Fab Kis zaj peb Txiv Nyob saum Ntuj tshiab

Txij li thawj lub lis piam ua ntej Huab Tais Yes Xus yug, tsoom ntseeg Kas Tos Liv (Catholique) yuav hloov ib lo lus tsis hais ntxiv, nyob rau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj ».

Ntawm zaj hais lus Hmoob, Txiv Plig Nyiaj Pov thaib cov Xib Hwb twb pes meej lawm. Yog ntawm lus Fab Kis Xwb.

Cov tswv qhia hauv Fab Kis teb tau pom zoo, lub sij hawm sab laj, uas hu tag nrho cov tuav hauj lwm tuaj sib tham nyob rau Lourdes (hnub tim 28 – 31/03/2017).

Kev qhib sib tham kuj muaj lus sib hais txaus nyob rau txhua suam lus, qhov hloov ib lo lus rau zaj Peb Txiv nyob saum ntuj, kom raws txoj cai txiav siv hauv kev ntseeg ntuj, rau fab kev thoob tsib thiab yam pom muab tau ntawm zeej tsoom, yog tham nyob rau hnub chiv tim 1/11/2017 ua ntej hmoov Yes Xus yug.

Hais raws li qhov tau qhia nyob rau rooj sab laj loj ntawm cov tswv qhia Fab Kis (CEF).
Lus Fab Kis zaj Peb Txiv nyob saum ntuj hloov lus hais tias  « txhob tso peb nkag rau kev ntxias » uas tsis hais tias « txhob tso peb raug kev ntxias ». Qhov tseeb tiag yeej pom zoo siv thaum lub 11 hlis ntuj 2013 los lawm. Tau pom zoo tu lus yuav nyob rau rooj sab laj loj txhua zog, nrog rau tsoom tswv qhia Fab Kis uas tuaj sib sau hais tau 17 lub xyoo dhau los. Sawv daws yeej tau nrhiav kom lo lus tshiab dhos raws li phau Ntawv Ntshiab rau txoj cai siv hauv kev ntseeg Ntuj.

Tus yam ntxwv lo lus hloov raws li hais no, yuav hais tau sai zuj zus, thiab txij li hnub tim 3 lub 12 hlis ntuj 2017 no yeej pib hais mus, uas twb tau teev khom tseg nyob rau xyoo 1966.
Tsuas yog xyaum qog hais raws lo lus tshiab rau zaj Peb Txiv nyob saum ntuj, uas txiav siv txij li no mus.
Raws txij li hnub tim 3/12/2017 uas twb tau teev khom tseg nyob rau xyoo 1966 ntawd, yeej nrog pom zoo ntawm tsoom tswv qhia coj kev ntseeg Ntuj Luthérriens thiab kuj yog kev xyaum qog tshiab rau cov coj kev ntseeg Orthodoxe nyob hauv teb chaws Fab Kis.
Thaum lub 5 hlis ntuj 2016, uas Vaj Qhia tau caw tsoom tswv qhia tuaj daws txhua yam kev ntxhov nruab xyoo, uas tau txiav kom yuav lo lus hloov raws li hais. Cov neeg ntseeg Protestant hauv Fab Kis teb tau sib sau (Epudf) uas lawv nyob rau lawv sab, tau qhia rau lawv cov neeg cheeb tsam sib txoos txog qhov kev txhawj ntawm « tsoom tswv qhia », kom siv raws li lo lus kho tshiab tias « txhob tso peb nkag rau kev ntxias ».

Tus pes ua lus Hmoob : THOJ Qhua Xab,
rau LUB KOOM CUAB KEV NTSEEG KAS TOS LIV HMOOB 


INFORMATION SUR LA PRIERE DU "NOTRE PERE"

Dès le premier dimanche de l'Avent, les fidèles catholiques ne diront plus, lorsqu'ils réciteront la prière du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
 
Les évêques français ont décidé, durant leur Assemblée plénière à Lourdes (du 28 au 31 mars 2017), « l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père dans toute forme de liturgie publique, le premier dimanche de l’Avent 2017 ». C’est ce qu’a indiqué la Conférence des évêques de France (CEF).

La nouvelle traduction francophone du Notre Père, – « ne nous laisse pas entrer en tentation », au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation » –, était en fait actée depuis novembre 2013. Elle avait été décidée dans le cadre d’un chantier plus global, entamé il y a 17 ans par les conférences épiscopales francophones, qui ont travaillé sur une nouvelle traduction intégrale de la bible, pour son usage liturgique.

La version prononcée actuellement, qui évoluera donc le 3 décembre 2017, datait de 1966

Il ne restait donc plus qu’à acter la récitation orale du nouveau Notre Père, ce qui est maintenant chose faite. La version prononcée actuellement, qui évoluera donc le 3 décembre 2017, datait, elle, de 1966 et avait été adoptée de manière œcuménique par les Églises luthériennes et réformées de France ainsi que par l’Église orthodoxe.

En mai 2016, au terme de leur synode annuel, les membres de l’Église protestante unie de France (Epudf) ont de leur côté, recommandé à leurs paroisses, par souci « œcuménique », d’utiliser la nouvelle version, « ne nous laisse pas entrer en tentation.» 0 commentaires: