia, txuag thiab ua raws kuv tus txhooj.
28 Nej thiaj yuav tau nyob lub teb chaws kuv tau pub rau nej cov yawg suab, nej yuav yog kuv haiv hos kuv yuav yog nej tus Tswv Ntuj.

Los Mas 6,3b-11

3 Ntshai nej tsis paub tias tas peb cov tau ntxuav plig hauv Leej Pleev Yes Xus, peb tau ntxuav plig hauv nws kev tuag. 
4 Lub cim ntxuav faus peb nrog nws tuag, xwv tam li Leej Txiv lub hwj chim tsa hlo Leej Pleev sawv tsees hauv tsoom tub tuag, tib yam rau peb kom peb taug ib lub neej tshiab.
5 Yog peb los ua tib tug yub tam li hauv nws kev tuag, ces yuav tib yam rau peb hauv kev ciaj rov los thiab.
6 Paub li ntawd, muab tus qub neeg ntawm peb ntsia nthos nrog ntoo cuam thim lub cev txhaum xwv peb tsis ua kev txhaum qhev.
7 Tus tuag lawm ncaj ncees tu nrho kev txhaum.
8 Yog peb tuag nrog Leej Pleev, peb ntseeg tias peb yuav ciaj nrog nws.
9 Paub tias Leej Pleev tsim dheev hauv tsoom tub tuag yuav tsis txawj tuag lawm, kev tuag vuag tsis tau nws lawm.
10 Nws tuag, yog tuag rau kev txhaum ib zaug tas nrho ; nws ciaj, yog ciaj rau Tswv Ntuj.
11 Kuj tib yam rau nej, nej tuag nthi rau kev txhaum, ciaj sia rau Tswv Ntuj hauv Leej Pleev Yes Xus.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 28,1-10

1 Dhau hnub Xas Npas, pib hnub chiv lis piam kaj ntug txoog, Mas Lias Mas Das Lees thiab lwm tus Mas Lias mus xyuas lub ntxa.
2 Ua ciav, av qeeg nkaws muaj ceem : Huab Tais tus tshab xo nqes saum ntuj txav los dov daim txiag zeb rau ib sab, nws zaum saud.
3 Nws ib tsos ci li xob laim, nws cev tsoos dawb cuag daus.
4 Cov zov keeb ntshai tshee na cuag tuag tas.
5 Tus tshab xo tsa ncauj hais rau ob tug poj niam : “Neb txhob ntshai, kuv paub tias neb nrhiav Yes Xus tus raug ntsia saum ntoo cuam ;
6 Nws tsis nyob ntawm no, nws tsim sawv tsees li nws tau hais. Tuaj neb pom lub lav uas xyab nws.
7 Maj nroos mus hais rau nws cov thwj tim tias nws tsim sawv tsees hauv tsoom tuag los lawm thiab nws ua nej ntej rau Nkas Lis Lais, nej yuav pom nws ped, kuv hais rau nej os.”
8 Txav zoj tam sid deb ntawm lub ntxa ntshai thiab ho zoo siab heev, nkawd khiav los tshaj xo rau nws cov thwj tim.
9 Ua ciav, Yes Xus ntsib dheev nkawd hais tias : “Zoo siab !” Nkawd txav zog los qawm nkaus nws ko taw txhos caug ntua pe nws.
10 Yes Xus hais rau nkawd : “Neb txhob ntshai, neb mus tshaj xo rau kuv cov kwv tij kom lawv mus lawm Nkas Lis Lais, lawv yuav pom kuv ped.”

Homélie de la veillée pascale samedi saint :

Mus mloog cov lus
Ib tsoom niam tsoom txiv, tsoom kwv tsoom tij, tsoom neej tsoom tsav thiab tsoom phooj ywg hmov tshua,

Hmo no, yog hmo ntshiab hmo huv, hmo no yog zoo hmo, tas zeej tsoom neeg ntseeg Kas Tos Liv thoob ntiaj teb txoos npoj qas ntws zoo siab hlo teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj qhuas peb leej Huab Tais Yes Xus yeej hlo kev ploj, hla plaws kev tuag sawv tsees ciaj sia los nyob ib txhis. Yog ib hmos loj, yog ib hmos tshiab rau lub sim ceeb thiab rau peb txhua tus neeg ntseeg. Tim hmo no, lub sim ceeb tshoj tau kab, txhua tus neeg ntseeg xuas tau kev nce nto plaws ntuj. Tim muaj hmo no zoo hmo, peb txoj kev teev hawm Yes Xus raws Koom Txoos Kas Tos Liv qhuab qhia, yog txoj kab tseeb kev teev hawm Yes Xus tiag, ua tus cag ruaj, teeb lub hauv paus khov coj peb tib neeg kev mus nto plaws lub ntsis ntuj, ciaj Tswv Ntuj sia ua Tswv Ntuj tub ki nyob mus ib txhis. Nej yuav tsum paub qhov tseeb. Tsuas muaj tib pab neeg teev Yes Xus thiaj yog tus cag, tsuas muaj tib pawg neeg ntseeg txoj kev teev Yes Xus thiaj yog lub hauv paus. Yog peb lub Koom Txoos Kas Tos Liv Yes Xus ua tus tsa sawv los coj ntiaj teb neeg no kev thiaj yog Yes Xus lub Koom Txoos. Yes Xus tsuas muaj tib lub Koom Txoos xwb.

Nej muaj hmoo, yog nej nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Nej yuav tsum zoo siab hlo thiab ua Huab Tais Tswv Ntuj tsaug txhua lub caij, txhua lub sij hawm, khi nej pluaj siab tuag nthi rau Koom Txoos Kas Tos Liv, nrog Koom Txoos Kav Tos Liv ua neej nyob thaj yeeb thiab nyob nyab xeeb. Nej tsis txhob ntaus siab me, los ua siab coob siab ntau li tus nkauj feb los tus nraug fav. Nej thiaj li yuav tam zoj tus nkauj nyab mus ua neej puab cuab tsav tau nej lub yig, nej yuav ciaj ua tus ntseeg Tswv Ntuj paus nto plaws ntsis, tau Tswv Ntuj koob muaj nws txiaj ntsig.

Nej cov los tshiab, Huab Tais Tswv Ntuj hlub nej, Tswv Ntuj tsis xav cia nej xuas kab mus poob qab, maub kev mus poob deg. Nej twb hnov tsab ntawv Kev Tsiv : “1 Mos Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais seev yees zaj nkauj no rau Huab Tais, lawv hais tias: “Kuv yuav seev rau Huab Tais tus siab li siab, cuam sis nees thiab tus caij rau hauv hiav txwv dej KT 15,1.” Nej cov los txais lub Cim Ntxuav hmo no, hmo dawb hmo huv, nej tau koob tau hmoov. Thaum peb tsis tau paub Tswv Ntuj, peb tsuas pom tias yuav ua li peb siab xav thiaj yog. Tiam sis, ua li peb xav ces ua peb plag. Ntshai ua li peb nyiam thiaj tau. Tiam sis, ua li peb nyiam ces dab tsi los piam. Peb xav tias muab qaib ntsuj, muab npua plig los kho ces peb yuav dim peb tus mob. Tiam sis, qaib ntsuj mus lawm dawb, npua plig mus lawm do, peb tus mob nws nyob nws tos. Nyiaj txiag phob tas plag, tsiaj txhu los piam, txiv yawg ntoog txiv yawg tus mob lwj liam. Peb yuav tsum xav kom thoob, mloog kom zoo Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus tuaj cawm tau peb.

Nej cov tseem tsis tau los teev hawm Huab Tais Yes Xus, nej cuab ntsej mloog nws tshoj, khaws nws lus. Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb ntiaj teb neeg tas txhua leej txhua tus. Tiam sis, peb tib neeg rov tsis txawj hlub peb tus kheej, ua siab hnyav, ua siab qeeb, ua siab me, tsis tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj, yog peb niam peb txiv. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus loj, yog tus muaj hwj huam, tus tsim ntuj tsim teb. Peb twb mloog tsab ntawv chiv keeb hauv paus : “27 Tswv Ntuj tsim neeg hauv nws tus duab li hauv Tswv Ntuj tus duab, nws tsim txiv neej thiab poj niam, nkawd yog nws tsim HP 1,27.” Phim peb yuav maj nroos los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Kev teev hawm Tswv Ntuj yog txoj kev do, peb tsis yeem taug. Lwm yam kev cai teev hawm yog txoj kev fab, muaj caj hmab, cag ntoos dawm kev. Peb yeem taug txoj kev fab, tsis tuaj yeem taug txoj kev do.

Hmo no yog hmo Hla, hmo dawb hmo huv. Tim li cas, peb saib hmo no hmo muaj txiaj ntsim, hmo muaj nuj nqes rau peb tus neeg teev hawm Tswv Ntuj ? Peb ua neej nyob, tsis hais ib txwm nkauj nraug sib ntshaw, los ib nkawm niam txiv sib hlub, los ib khub phooj ywg sib raug zoo, yuav tsum muaj tej lub cim ua rau peb pom thiab paub tias txwm nkauj nraug sib ntshaw, nkawm niam txiv sib hlub los khub phooj ywg sib raug zoo. Yog tsis muaj cim ua peb pom ces tsis muaj sib ntshaw, tsis muaj sib hlub thiab tsis sib raug zoo. Hmo no, Huab Tais Tswv Ntuj ua ib lub cim loj rau peb tib neeg pom. Tswv Ntuj txuas nkaus txoj sia tshiab tsa hlo nws Leej Tub Huab Tais Yes Xus tuag nthi lawm, sawv tsees ciaj sia, hla plaws kev ploj, tsuj nthi kev tuag ntawm taw tsis txawj tuag ntxiv. Yog ib lub cim Tswv Ntuj ua loj tas nrho txhawb peb lub siab ntseeg thiab mloog Tswv Ntuj lus kom ruaj thiab khov tiag tiag. Kawg Huab Tais Tswv Ntuj xwb thiaj muaj peev xwm rhuav tau kev tuag pov tseg. Kev ntseeg Tswv Ntuj yog txoj kev cawm peb, Tswv Ntuj xwb thiaj nplij tau tag nrho peb kev tu siab, ua tau peb lub pliaj plhu chim zoo hlo luag ntxhi tuaj. Peb twb mloog Mas Tais tsab ntawv piav txog ob tug poj niam tu siab heev, vim Yes Xus tuag lawm. Tag kis ntawd, nkawd sib yaum mus xyuas Yes Xus tom ntxa : Nkawd pom Yes hais li no rau nkawd tom qhov ntxa : “Neb txhob ntshai, neb mus tshaj xo rau kuv cov kwv tij kom lawv mus lawm Nkas Lis Lais, lawv yuav pom kuv ped Mt 28,10.” Nkawd ceeb tag, vim nkawd pom yam tsis tau pom dua. Nkawd pom Huab Tais Yes Xus ciaj ciaj nrog nkawd txuas lus. Nkawd kuj ntshai, tiam sis, nkawd zoo siab tshaj plaws tsis muaj dab tsi pauv tau. Vim li no, hmo Hla no qhia peb ntseeg tias muaj ib hnub los txog, Tswv Ntuj yuav pub peb nrog nws Leej Tub Yes Xus sawv tsees cia nyob mus ib txhis tsis txawj ploj, tsis txawj tuag, ciaj ua Huab Tais Tswv Ntuj tub ki. Yam peb ntshaw tshaj plaws saum yaj ceeb no tsis yog nyiaj yog kub, yog kom peb tsis txhob txawj tuag. Kawg Huab Tais Tswv Ntuj xwb thiaj pub tau rau peb. Peb cia li los ntseeg Tswv Ntuj.

Kwv tij neej tsa sawv daws, hmo Hla no qhib ib txoj kev tshiab kev du kev ncaj keb tiaj tus rau lub sim ceeb peb tib neeg ntiaj teb. Yam li, peb yuav xyaum ua neeg siab dawb siab zoo, nrauj lub siab phem, siab dub, siab lim hiam pov tseg kom tu taw. Tsis txhob taug kev ua plees ua yis, kev sib cav sib ceg tub sab tua neeg. Peb tso txoj qub ke, lub neej qub, lub neej tsaus ntuj pov tseg. Thov kom lub txiaj ntsim hmo Hla no txhawb peb txhua tus kom muaj zog, nquag thiab zoo siab ua neeg zoo nyiam xis Tswv Ntuj siab nrog Huab Tais Yes Xus yeej kev txhaum thiab kev tuag.

Montjoly   04.04.2017    CVChivHnub Chiv Hla

Hauj Lwm 10,34a.37-43


34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias :
37 “Nej li, nej twb paub ntsoov lo lus tshwm sim thoob Yus Dais teb, pib ntawm Nkas Lis Lais txij Zam tshaj txoj kab ke ntxuav tas,
38 Yes Xus Nam Xas Les uas Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab pleev nws li cas thiab lub hwj huam, nws hla tuaj ua qhov zoo thiab kho zoo tag tej neeg raug dab phem lem vim Tswv Ntuj nrog nws. 
39 Peb yog tim khawv rau tas txhua yam nws tau ua hauv cov Yus Dais thaj chaw thiab nyob Yes Lus Xas Les ; lawv tau txov muab nws dai saum ntoo,
40 Tswv Ntuj tau tsa nws sawv tsees hnub peb thiab pub yees pom xyeem nws,
41 Tsis tas zeej tsoom, hos rau cov tim khawv Tswv Ntuj tau xaiv tseg thaum ntxov, rau peb, cov tau noj haus nrog nws thaum nws sawv tsees hauv cov tuag los,
42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa ua tus txiav txim rau tsoom ciaj thiab tsoom tuag.
43 Tas cov yaj saub tau ua tim khawv txog tus ntawd: leej twg ntseeg nws, txais kev zam txhaum vim nws lub npe.”

Kos Los Xais 3,1-4


1 Yog nej nrog Leej Pleev sawv tsees ciaj, nej nrhiav tej yam saum ub ntawm qhov chaw Leej Pleev zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis ;
2 Kom nej txhawj rau tej yam saum ub tsis yog rau yam saum daim av.
3 Txawm nej tuag los nej txoj sia nkaum nrog Leej Pleev hauv Tswv Ntuj.
4 Thaum Leej Pleev yuav tawm tuaj, nej txoj sia thiab nej yuav nrog nws tawm muaj hwj chim lug.

Zam Ntawv Moo Zoo 20,1-9

1 Hnub chiv hauv lis piam, ntuj tseem tsaus nyos, Mas Lias Mas Das Lees cuab ntxov tuaj tom ntxa, nws pom daim zeb ntawm ntxa tshem lawm.
2 Nws tso sas ntws los cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim uas Yes Xus nyiam, nws hais rau nkawd : “Lawv nqa Huab Tais hauv ntxa, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3 Pob Zeb tawm plaws thiab lwm tus thwj tim, nkawd mus tom ntxa.
4 Nkawd ob leeg tso sas ntws ua ke ; tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb thiab nws xub txog tom ntxa.
5 Khoov zoj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd, tab sis nws tsis chaws mus sab hauv.
6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa, nws xam cov hlab ntaub nyob ntawd,
7 Daim ntaub qhwv kauv taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub ntawd, hos nyob ib cag tais rau ib qho chaw.
8 Lwm tus thwj tim, tus xub tuaj txog tom ntxa, chaws los nws pom thiab nws ntseeg ;
9 Nkawd tseem tsis tau to taub txog cov ntawv tias nws yuav tsum sawv tsees hauv cov tuag los.


Homélie du dimanche de Pâques :

Mus mloog cov lus
Cov me nyuam, cov laus, kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws,


Hnub no yog ib hnub muaj txiaj ntsim loj tas nrho rau lub sim ceeb thiab rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Vim hnub no yog ib hnub peb tus Huab Tais Yes Xus sawv hauv tsoom tub tuag los ciaj Tswv Ntuj sia. Vim li, peb yuav los nthuav ob peb los txog Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim sawv ciaj sia, uas nws cog lus muab Tswv Ntuj txoj sia no rau peb.

Ib tsoom phooj ywg, peb ua leej tib neeg, peb ua dab tsi, peb xav kom zoo. Peb txoj dej num peb ua, peb xav kom tawg paj txi txiv. Peb txoj kev sib qaws ua ib sim neej, peb ntshaw kom peb luj neej ciaj ib cuab tsheej ib yig. Thaum peb tseem teev dab qhuas, peb xav kom dab tsis txhob looj koov auv mob auv ntsaj tuaj rau peb. Tiam sis dab, ntaim peb noj peb haus tas mus li tiam dhau tiam, dab tsis txawj hlub peb. Peb txoj kev teev dab qhuas pab tsis tau peb raws li peb lub siab nyiam, ua tsis tau rau peb li peb txoj kev vam, peb lub siab ntshaw. Ziag no, peb muab kev teev dab qhuas nrauj pov tseg. Peb los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Ua li txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim zoo li cas rau peb tib neeg ? Yam li hnub no, yog hnub nyoog ua hmoov hwm peb tus Huab Tais Yes Xus tuag nthi ros sawv tsees ciajTswv Ntuj sia. Vim li cas yog ib lub txiaj ntsim loj tas nrho rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj ? Vim txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj loj tshaj plaws lwm txoj kev teev hawm uas muaj nyob ntiaj teb no, nej hnov hais txog uas nej qhov muag pom thiab nej paub.

Nej twb paub :
-Kev teev dab qhuas li Hmoob teev dab niam dab txiv.
-Nej twb paub kev teev hawm Phus Thas li hauj sam kev cai.
-Nej kuj paub Mawv Xim Lim kev cai teev hawm.
-Tseem muaj ntau ntau hom kev cai teev hawm nyob ntiaj teb no tej zaum nej paub tsis tag. Tiam sis, nej yuav tsum muab tas tej kev teev hawm nyob ntiaj teb no coj los luj saum teev saib, txoj kev teev hawm twg yog txoj muaj nqes tshaj thiab muaj txiaj ntsim tshaj rau cov tib neeg. Thaum peb muaj luj tas saum teev, xam tas hauv nruab siab. Peb pom tias peb txoj kev teev hawm, Huab Tais Tswv Ntuj yog txoj loj, yog txoj zoo thiab yog txoj muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Hmoob twb hais tias loj yog Tswv Ntuj loj, siab yog Tswv Ntuj siab, muaj tseeb tiag. Txoj kev teev Huab Tais Tswv Ntuj yog txoj loj yog txoj zoo tiag tiag.

Peb txoj kev teev dab niam dab txiv, pab tau peb qee zaum, tiam sis cawm tsis tau peb. Peb tej poj yawm dua nras tag, ciaj ua plua av plua tshauv, tsis muaj ib tug sawv tsees hauv lub lav tuag txog tav li no.
Txoj kev cai teev hawm Phus Thas los tib yam nkaus, yog ib txoj kev coj qhuab qhia tib neeg mus taug txoj kev zoo. Kom nyias txawj cheem nyias lub siab kom txhob ntshaw noj ntshaw hnav, kom nyiaj taus tshaib yoo taus nqhis, kom thev mob thev ntsaj…Tiam sis, Phus Thas los tuag dua toj lawm nws cawm tsis tau tib neeg thiab nws tseem tos Huab Tais Tswv Ntuj kev khuv leej thiab cawm nws xwb.
Txoj kev cai Mawv Xim Lim los kuj qhuab qhia tib neeg kom nquag, kom tsim txiaj, txhob quav dej quav cawv, ua neeg siab ncaj siab zoo. Tus tsim txoj kev cai Mawv Xim Lim, Mos Has Mes, los kuj tuag dua toj ciaj plua av plua tshauv cawm tsis tau leej twg li.
Tas nrho tej poj yawm tsim muaj txhua txoj kev teev hawm nyob ntiaj teb no tsis muaj ib tug dhia dhau yuav sawv tsees tau hauv lub lav tuag los ciaj sia.

Kawg nkaus Huab Tais Yes Xus tib leeg kheej, lub cev ntaj ntsug tuag nthi, tiam sis Tswv Ntuj tshuab pa ua lub cev ntaj ntsug rov sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia los nyob niaj ib txhiab mus ib txhis. Vim li ntawd, hnub no, yog hnub Huab Tais Yes Xus sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia. Peb los ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus, vim Yes Xus tib leeg xwb thiaj cawm tau peb ntawm kev tuag kom ciaj los tsis txawj tuag ntxiv. Ua cas peb ntseeg, puas tiag os, puas ntseeg tau tias Yes Xus cawm tau peb ntawm kev tuag ?

Ib tsoom phooj ywg, muaj tseeb tiag thiab peb ntseeg tias Yes Xus tsis txhawj cawm tau peb ntawm kev tuag. Vim Yes Xus sawv tsees ciaj lawm kom peb tso siab. Yog Yes Xus tsis sawv hauv tsoom tub tuag los, ces peb txoj kev ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus tsuas piv tau li peb txoj kev teev dav qhuas, los piv tau raws lwm txoj kev cai teev hawm xwb, txawm siv zog teev hawm npaum twg los tsis tau nuj nqes dab tsi. Tiam sis, vim Yes Xus sawv hauv tsoom tub tuag los lawm tiag. Nej hnov, Xis Moos Pob Zeb thiab tus thwj tim Yes Xus nyiam, nkawd ob leeg chaws mus hauv Yes Xus lub ntxa. Nkawd pom tias lub ntxa khoob vus lawm, tshuav cov hlab ntaub khi tes taw tseem tais nyob hauv lawm xwb. Ntawd, yog ib lub cim qhia tias Yes Xus sawv ciaj sia lawm. Tom qab, Yes Xus tseem yees tuaj rau lawv pom xyeem, nrog lawv noj, nrog lawv haus, nrog lawv txuas lus mus txog hnub Yes Xus nce hlo hauv twv huab dua pem ntuj lawm. Yog peb ntseeg Yes Xus tas siab tas ntsws tiag, ces peb yuav tau Yes Xus lub txiaj ntsim cawm peb. Xav kom nej nco ntsoov, peb leej tib neeg twg ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj xub txais tau lub txiaj ntsim ua lub cev ntaj ntsug thiab ntsuj plig xub mus pem ntuj tshaj plaws ? Yog peb leej niam Mas Lias. Vim peb leej niam Mas Lias yog tus mloog Tswv Ntuj lus zoo tshaj tej, nws tau Tswv Ntuj txiaj ntsim ces nws thiaj li xub ua peb ntej dua pem ntuj lawm. Peb vam tias Yes Xus tsis dag peb. Muaj ib hnub los txog, tas peb lub cev ntaj ntsug thiab ntsuj plig yuav lawv peb leej niam Mas Lias qab mus pem ntuj nrog Huab Tais Yes Xus ua ke mus ib txhiab ib txhis.


Montjoly   03.04.2017     CVChiv

0 commentaires: